Search result for

ยൠพนืืำสสำ

(249 entries)
(0.0571 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยൠพนืืำสสำ-, *ยൠพนืืำสสำ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ยൠพนืืำสสำ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: p กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร
peek a boo[พีค อะ บู] (adv ) เล่น จะเอ๋

Longdo Dictionary ภาษามาเลย์ (MS) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
padi[ปาดี] (n uniq ) ข้าว
pendapatan (n )

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
painlessly (adv ) อย่างไม่เจ็บปวด (ไม่ใช่อย่างเจ็บปวด อันเดิมแปลผิด) อย่างสะดวก ตัวอย่าง You can creat a simple questionnaire that can be filled out painlessly. ให้ทำแบบสอบถามที่สะดวก (ถ้าทำอย่างเจ็บปวดแล้วใครจะตอบแบบสอบถาม)

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
panorama[พาโนรามา] (adj ) ทัศนียภาพ มุมมอง

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - เยอรมัน (DE) (UNAPPROVED version -- use with care )
pathan (slang ) ไปที่ไหนกัน
See also: S. ,

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pellet (n Technical Term ) This refers to the mass of DNA at the bottom of the centrifuge tube after you do a DNA extraction. DNA is insoluble in ethanol, so when you add ethanol to a mixture containing DNA, the DNA will precipitate in the ethanol. Centrifuging will leave a 'pellet' of DNA.

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pentimento[เพ็นติเม้นโต] (n ) พหูพจน์ pentimenti - การเปลี่ยนแปลงงานจิตรกรรมที่ทำโดยจิตรกรที่ทิ้งร่องรอยให้เห็นว่าจิตรกรเปลี่ยนใจในการวางรูปแบบระหว่างการเขียนภาพ (wikipedia.org)

English-Thai: Longdo Dictionary
p.s.ปัจฉิมลิขิต
panty(n) กางเกงชั้นในของผู้หญิง
paramedic(n) หน่วยกู้ชีพ เช่น Ottawa citizens deserve optimum healthcare, so the Paramedic Service hires only the best paramedics and provides them with the most sophisticated programs.
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
part-time(n) นอกเวลา, ไม่เต็มเวลา เช่น part-time job งานนอกเวลา ที่ไม่ใช่งานหลัก
passersby(n) (พหูพจน์ของ passerby) ผู้คนผ่านไปมาตามถนน, S. passers-by, R. passer-by, passerby
passive-aggressive(adj) อ่อนนอกแข็งใน เช่น What are the signatures of passive aggressive behavior and the folks who've learned to operate in this indirectly aggressive way?
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
path(n ) เส้นทาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
p[N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16
p[ADJ] เกี่ยวกับอักษรตัว P หรือ p
p[ABBR] หน้าหนังสือ (คำย่อของ page)
P[ABBR] ตำรวจ (คำย่อของ police)
pa[N] พ่อ
Pb[ABBR] สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุตะกั่ว
PC[ABBR] เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (คำย่อ Personal Computer)
pH[N] สัญลักษณ์แสดงปริมาณความเป็นกรดหรือด่าง (ทางเคมี), See also: ค่าพีเอช
pi[N] ตัวพิมพ์ผสม
pi[N] พยัญชนะกรีกตัวที่ 16

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
p(พี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่16,phosphorus,
p-codeรหัสพีหมายถึง รหัสเทียม (pseudocode) ที่ใช้กับระบบปฏิบัติการพี (P operating system) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นเก่ารุ่นหนึ่ง รหัสพีนี้จะใช้ได้กับพีซีเกือบทุกยี่ห้อที่ใช้ระบบปฏิบัติการพี บัดนี้ไม่มีใครใช้กันแล้ว ทั้งระบบปฏิบัติการพี และรหัสพี
p.c.abbr. percent,post cibos (หลังอาหาร)
p.m.หลังเที่ยง,ช่วงเวลาระหว่างเที่ยงวันกับเที่ยงคืน
p.o.w.abbr. prison of war
p.s.abbr. postscript
p.s.i.abbr. pounds per squareinch
p.t.o.abbr. please turn over โปรดพลิก (หน้าหนังสือ)
pa(พา) abbr. papa,พ่อ
pablum(พลับ'บลัม) n. ข้อคิดเห็นหรือข้อเขียนที่เก่าแก่

