Search result for

มุ่งไป

(29 entries)
(1.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มุ่งไป-, *มุ่งไป*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We need to focus on the medicine.เราต้องมุ่งไปที่ยา Birthmarks (2008)
'To the north of the Great Seas of Meredor, you will find a lake.'มุ่งไปทางเหนือโพ้นทะเลแห่งเมอดอร์ เจ้าจะพบทะเลสาป Le Morte d'Arthur (2008)
In any case, we should focus on the explosion.ในกรณีนี้ เราควรจะมุ่งไปที่การระเบิด Hong Gil Dong, the Hero (2008)
But we're all goin' the same way.แต่เราทุกคนล้วนมุ่งไปทางเดียวกัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The competition is down to 2 competitors. A tree...การแข่งขัน มุ่งไปที่ 2 ผู้เข้าแข่ง Made of Honor (2008)
Striker 2829, descend and maintain 2,000 to established vectors to the target area.สไตรค์เกอร์ 2829 ลดระดับอยู่ที่ 2,000 เตรียมมุ่งไปยังเป้าหมาย The Day the Earth Stood Still (2008)
Let's get one thing straight.มามุ่งไปที่จุดหมายเดียวกันเถอะ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Be prepared then, 'cause I pointed him in your direction.งั้นก็ต้องระวังตัว เพราะผมมุ่งไปที่เค้าตามคำแนะนำของคุณ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Unarching their course, somewhere heading to New York and Philadelphia.ไม่ตอบกลับวิทยุ , แต่มุ่งไปทางนิวยอร์ค กับฟิลาเดเฟีย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
They're 600 minutes away and they're heading right for the pillars.ตอนนี้อยู่ห่าง 600 เมตร มุ่งไปที่หน่วยสอง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
But whoever it is, they're southbound on Connecticut at 30 miles an hour.กำลังมุ่งไปทางใต้ บน ถ.คอนเนคติกัท ด้วยความเร็ว 30 mph Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Near bethesda, moving south, about seven miles from you.ใกล้บีเทสด้า กำลังมุ่งไปทางใต้ อยู่ห่างจากคุณประมาณ 7 ไมล์ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, R. TWY

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim at    [PHRV] มุ่งหมายเพื่อ, See also: มุ่งไปยัง, มุ่งมั่นเพื่อ, Syn. drive at, drive for
channel    [VT] มุ่งไปยัง, See also: ใช้ไปในทาง, Syn. direct
center on    [PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. centre on, centre round, centre upon
center round    [PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. center on
center upon    [PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. center on
centre on    [PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. center on, center round, center upon
centre round    [PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. centre on
centre upon    [PHRV] รวมอยู่ที่, See also: มุ่งไปที่, Syn. centre on
concentrate at    [PHRV] มุ่งไปที่, See also: เพ่งเล็งไปที่
concentrate on    [PHRV] รวมรวมไปที่, See also: มุ่งไปที่, รวมศูนย์ไปที่, Syn. concentrate upon, focus on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
seaward(ซี'เวิร์ด) adv. สู่ทะเล,ไปยังทะเล adj. หันไปทางทะเล,มุ่งไปทางทะเล,มาจากทะเล. n. ทิศทางสู่ทะเล,ทิศทางจากแผ่นดิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
revolve aroundมุ่งไปที่, focus on

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
向かう[むかう, mukau] (vt) มุ่งไป
目指す[めざす, mezasu] (vt) มุ่งไป

German-Thai: Longdo Dictionary
gegenตรงไปที่(เป็นคำบุพบทใช้บ่งทิศทางที่มุ่งไป)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top