ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีสิทธิ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีสิทธิ-, *มีสิทธิ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชอบ ๒มีสิทธิ์ เช่น ชอบที่จะทำได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entitled by lawมีสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eligibleมีสิทธิรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pari causa (L.)มีสิทธิเท่าเทียมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pari passu (L.)มีสิทธิในลำดับเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป The Great Dictator (1940)
You have no right!คุณไม่มีสิทธินะ The Great Dictator (1940)
If I were a man I'd show you.ทุกคนมีสิทธิ์จะได้มัน The Great Dictator (1940)
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone.ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน The Great Dictator (1940)
She had a right to amuse herself, didn't she?ท่านมีสิทธิ์ที่จะรักสนุกบ้างไม่ใช่หรือ Rebecca (1940)
Yes. Unfortunately, I suppose you have the right to ask that.ใช่ผมว่าคุณมีสิทธิ์นั้น Rebecca (1940)
Oh, isn't it? Well, people are entitled to leave cars outside if they want to.งั้นหรือ คนเรามีสิทธิ์ที่จะจอดรถไว้ตรงไหนก็ได้ Rebecca (1940)
The gentleman has a right to see exhibits in evidence.สุภาพบุรุษมีสิทธิที่จะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการในหลักฐาน 12 Angry Men (1957)
You have no right to leave this room!คุณมีสิทธิที่จะออกจากห้องนี้! 12 Angry Men (1957)
- I don't think you have any right to...- ฉันไม่คิดว่าคุณมีสิทธิที่จะใด ๆ ... 12 Angry Men (1957)
There'll be no more privileges.จะมีสิทธิพิเศษในการไม่มาก ฉันจะหยุดนี้ลักขโมยจิ๊บจ๊อย How I Won the War (1967)
He has no privileges in this court.เขามีสิทธิ์ในการศาลนี้ คุณสามารถเลือกคนที่คุณเช่นที่ จะปกป้องคุณ How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีสิทธิ์เลือก[v. exp.] (mī sit leūak) FR: avoir le droit de choisir

English-Thai: Longdo Dictionary
heat(n ) รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be within one's right[IDM] มีสิทธิที่จะทำ
have a right to do[IDM] มีสิทธิ์ในการกระทำบางสิ่ง, See also: มีอิสระในการทำบางสิ่ง
have the right to do[IDM] มีสิทธิที่จะทำบางสิ่ง
qualify[VI] มีอำนาจ, See also: มีสิทธิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beneficial(เบนนะฟิช'เชียล) adj. เป็นประโยชน์,เป็นผลดี,ซึ่งช่วยเหลือ,มีสิทธิในการใช้สอย, See also: beneficialness n. ดูbeneficial, Syn. helpful -Conf. beneficent
beneficiary(เบนนะฟิช'เชียรี) n. ผู้รับผลประโยชน์,ผู้รับเงินประกัน,ผู้รับเงินช่วยเหลือ,ผู้มีสิทธิพิเศษ, Syn. donee,recipient
constituency(คันสทิช'ชุเอินซี) n. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตหนึ่ง,เขตเลือกตั้ง
disable(ดิสเอ'เบิล) {disabled,disabling,disables} vt. ทำให้ไร้ความสามารถทำให้ไม่มีสิทธิ์, See also: disablement n. ดูdisable, Syn. cripple
dower(เดา'เออะ) n.,vt. (มอบ) ทรัพย์สินของสามีที่ตายไปและหญิงหม้ายมีสิทธิได้รับ,สินสมรส,พรสวรรค์
electoraten. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด,เขตเลือกตั้ง
eligibility(เอลลิจะบิล'ลิที) n. การมีสิทธิเข้ารับเลือก
eligible(เอล'ลิจะเบิล) adj. ซึ่งมีสิทธิเข้ารับเลือก,เหมาะสม,เข้าเกณฑ์ -n. บุคคลที่มีสิทธิเข้ารับเลือก, See also: eligibly adv. ดูeligible, Syn. proper
jointure(จอยน'เซอ) n. ทรัพย์สินของสามีที่ตายซึ่งภรรยาหม้ายมีสิทธิ์จะได้รับ
judicative(จูดดะเค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาคดี,สามารถตัดสินได้,ซึ่งมีสิทธิตัดสิน, Syn. judging

English-Thai: Nontri Dictionary
constituent(n) ส่วนสำคัญ,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
disable(vt) ทำให้ไร้ความสามารถ,ทำให้ไร้สมรรถภาพ,ทำให้ไม่มีสิทธิ
elective(adj) เกี่ยวกับการเลือก,ซึ่งมีสิทธิ์เลือก,ซึ่งได้รับเลือก
elector(n) ผู้เลือก,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
electoral(n) สิ่งที่ให้เลือกได้,ผู้มีสิทธิเลือกได้
electorate(n) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง
eligibility(n) ความเหมาะสม,ความมีสิทธิ์จะได้รับเลือก
eligible(adj) ซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับเลือก,น่าเลือก,เหมาะ
feminist(n) ผู้นิยมให้มีสิทธิสตรีมากขึ้น,สุภาพสตรี
ineligible(adj) ไม่เหมาะ,ไม่น่าเลือก,ไม่มีสิทธิ์,ไม่มีคุณสมบัติ

German-Thai: Longdo Dictionary
befugt(adj) |zu etwas befugt sein| มีสิทธิหรืออำนาจในการกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich bin nicht dazu befugt, Ihnen Aufkunft zu geben. ฉันไม่มีอำนาจในการให้ข้อมูลคุณ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top