Search result for

ระบือ

(13 entries)
(0.0459 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระบือ-, *ระบือ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบือ[V] spread, See also: be rumoured, spread widely, widely known, disseminate, Syn. เลื่องลือ, ลือ, เอิกเกริก, ฟุ้งเฟื่อง, Example: ครั้งนี้เป็นโอกาสของเขาที่จะพิสูจน์ฝีมือให้ระบือนาม
ระบือ[ADJ] well known, See also: famous, Syn. เลื่องลือ, ลือ, เอิกเกริก, ฟุ้งเฟื่อง, Example: ประเทศเยอรมันมีโรงงานถลุงเหล็กที่มีชื่อเสียงระบือไปทั่วโลก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระบือว. เล่าลือ เช่น ข่าวระบือ, เลื่องลือ, แพร่หลายรู้กันทั่ว, เช่น ชื่อเสียงระบือไปไกล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why is Leonard being a giant douche?ทำไหมลีโอนาร์ดถึงได้ทำตัวงี่เง่า ยังกับกระบือ The Wheaton Recurrence (2010)
Assuming giant douches are possible.ถ้าเผื่อว่ากระบือยักษ์เป็นไปได้ The Wheaton Recurrence (2010)
Our Father, who art in Heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on Earth, as it is in Heaven.ข้าแต่ พระบิดา ผู้ผ่านฟ้าทิพาลัย พระนามระบือไกล คนกราบไหว้ทั่วหน้ากัน ต่างคนปรนนิบัติตามดำรัสพระทรงธรรม์ เหมือนอย่างชาวสวรรค์สนองสรรพบัญชา The Coat Hanger (2012)
Just poured some buffalo milk down his gob twice.เขาเพิ่งกรอกนมกระบือลงคอไปสองรอบ Dog Dean Afternoon (2013)
Buffalo milk?นมกระบือDog Dean Afternoon (2013)
It's got everything in it. Except buffalo milk.เขามีทุกอย่างอยู่ในตัว ยกเว้นนมกระบือ Dog Dean Afternoon (2013)
You are fucking stupid, and you are fucking ignorant, Dave. - Mm! - Ugh!นายนี่มันกระบือ และนายมัน ปัญญาอ่อนเอี้ยๆเลย เดฟ นายว่าใครปัญญาอ่อนวะ นายไง เจ๊ตแม่ง The Interview (2014)
So he had this new partner, and they were gonna tear up the world.เขามีคู่หูใหม่ พวกนั้นจะระบือไปทั่วโลก Meru (2015)
With Isabella's exotic dishes, Toninho's new restaurant was the hottest spot in Brazil.อาหารของอิซาเบลล่าระบือไกล ทำให้ร้านโทนินโย่เป็นที่นิยมในบราซิล Woman on Top (2000)
- We must be diplomatic....ที่มีกิตติศัพท์ อันระบือไกล 300 (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top