Search result for

รับจ้าง

(29 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับจ้าง-, *รับจ้าง*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
รับจ้างผลิต (vi ) production to order

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับจ้าง    [V] work as employee, See also: work for wages/money, work for hire, make a living, hire oneself out, Example: ลุงไม่ใช่คนมั่งมีอะไรจึงไปรับจ้างเลี้ยงแกะหารายได้, Thai definition: สัญญาว่าจะทำงานให้เพื่อสินจ้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รับจ้างก. รับทำงานเพื่อค่าจ้าง เช่น รับจ้างทำงานบ้าน.
รับจ้างว. ที่รับทำงานเพื่อค่าจ้าง เช่น ทหารรับจ้าง มือปืนรับจ้าง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับจ้าง[v.] (rapjāng) EN: work as employee ; work for money ; work for wages ; hire oneself out ; make a living   FR: louer ses services ; prester ; être embauché
รับจ้างขนส่ง[v. exp.] (rapjāng khonsong) EN: carry   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Production of goods to orderรับจ้างทำของ
serve for hire toรับจ้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravo(บรา'โว) interj. ,n.,v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!,ดี!,มือสังหารรับจ้าง
caddie(แคด'ดี) n. ผู้รับจ้างแบกถุงไม้ตีกอล์ฟ,คนรับใช้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั่วไป., Syn. caddy
cottager(คอท'ทิเจอะ) n. ผู้อยู่กระท่อม,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,คนงานชนบท
cotter(คอท'เทอะ) ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวชนบทที่กระท่อม,ผู้อยู่ระท่อม,สลักหรือลิ่มชนิดผ่า
gigolo(จิก'กะโล) n. ผู้ชายแมงดา,ผู้ชายรับจ้างเป็นคู่เต้นรำกับผู้หญิงแก่ ๆ
hack(แฮค) v. ฟัน,ตัด,สับ,คราด,ทำให้เสียหาย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียรูปร่าง,ไอครอก ๆ ,เตะแข้ง,ไปเรื่อยเปื่อย,เที่ยวเตร่ n. การฟัน,การตัด,การสับ,การไอครอก ๆ ,นักเขียนรับจ้าง,ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่,หิ้งตากอาหาร, Syn. chop,cut
handymann. คนรับจ้างทำงานจุก ๆ จิก ๆ คนที่มีฝีมือคล่องแคล่ว
hire(ไฮ'เออะ) vt.,n. (การ) เช่า,จ้าง,ว่าจ้าง,ให้เช่า,ออกเที่ยวรับจ้าง,จ่ายเงินค่าจ้าง. -Phr. (for hire ให้เช่า), See also: hirable,hireable adj. hirer n.
hireling(ไฮ'เออลิง) n. คนรับจ้าง,ทหารรับจ้าง. adj. รับจ้าง,ออกเที่ยวรับจ้าง
housebreakern. ผู้บุกรุกเข้าบ้าน,ขโมยงัดบ้าน,คนรับจ้างรื้อบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
cab(n) รถรับจ้าง,รถแท็กซี่,รถม้า
hack(n) เครื่องสับ,การตัด,รถรับจ้าง,รถเช่า,นักเขียนรับจ้าง
hackney(n) รถรับจ้าง,รถม้าเช่า,รถแท๊กซี่
hireling(n) ลูกจ้าง,ลูกมือ,ทหารรับจ้าง
huckster(n) พ่อค้าเร่,นักโฆษณา,คนเจ้าเล่ห์,ทหารรับจ้าง
livery(n) เครื่องแบบคนรับใช้,การรับจ้างดูแลเลี้ยงม้า
mercenary(n) ทหารรับจ้าง,ลูกจ้าง,ลูกมือ,ผู้รับจ้าง
seamstress(n) หญิงรับจ้างเย็บผ้า
taxi(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
taxicab(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่

German-Thai: Longdo Dictionary
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ

Are you satisfied with the result?

Go to Top