Search result for

มีกรรม

(27 entries)
(0.9756 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีกรรม-, *มีกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีกรรมสิทธิ์    [V] have a proprietary right, See also: possess, have possession, own, Syn. มีสิทธิ์, มีสิทธิ, Example: ชาวนามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองเต็มที่ที่จะสร้างความเจริญมั่งคั่งได้, Thai definition: มีสิทธิหรือเป็นเจ้าของอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรมพันธุ์มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ คือ เกี่ยวเนื่องด้วยกรรมของตนเอง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are gonna be five judges. Five judges. I want them seated at Table 7.จะมีกรรมการตัดสิน 5 คน ให้พวกเขานั่งที่โต๊ะ 7 Punchline (1988)
There are some women among the judges.มีกรรมการผู้หญิงอยู่บ้าง Innocent Steps (2005)
I have faith in you.ฉันมีกรรมร่วมกับคุณ.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Well, it says here you got a board release.อ้าวก็ในนี้มันบอกว่ามีกรรมการถูกปลด The Echo (2008)
That makes three cryogenic facilities in a week, same M.O. as Chicago and New York.ศพถูกแช่แข็ง 3 ราย เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ มีกรรมวิธีเหมือนกัน ทั้งที่ชิคาโกและนิวยอร์ค Momentum Deferred (2009)
Karma's a bitch, bitch.มีกรรมจริงๆ Caged Heat (2010)
There are 97 directors named who have the same names as the 97 detainees who were originally held at Inostranka.มีกรรมการถึง 97 คน ชื่อเดียวกันกับผู้ถูกกักขัง 97 คน ที่เคยถูกกักขังที่อินอสทรานก้า Everything Will Change (2010)
Order's to make sure it's vacant.มีคำสั่งให้ตรวจสอบว่า เป็นที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ Pack Mentality (2011)
Well, Elijah said that your father was a landowner in Europe.อืม อีไลจาบอกว่าพ่อของเธอ เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแถบยุโรป Ordinary People (2011)
They have a disciplinary committee?ที่นี่มีกรรมการที่ดูแลกฎระเบียบ Basic Instinct (2012)
The old steakhouse owned by the Bellefleur family... is that still there?บ้านสเต็กเฮ้าส์เก่า ที่ครอบครัวเบลเฟอร์มีกรรมสิทธิ์ ยังอยู่ไหม? Who Are You, Really? (2013)
I saw on the web site that there was a fourth trustee?ฉันเห็นใน เว็บไซต์ ว่ามีกรรมการ 4 คนใช่มั้ย? There Will Be Blood (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีกรรม[adj.] (mī kam) EN: damned ; luckless ; hapless ; ill-starred   FR: malchanceux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน,สมาชิกสภาล่าง,นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา,ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
condominium(คอนดะมิน'เนียม) n. การร่วมกันควบคุมหรือปกครอง,รัฐบาลร่วม,บ้านอพาร์ทเม้นท์ที่ผู้อยู่มีกรรมสิทธิส่วนตัวของแต่ละห้องอาพาร์เม้นท์,ตึกอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าว -pl. -niums
copyholder(คอพ'พีโฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก,เครื่องยึดหนังสือ ผู้ช่วยคนตรวจปรุ๊ฟ
intransitive(อินแทรน'ซิทิฟว) adj. (กริยา) ไม่มีกรรม. n. กริยาที่ไม่มีกรรม., See also: intransitively adv. intransitiveness n.
intransitive verbกริยาที่ไม่มีกรรม
landholder(แลนดฺ'โฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน., See also: landholding n. ดูlandholder
titular(ทิช'ชะลา) adj. เกี่ยวกับtitle (ดู) ,มีตำแหน่ง,มียศ,แต่ในนามเท่านั้น,มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง n. ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์., See also: titularity n. titularly adv., Syn. nominal

English-Thai: Nontri Dictionary
freeholder(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
owner(n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ถือกรรมสิทธิ์
proprietary(adj) ซึ่งมีเจ้าของ,ซึ่งจดทะเบียน,ซึ่งมีกรรมสิทธิ์
proprietor(n) เจ้าของ,ผู้มีกรรมสิทธิ์,ผู้ครอบครอง
proprietorship(n) ความเป็นเจ้าของ,ความมีกรรมสิทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top