English-Thai: Nontri Dictionary
P.p.m(adv) หลังเที่ยง
pace(n) การก้าว,ฝีเท้า,ระยะก้าว
pace(vt) ย่าง,ก้าว,เดิน,วิ่งชะลอ,ทำเป็นตัวอย่าง
pacific(adj) สงบสุข,สันติภาพ,เพื่อความสงบ
pacification(n) การปลอบ,การทำให้สงบ,ความสงบ
pacifism(n) ลัทธิอหิงสา,ลัทธิต่อต้านความรุนแรง
pacifist(n) ผู้รักสันติภาพ,ผู้ต่อต้านความรุนแรง
pacify(vt) ปลอบ,ทำให้สงบลง,ทำให้เงียบ
pack(n) หีบห่อ,สำรับ,ฝูง,ห่อ,พวก,ตั้งยาสูบ,กลุ่มคน
pack(vi) รวมกลุ่ม,อัด,ทำให้แน่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
P-wave; primary waveคลื่นปฐมภูมิ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
P.C. (position classification)การจำแนกตำแหน่งตามหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
P.I. indexดัชนีพีไอ [มีความหมายเหมือนกับ Russell index] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
P.M.A. indexดัชนีพีเอ็มเอ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
paageค่าผ่านทาง, ภาษีผ่านทาง [ดู pedage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PABX (private automatic branch exchange)พีเอบีเอกซ์ (ตู้สาขาอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PABX (private automatic branch exchange)พีเอบีเอกซ์ (ตู้สาขาอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pace (L.)ด้วยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pacemakerตัวคุมจังหวะ, ส่วนคุมจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacemaker, cardiacตัวคุมจังหวะหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
P-glycoproteinพี-ไกลโคโปรตีน [TU Subject Heading]
P-N junctionพี-เอ็น จังก์ชั่น
บริเวณสัมผัสสารกึ่งตัวนำต่างชนิดกันสองชั้น คือชั้นพีและเอ็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
P-Siสารกึ่งตัวนำชนิดพี
สารกึ่งตัวนำที่ถูกเติมด้วยอะตอมของสารเจือชนิดพี ที่นิยมใช้มากได้แก่อะตอมของโบรอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
p53 antioncogeneพี 53 (ยีนต้านมะเร็ง) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
PAPalestinian Authority หรือ Palestinian National Authority (PNA) เป็นองค์การบริหารดินแดนยึดครอง (Occupied Territories) ในเขต Gazza และเขต West Bank ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นผลจากความตกลงออสโล (Oslo Accords) ระหว่างอิสราเอลกับ Palestinian Liberation Organization (PLO) เพื่อเป็นองค์กรบริหารดินแดนยึดครองก่อนที่การเจรจา Final Statua จะประสบความสำเร็จ [การทูต]
Pachinkoปาชินโกะ [TU Subject Heading]
Pacific Areaภูมิภาคแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Pacific Area cooperationความร่วมมือของภูมิภาคแปซิฟิก [TU Subject Heading]
Pacific Charterคือกฎบัตรแปซิฟิค ซึ่งประกาศ ณ กรุงมะนิลา เมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1954 ในโอกาสที่มีการตกลงกันทำสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Southeast Asia Defense Treaty-SEATO ) ประเทศที่ลงนามเป็นภาคีในสนธิสัญญา คือ ออสเตรีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาสาระสำคัญในสนธิสัญญาดังกล่าว หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า SEATO (ซีโต้) นั้นคือ ทุกประเทศภาคีจะร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้พลเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมาตรฐานการครอง ชีพสูงขึ้น มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และมีสวัสดิภาพสังคมที่ดี แต่จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคามสนธิสัญญาคือ บรรดาประเทศภาคีตกลงที่จะป้องกันหรือตอบโต้ความพยายามใด ๆ ที่จะล้มล้างเสรีภาพที่มีอยู่ในเขตสนธิสัญญา หรือทำลายอธิปไตยหรือบูรณภาพแห่งเขตแดนของประเทศภาคี พูดอย่างสั้น ๆ ก็คือฝ่ายโลกเสรีอันมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำ ต้องการกีดกันมิให้ประเทศฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าไปมีอำนาจครอบงำดินแดนเขต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างสงครามเย็น (Cold War ) โดยวิธีรุกรานหรือวิธีอื่นใดก็ตาม [การทูต]
