Search result for

มนุ

(120 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มนุ-, *มนุ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
มนุษย์ป้าคำที่ใช้เรียกผู้ที่มีพฤติกรรมที่มีลักษณะที่เห็นแก่ตัว ทำสิ่งต่างๆ โดยไม่สนใจว่าจะทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การแย่งที่นั่งว่างในรถโดยสาธารณะ, การแซงคิวไม่ยอมต่อแถวคอยเวลาขึ้นรถไฟฟ้า, โดยส่วนมากจะเป็นสุภาพสตรีในวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ จึงเป็นที่มาถึงคำว่า "ป้า​" เริ่มเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในช่วงปี 2557 โดยล่าสุดมีลือกันถึงกรณีมีผู้เปิดประตูรถแท็กซี่มีผู้โดยสารอยู่ขณะที่กำลังจอดติดไฟแดง ขอขึ้นไปนั่งด้วยหน้าตาเฉยโดยอ้างว่าขอติดรถไปด้วยตามเส้นทางที่ผ่าน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (org ) Ministry of Social Development and Human Security
วันรัฐธรรมนุConstitution day
วันรัฐธรรมนุ (n uniq ) Constitution day
วิชาจิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ (n phrase ) Human Psychology and Business Ethics

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มนุ[N] Manu, See also: creator and ruler of human race, Syn. มนู, Thai definition: ชื่อพระผู้สร้างมนุษยชาติและปกครองโลก มี 14 องค์ เรียงกันเป็นยุคๆ ไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มนุ[N] human being, See also: human, man, Syn. คน, มนุษย์, Thai definition: ผู้เกิดจากมนู, Notes: (สันสกฤต)
มนุษย์[N] human, See also: human being, man or woman, creature, mortal, Syn. สามัญชน, บุคคล, คน, ปุถุชน, Example: มนุษย์ในอนาคต เป็นมนุษย์ที่มีโอกาสเรียนทุกอย่างที่อยากจะเรียนได้โดยไม่มีวันสิ้นสุด, Count unit: คน, Thai definition: สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูงแต่ยังมีกิเลส
มนุสาร[N] Code of Manu, Syn. มนูสาร, มโนสาร, มนุสาราจารย์, Thai definition: ผู้แต่งกฎหมายธรรมศาสตร์เป็นคนแรก
มนุสาร[N] Code of law, Syn. มนูสาร, มโนสาร, Thai definition: ชื่อคัมภีร์กฎหมายมนูธรรมศาสตร์ฉบับย่อ
มนุษยเทพ[N] king, See also: monarch, Syn. กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
มนุษยโลก[N] world, See also: earth, Syn. โลกมนุษย์, โลก, Example: พระศาสดาสอนมนุษยโลกให้ปฏิบัติธรรมต่อกันเพื่อความเจริญและความสงบสุขของมวลมนุษย์, Thai definition: ที่อยู่ของมนุษย์, Notes: (สันสกฤต)
มนุษย์กบ[N] frogman, Example: มนุษย์กบลงไปดำน้ำเพื่อค้นหาศพคนที่จมน้ำ, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ฝึกดำน้ำได้นานๆ จนชำนาญโดยอาศัยหน้ากาก รองเท้าคล้ายตีนกบ และอุปกรณ์ช่วยการหายใจใต้น้ำ
มนุษยชาติ[N] humankind, See also: human race, mankind, Syn. , Example: เราควรจะส่งเสริมวิวัฒนาการของมนุษยชาติให้จำเริญอยู่ต่อไป, Thai definition: จำพวกคน, Notes: (สันสกฤต)
มนุษยธรรม[N] humanity, See also: mankind, Example: มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น เพราะมนุษย์เดินตัวตั้งตรงและมีมนุษยธรรม, Thai definition: ธรรมของมนุษย์ มักหมายถึงความเมตตาผู้อื่น, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มนุน. มนู.
มนุน. “ผู้เกิดจากมนู” คือ คน.
มนุดู มนุ.
มนุชาธิปน. พระเจ้าแผ่นดิน.
มนุชาธิปดู มนุ.
มนุว. เป็นที่พอใจ, งาม.
มนุษย-, มนุษย์(มะนุดสะยะ-, มะนุด) น. สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูง, คน.
มนุษยชาติ(มะนุดสะยะ-, มะนุดสะ-) น. จำพวกคน, หมู่มนุษย์.
มนุษยธรรมน. ธรรมของคน, ธรรมที่มนุษย์พึงมีต่อกัน มีเมตตากรุณาเป็นต้น.
มนุษยศาสตร์(มะนุดสะยะ-, มะนุดสาด) น. วิชาว่าด้วยคุณค่าทางจิตใจและงานของคน มีศิลปะ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา. (ส. มนุษฺย + ศาสฺตฺร).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mankindมนุษยชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
biochemistry, humanมนุษยชีวเคมี [มีความหมายเหมือนกับ chemistry, physiological; physiochemistry] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human biochemistryมนุษยชีวเคมี [มีความหมายเหมือนกับ chemistry, physiological; physiochemistry] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humanitarianismมนุษยธรรมนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
humanismมนุษยนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
humanismมนุษยนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
new humanismมนุษยนิยมแนวใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
human factorมนุษยปัจจัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human factorมนุษยปัจจัย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
physiology, hominal; physiology, humanมนุษยสรีรวิทยา, สรีรวิทยามนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Human beingsมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human beings in artมนุษย์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Human beings in literatureมนุษย์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Humanismมนุษยนิยม [TU Subject Heading]
Humanitiesมนุษยศาสตร์ [TU Subject Heading]
Humanityมนุษยชาติ [TU Subject Heading]
Interpersonal relationsมนุษยสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Man (Buddhism)มนุษย์ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Man (Islam)มนุษย์ (ศาสนาอิสลาม) [TU Subject Heading]
Prehistoric peoplesมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mankind?มนุษยชาติเชียวเหรอ? Ricochet Rabbit (2011)
...And also screw the man at the same time...... และในขณะเดียวกันก็ทำลายมนุษย์ด้วย New Haven Can Wait (2008)
Because he's something you'll never be--a human being.แต่อย่างน้อยเค้าก็มีอย่างหนึ่งที่เธอไม่มี .. ความเ้ป็นมนุษย์ไง Chuck in Real Life (2008)
Not sure, but based on the imaging, it could very well be human remains.ไม่ทราบครับ แต่จากรูป นี่จะเป็นร่องรอยของมนุษย์ Odyssey (2008)
He's an alien. He knows what happened to Lex. Who is he?เค้าเป็นมนุษย์ต่างดาว เค้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเล็กซ์ เค้าเป็นใคร Odyssey (2008)
To be given the power of a god, yet exist among humans.จึงยอให้พลังของพระเจ้า... ยังคงอยู่ระหว่างมนุษย์ Odyssey (2008)
Sometimes I feel like I need to be two separate people.บางครั้งผมก็รู้สึกต้องเพื่อจะแยกมนุษย์เป็นสองกลุ่ม Odyssey (2008)
We sorted through all the Arctic tests, and there's no sign of any human remains.เราเรียงลำดับผ่านทุกการทดสอบอาร์ติค และไมมีสัญญาณของมนุษย์ Odyssey (2008)
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
This is an infection designed to take over our entire race.เป็นโรคที่ออกแบบมา เพื่อกลืนกินมนุษย์ Dead Space: Downfall (2008)
Not at another human being's expense.ไม่ใช่ที่คนอื่น มนุษย์เสียสละ Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มนุษยชน[adj.] (manutsayachon) EN: human   FR: humain
มนุษยชาติ[n.] (manutsayachāt) EN: mankind ; humankind ; human race ; Homo sapiens   FR: genre humain [m] ; espèce humaine [f]
มนุษยธรรม [n.] (manutsayatham) EN: humanity ; mankind   FR: humanité [f] ; genre humain [m] ; race humaine [f]
มนุษยนิยม[n.] (manutsayaniyom) EN: humanism   FR: humanisme [m]
มนุษยศาสตร์[n.] (manutsayasāt) EN: humanities   
มนุษยสัมพันธ์[n.] (manutayasamphan) EN: human relations ; social relations   FR: relations humaines [fpl] ; relations sociales [fpl]
มนุษยสัมพันธ์[n.] (manutayasamphan) EN: personality   
มนุษยสัมพันธ์[n.] (manutsayasamphan) EN: human relations   
มนุษยเทพ[n.] (manutsayathēp) EN: king   
มนุษยโลก[n.] (manutsayalōk) EN: world   

