Search result for

มีลักษณะเช่นเดียวกัน

(6 entries)
(0.0849 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีลักษณะเช่นเดียวกัน-, *มีลักษณะเช่นเดียวกัน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีลักษณะเช่นเดียวกัน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *มีลักษณะเช่นเดียวกัน*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิ่งพิมพ์น. สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ที่พิมพ์ขึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่ แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะเช่นเดียวกัน.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correspond    [VI] เหมือนกัน, See also: เท่ากัน, สอดคล้องกัน, มีลักษณะเช่นเดียวกัน, Syn. equate, resemble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
correspond(คอรีสฺพอนดฺ') {corresponded,corresponding,corresponds} vi. ตรงกัน,ลงรอยกัน,เหมือนกับ,มีลักษณะเช่นเดียวกัน,ติดต่อกันทางจดหมาย, Syn. agree ###A. differ

English-Thai: Nontri Dictionary
correspond(vi) โต้ตอบทางจดหมาย,ตรงกัน,ลงรอยกัน,มีลักษณะเช่นเดียวกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top