Pacific Islands ForumPIF เป็นองค์กรระดับภูมิภาคของประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 เพื่อขยายความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืน ธรรมาภิบาลและความมั่นคง ปัจจุบันมีสมาชิก 16 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นาอูรู หมู่เกาะคุก ตองกา ฟิจิ ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะมาร์แชลล์ ปาปัวนิวกีนี วานูอาตู ปาเลา ไมโครนีเซีย คิริบาส นีอูเอ และตูวาลู มีประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partner) จำนวน 12 ประเทศและ 1 กลุ่มเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แคนาดา จีน ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ไทย และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ยังมีประเทศผู้สังเกตการณ์ (Observer Status) อีก 3 ประเทศ คือ ติมอร์เลสเต นิวแคลิโดเนีย และเฟรนซ์โปลินีเซีย สำนักเลขาธิการ PIF ตั้งอยู่ที่กรุงซูวา ประเทศฟิจิ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
p.o.w. (n) เชลยสงคราม
See also: S. prisoner of war,
pacifier (n ) จุกนมปลอมสำหรับเด็ก
packaging (n ) วัสดุที่ใช่ห่อหุ้มหรือป้องกันสินค้า materials used to wrap or protect goods.+++
Packerคนห่อวัสดุ
paddy seedsพันธุ์ข้าวปลูก
padi (slang malasia) ข้าว ข้าวเปลือก เป็นภาษามาเลย์
paid byจ่ายโดย, ชำระเงินโดย
paisley tie[เพซฺลี ไท] (n ) เนกไทลายลูกน้ำ
palฉันรับราชการในพระราชวัง
palaeontology (n ) สาขาทางธรณีวิทยาซึ่งศึกษาซากฟอสซิล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How you tried to publicly humiliate me?เกี่ยวกับเรื่องที่เธอพยายามทำให้ฉันอับอายต่อหน้าคนอื่นสินะ? The Serena Also Rises (2008)
I can use it to prop up my pulitzers.ฉันจะได้ใช้มันไว้ประดับรางวัล pulitzers ของฉัน The Serena Also Rises (2008)
It's about an egomaniacal, washed-up writer who manipulates his protge.ผมจะเขียนเกี่ยวกับนักเขียนที่เห็นแก่ตัว ที่คอยแต่จะตีแผ่เรื่องคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
I don't--I'd rather be safe than use people for art.ผมจะรู้สึกดีกว่า ถ้าใช้ผู้คนเพื่อศิลปะน่ะครับ The Serena Also Rises (2008)
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเปิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
Did you get Charlie Trout's secret in the process?แล้วความลับของฃาลี หละ ถึงไหนแล้ว? The Serena Also Rises (2008)
I'm proud of you, Humphrey.ฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆ ฮัมฟรีย์ The Serena Also Rises (2008)
Police stations at midnight make me nostalgic for my youth.สถานีตำรวจตอนกลางคืนทำให้ฉันนึกถึงชีวิตวัยเด็กของฉัน The Serena Also Rises (2008)
When the phone rang in the dead of the night,ตอนโทรศัพท์ตอนดึกๆ The Serena Also Rises (2008)
Should I put him on the list?เขาบอกว่าเขาเป็นพ่อคุณ จะให้เขาเข้ามามั๊ยคะ? The Serena Also Rises (2008)
Please?นะคะแม่ The Serena Also Rises (2008)
It's basically your design. Please take credit for it.มันคือดีไซน์ของคุณค่ะ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
p10000 dollars was paid to him.
p10 people were packed into the small room.
p1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
p2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
p2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
p2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
p3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
p400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
p400 million people speak English as their first language.
p500 policemen were put on strict alert.
p5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
p600 problems will be tough going.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย[N] person in authority, Example: พนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด
เศรษฐศาสตร์การเมือง[N] political economy, Example: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมือง และรัฐบาลของอังกฤษ
อุดมการณ์ทางการเมือง[N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
สถาบันทางการเมือง[N] political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
เสรีภาพทางการเมือง[N] political liberty, Thai definition: ความสามารถของบุคคลที่จะกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
รัฐศาสตร์[N] political science, Syn. วิชารัฐศาสตร์, Example: การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง, Thai definition: วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คมเข้ม[ADJ] piercing, Syn. คมคาย, Example: คนภาคใต้มีผิวคล้ำหรือดำแดงเป็นส่วนใหญ่และมีนัยน์ตาคมเข้มส่อแววเหมือนคนดุ, Thai definition: หน้าตาคมคาย
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความเป็นไป[N] possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   

