Search result for

มาจากทิศตะวันออก

(7 entries)
(0.342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มาจากทิศตะวันออก-, *มาจากทิศตะวันออก*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มาจากทิศตะวันออก มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *มาจากทิศตะวันออก*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะวันออกเรียกลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกในปลายฤดูฝน ว่า ลมตะวันออก
ลมค้าน. ลมซึ่งพัดออกจากบริเวณความกดอากาศสูงกึ่งโซนร้อนไปยังบริเวณความกดอากาศตํ่าที่เส้นศูนย์สูตร ในซีกโลกเหนือจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในซีกโลกใต้จะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eastern    [ADJ] เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, มาจากทิศตะวันออก, Syn. easterly, eastward, orient
southeastward    [ADJ] มาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้, Syn. southeast

English-Thai: Nontri Dictionary
easterly(adv) ทางตะวันออก,ซึ่งมาจากทิศตะวันออก,มาจากภาคตะวันออก

Are you satisfied with the result?

Go to Top