Search result for

มีเงินพอ

(15 entries)
(0.1493 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีเงินพอ-, *มีเงินพอ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And Gil Dong, we don't need to catch tigers. I have enough money already!กิลดง, เราไม่ต้องไปจับเสือกันหรอก ข้ามีเงินพออยู่แล้ว! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
My children will be crying at home because after I do business with you, I have no money for food.ลูกๆผมก็ต้องนั่งร้องไห้อยู่บ้าน เพราะหลังจากทำธุรกิจกับคุณ ผมก็ไม่มีเงินพอจะจ่ายค่าข้าว New York, I Love You (2008)
We might live here one day... if we can afford it.-เราอาจจะย้ายไปที่โน่นซักวัน.. ถ้าเรามีเงินพอ Marley & Me (2008)
You really want to sell it?ข้ามีเงินพอกินพออยู่ Goemon (2009)
I just think if we had enough money nobody could make us do anything.ฉันไม่รู้สิ ฉันแค่คิดว่าถ้าเรามีเงินพอ จะไม่มีใครมาทำอะไรเราได้ Phoenix (2009)
Afford the service you provide.มีเงินพอที่จะจ่ายค่าบริการของคุณได้ Pleasure Is My Business (2009)
I am busting my ass to give our son the best, so if we're falling short, it's not because of me.ผมทำทุกอย่างหนักมากเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกของเรา เพราะงั้นถ้าเราไม่มีเงินพอก็ไม่ใช่เพราะผมนะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
You're not doing this. We can't afford it!คุณจะทำไม่ได้นะ เราไม่มีเงินพอ Marry Me a Little (2009)
It's an investment in our future. We can't afford not to.มันเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตของเรา เราไม่สามารถจะไม่มีเงินพอที่จะไม่ทำ Marry Me a Little (2009)
Michael, we can't afford to buy a car and we can't fly.ไมเคิล เราไม่มีเงินพอจะซื้อรถ แล้วเราก็ขึ้นเครื่องบินไม่ได้ The Mother Lode (2009)
Well, the fact that we can afford this place says to something is wrong with it.ก็ถ้าลองว่าเรามีเงินพอที่จะซื้อบ้านหลังงนี้ได้นี่ แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างผิืดปกติกับมันแน่ๆ Nice Is Different Than Good (2009)
I'm looking for a job, and in the meantime, we got enough money live on for the next... four months?ไม่เป็นไรน่า ผมจะหางาน แล้วระหว่างนี้เรามีเงินพอที่อยู่ได้สักสี่เดือน Boom Crunch (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีเงินพอ[v. exp.] (mī ngoēn phø) EN: afford ; have enough money   FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make ends meet[IDM] มีรายได้พอประทังชีวิต, See also: มีเงินพออยู่รอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top