CMU English Pronouncing Dictionary
P    P IY1
P.    P IY1
PU    P UW1
PH    P IY1 EY1 CH
PO    P OW1
PA    P AA1
PI    P AY1
PM    P IY1 EH1 M
P.S    P IY1 Z
P.M    P IY1 EH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
P    (n) (p ii1)
p    (n) (p ii1)
PA    (n) (p ii2 ei1)
PC    (n) (p ii2 s ii1)
PE    (n) (p ii2 ii1)
PM    (n) (p ii2 e1 m)
PO    (n) (p ii2 ou1)
PR    (n) (p ii2 aa1 r)
PT    (n) (p ii2 t ii1)
lb    (n) (p au1 n d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
平壌[ぴょんやん, pyonyan] (n) เปียงยาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ピンポン[ぴんぽん, pinpon] Thai: ปิงปอง English: table tennis
プロ[ぷろ, puro] Thai: ระดับผู้ชำนาญงาน English: professional
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: โปรแกรม(คอมพิวเตอร์)
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: กำหนดการ English: schedule
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer

German-Thai: Longdo Dictionary
paarคู่ (สองสิ่ง)
Pädophilie(n) |die, pl. Pädophilien| พฤติกรรมกามวิปริตที่ชอบใช้เด็กเป็นเครื่องมือทางเพศ เช่น Die Ursache für Michaels Selbstmord sollen seine pädophilien Neigungen und seine unglückliche Spielleidenschaft gewesen sein.
Paella(n ) |die, nur Sg.| อาหารประเภทหนึ่งของชาวสเปน ทำด้วยข้าวอบกับอาหารทะเล
Palast(n) |der, pl. Paläste| พระราชวัง, See also: Schloss, Burg
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
Pantoffel(n) |der, pl. Pantoffeln| รองเท้าแตะที่ไว้ใส่ในบ้าน
Panzer(n) |der, pl. Panzer| รถถัง เช่น Am späten Abend waren die Panzer in der Hauptstadt Bangkok aufgefahren. Soldaten marschierten an strategisch wichtigen Punkten auf.
Papayabaum(n ) |der, pl. Papayabäume| ต้นมะละกอ เช่น Im Hintergrund sind die Bananenstauden sichtbar unten in der Mitte waechst ein neuer Papayabaum.
Papst(n ) |der| พระสังฆราชในศาสนาคริสต์ เช่น Papst Benedikt XVI. hat die universelle Vorrangstellung der katholischen Kirche bekräftigt und damit einen Sturm der Entrüstung entfacht., See also:

