ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ระเบิดไฮโดรเจน

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระเบิดไฮโดรเจน-, *ระเบิดไฮโดรเจน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดไฮโดรเจน[N] hydrogen bomb, See also: H - bomb, Example: การค้นพบระเบิดไฮโดรเจนทำให้อากาศ พื้นดิน คน สัตว์ และพืชได้รับอันตรายอย่างมาก, Thai definition: ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนหลอมรวมตัวกันเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมซึ่งหนักกว่า ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูมาก, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบิดไฮโดรเจนน. ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนหลอมรวมตัวเป็นนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมซึ่งหนักกว่า ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูมาก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydrogen bombระเบิดไฮโดรเจน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can tell you. He's working on the secret of the next fusion bomb.ผมบอกคุณก็ได้ เขาเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับ ความลับของระเบิดไฮโดรเจน Clue (1985)
The secrets of Senator Peacock's defense committee, of Colonel Mustard's fusion bomb,ความลับของคณะกรรมการ, วุฒิสมาชิกพีคอร์ค ระเบิดไฮโดรเจนผู้พันมัสตาร์ด Clue (1985)
This all has nothing to do with my disappearing nuclear physicist husband or Colonel Mustard's work with the new, top secret fusion bomb?ทั้งหมดมันไม่เกี่ยวกับ สามีนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ของฉันที่หายตัวไป หรืองานของผู้พันมัสตาร์ด เรื่องระเบิดไฮโดรเจนClue (1985)
And now Castiel is in the wind with a hydrogen bomb in his pocket, and I -และตอนนี้แคสเทียลก็หายไป พร้อมกับระเบิดไฮโดรเจนในกระเป๋า Taxi Driver (2013)
And now Castiel is in the wind with a hydrogen bomb in his pocket.เเละตอนนี้เเคสเทียล หายไปกับสายลม กับระเบิดไฮโดรเจนในกระเป๋าของเขา The Great Escapist (2013)
Hydrogen explosions will wipe out everything inside the exposure pathway.ระเบิดไฮโดรเจน จะลบล้าง ทุกๆ สิ่งภายใน รัศมีการระเบิด The Grey Hat (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบิดไฮโดรเจน[n. exp.] (raboēt haidrojēn) EN: hydrogen bomb   FR: bombe à hydrogène [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
H-bomb[N] ระเบิดไฮโดรเจน, Syn. hydrogen bomb
hydrogen bomb[N] ระเบิดไฮโดรเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fusion bombn. ระเบิดไฮโดรเจน
hydrogen bombระเบิดไฮโดรเจน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top