ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยติภังค์

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยติภังค์-, *ยติภังค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยติภังค์[N] hyphen, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ -
ยติภังค์[N] hyphen, See also: dash, a mark (-), Syn. ยัติภังค์, Example: ครูเขียนเครื่องหมายยติภังค์, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องหมายขีดสั้น - ใช้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าพยางค์หน้ากับพยางค์หลังนั้นติดกันหรือเป็นคำเดียวกัน ตัวที่เขียนแยกนั้นจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือคนละบรรทัดก็ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยติภังค์น. โทษของฉันท์อย่างหนึ่ง คือ คำไม่หมดตรงที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับ แต่เลยไปวรรคหลัง เช่น ปางเมื่อพระองค์ปรมพุท- ธวิสุทธศาสดา
ยติภังค์เครื่องหมายขีดสั้น - ใช้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าพยางค์หน้ากับพยางค์หลังนั้นติดกันหรือเป็นคำเดียวกัน ตัวที่เขียนแยกนั้นจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือคนละบรรทัดก็ได้, เขียนเป็น ยัติภังค์ ก็มี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is that hyphenated?มีแบ่งยติภังค์รึเปล่า? Studies in Modern Movement (2011)

English-Thai: Nontri Dictionary
hyphen(n) ยติภังค์,เครื่องหมายขีดสั้น
hyphenate(vt) เชื่อมด้วยยติภังค์,แบ่งคำด้วยยติภังค์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ハイフン[はいふん, haifun] (n) ยติภังค์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top