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Pangasiusปลาหนัง ปลาตระกูลที่ไม่มีเกล็ด มีหลายสายพันธุ์ เช่น ปลายสวาย(Pangasius Sutchi), ปลาสายยู (Pangasius conchophilus), ปลาบึก(Pangasius gigas, Chevey),ปลาเผาะ(Pangasius bocourti), ปลาเทโพหรือปลาปึ่ง(Pangasius Iarnaudiei),ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei),ปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage), ปลาดูก,ปลากด หลายชนิดนิยมนามาทำอาหาร
See also: S. Catfish,
panzerfaust (n ) บาซูก้า
Papaya (n ) มะละกอ
Papayasalat (n ) ส้มตำ
parfum (n ) น้ำหอม
Parkservice {m} (n) บริการรับจอดรถ
See also: S. valet parking,
philharmonic orchestra (n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)
See also: S. symphony orchestra, R. chamber orchestra
pinakothek (n ) (eng.) pinacotheca Bei WIKI... Unter Pinakothek (griechisch pinakotheke „Aufbewahrungsort von Weihgeschenktafeln“[1]) verstand man im alten Rom den Raum eines Hauses, in dem Tafelbilder aufbewahrt wurden. Seit der Renaissance ist mit Pinakothek eine Galerie für Gemälde gemeint. พิพิธภัณฑ์
pipi (slang ) ฉี่, ไปฉี่ เป็นคำที่มักใช้กับเด็กๆ
Plakette {f}; Aufkleber {m} (n ) เหรียญหรือหมุดที่ใช้เป็นสัญลักษณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pi {n}pi [Add to Longdo]
plusplus [Add to Longdo]
Plage {f}menace [Add to Longdo]
Polyp {m} [med.]polype [Add to Longdo]
Pazifik {m}Pacific [Add to Longdo]
Puma {m} [zool.]puma [Add to Longdo]
Pater {m}Fr. : Father [Add to Longdo]
Prälat {m}prelate [Add to Longdo]
plappertgabs [Add to Longdo]
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
plötzliche Anstrengung {f}; lebhafte Aktivität {f}spurt [Add to Longdo]
praktische Anwendung {f}implementation [Add to Longdo]
PC-Arbeitsplatz {m}PC workplace [Add to Longdo]
Pendelverkehr {m}shuttle [Add to Longdo]
periodengerechte Bilanzpostenabove the line items [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
pantalon en cuir(n) กางเกงหนัง
papi(n) |m| ปู่, ตา (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)
papillon(n) |m| ผีเสื้อ
parapluie(n) |m| ร่มกันฝน
Pardon?อะไรนะคะ/นะครับ
parking(n) |m| ที่จอดรถ เช่น le parking souterrain ที่จอดรถใต้ดิน
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
parc (n ) สวน เช่น สวนสนุก parc d'attractions
parkour (n ) กีฬา ชนิดหนึ่งที่ คิดค้นโดน David Belle ในปี ค.ศ.1980 ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=x98jCBnWO8w
perfectly (n vi vt modal ver) สมบูรณ์แบบ
play with fireเล่นกับไฟ
poursuivre (vt) (continuer travail, négociations etc) ทำต่อไป
poursuivre (vi) (poursuivre qq) ไล่ตาม (poursuivre qq en justice) ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี (pouruivre : chercher à obtenir qqch., ex, poursuivre un idéal) แสวงหา, ค้นหา, มองหา "Poursuivre le réel, c'est chercher l'introuvable." (V. Hugo)
prénom (n ) นามสกุล
professional (n) มืออาชีพ
puppyลูกหมา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一吹[yī chuī, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄔㄨㄟpan>, ] puff [Add to Longdo]
一堆[yī duī, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄨㄟpan>, ] pile [Add to Longdo]
一片[yī piàn, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄆㄧㄢˋpan>, ] piece; slice [Add to Longdo]
一行[yī xíng, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄥˊpan>, ] party; delegation [Add to Longdo]
一部分[yī bù fèn, pan style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋpan>, ] portion [Add to Longdo]
三氯化磷[sān lǜ huà lín, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄣˊpan>, ] phosphorous trichloride [Add to Longdo]
三氯氧磷[sān lǜ yǎng lín, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧㄤˇ ㄌㄧㄣˊpan>, ] phosphorous oxychloride [Add to Longdo]
