ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มยุร

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มยุร-, *มยุร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มยุร[N] peacock, Syn. มยูร, นกยูง, มยุเรศ, มยุระ, มยุรา, มยุรี, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มยุร[N] peacock, Syn. ยูง, นกยูง, มยุเรศ, มยุร, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (กวี)
มยุร[N] female peacock, Syn. นกยูงตัวเมีย, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี)
มยุรคติ[N] peacock's posture, Thai definition: ท่าทางของนกยูง, Notes: (สันสกฤต)
มยุรฉัตร[N] sheaf of peacock's tail feather, Syn. พนมหางนกยูง, Thai definition: เครื่องกั้นบังเป็นชั้นๆ ทำด้วยหางนกยูง เป็นเครื่องสูงใช้ในงานพิธีโสกันต์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มยุร-, มยุร(มะยุระ-) น. นกยูง, ใช้ว่า มยูร ก็มี.
มยุรคติน. ท่าทางของนกยูง.
มยุรฉัตรน. พนมหางนกยูง หรือเครื่องกั้นบังเป็นชั้น ๆ ทำด้วยหางนกยูง เป็นเครื่องสูง ใช้ในงานพิธีโสกันต์.
มยุรอาสน์น. “พระผู้มีนกยูงเป็นอาสนะ” หมายถึง พระขันทกุมารหรือพระสกันทกุมาร เพราะพระขันทกุมารทรงมีนกยูงเป็นพาหนะ.
มยุรา, มยุเรศน. นกยูง.
มยุรา, มยุเรศดู มยุร-, มยุร.
มยุรน. นกยูงตัวเมีย.
มยุรดู มยุร-, มยุร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The "Wishbone"สร้อย "แววมยุรา" ใช่ไหม Episode #1.4 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มยุรา = มยุร[n.] (mayurā = mayura) EN: peacock   FR: paon [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top