三皇炮捶[sān huáng pào chuí, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ㄆㄠˋ ㄔㄨㄟˊpan>, ] Paochui - "Three Emperor Cannon Punch" (Chinese Martial Art) [Add to Longdo]
三色堇[sān sè jǐn, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄣˇpan>, ] pansy [Add to Longdo]
三色紫罗兰[sān sè zǐ luó lán, pan style="font-size:smaller">ㄙㄢ ㄙㄜˋ ㄗˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄢˊpan>, / ] pansy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ひょう窃[ひょうせつ, hyousetsu] Plagiat [Add to Longdo]
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
下宿[げしゅく, geshuku] Pension, Logis [Add to Longdo]
下膨れ[しもぶくれ, shimobukure] pausbaeckig [Add to Longdo]
不意[ふい, fui] ploetzlich, ueberraschend [Add to Longdo]
並行[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
丸薬[がにゃく, ganyaku] Pille [Add to Longdo]
主宰者[しゅさいしゃ, shusaisha] Praesident, Vorsitzender, Fuehrer [Add to Longdo]
乗客[じょうきゃく, joukyaku] Passagier, Fahrgast [Add to Longdo]
乗用車[じょうようしゃ, jouyousha] Personenkraftwagen, PKW [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 P \P\ (p[=e]),
   the sixteenth letter of the English alphabet, is a nonvocal
   consonant whose form and value come from the Latin, into
   which language the letter was brought, through the ancient
   Greek, from the Ph[oe]nician, its probable origin being
   Egyptian. Etymologically P is most closely related to b, f,
   and v; as hobble, hopple; father, paternal; recipient,
   receive. See {B}, {F}, and {M}.
   [1913 Webster] See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 247,
   248, and 184-195.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Labial \La"bi*al\, n.
   1. (Phonetics) A letter or character representing an
    articulation or sound formed or uttered chiefly with the
    lips, as {b}, {p}, {w}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) An organ pipe that is furnished with lips; a flue
    pipe.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) One of the scales which border the mouth of a fish
    or reptile.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mute \Mute\, n.
   1. One who does not speak, whether from physical inability,
    unwillingness, or other cause. Specifically:
    (a) One who, from deafness, either congenital or from
      early life, is unable to use articulate language; a
      deaf-mute.
    (b) A person employed by undertakers at a funeral.
    (c) A person whose part in a play does not require him to
      speak.
    (d) Among the Turks, an officer or attendant who is
      selected for his place because he can not speak.
      [1913 Webster]
 
   2. (Phon.) A letter which represents no sound; a silent
    letter; also, a close articulation; an element of speech
    formed by a position of the mouth organs which stops the
    passage of the breath; as, {p}, {b}, {d}, {k}, {t}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A little utensil made of brass, ivory, or other
    material, so formed that it can be fixed in an erect
    position on the bridge of a violin, or similar instrument,
    in order to deaden or soften the tone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 P
   n 1: a multivalent nonmetallic element of the nitrogen family
      that occurs commonly in inorganic phosphate rocks and as
      organic phosphates in all living cells; is highly reactive
      and occurs in several allotropic forms [syn: {phosphorus},
      {P}, {atomic number 15}]
   2: the 16th letter of the Roman alphabet [syn: {P}, {p}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tenuis
 
 1. süreksiz ünsüzlerden biri (k, p, t)
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top