English-Thai: Longdo Dictionary
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., R. anthropogenetic
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
salaryman(n) มนุษย์เงินเดือน, คำเรียกชาวญี่ปุ่นที่ทำงานในบริษัท (รับเงินเดือน)
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alien[N] มนุษย์ต่างดาว, See also: มนุษย์จากนอกโลก
astronaut[N] มนุษย์อวกาศ, See also: นักบินอวกาศ, Syn. space traveler, cosmonaut, spaceman
bod[N] คน (คำสแลง), See also: มนุษย์, บุคคล, Syn. chap
cave man[N] มนุษย์ในยุคหินที่อาศัยอยู่ในถ้ำ, Syn. cave dweller, caveman
caveman[N] มนุษย์ในยุคหินที่อาศัยอยู่ในถ้ำ, Syn. cave dweller, cave man
centaur[N] มนุษย์ในเทพนิยายกรีกที่มีครึ่งบนเป็นคนส่วนครึ่งล่างเป็นม้า
flesh and blood[IDM] มนุษย์, See also: คนที่มีชีวิต
earth[N] มนุษย์, See also: มวลมนุษย์, คนที่อาศัยอยู่บนโลก
earthling[N] มนุษย์, See also: มนุษย์เดินดิน, คนธรรมดาสามัญ, Syn. earthman, human being
earthman[N] มนุษย์, See also: คน, มนุษย์โลก, Syn. earthling, human being

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
affair(อะแฟรฺ') n. ธุรกิจ, เรื่อง, ราชการ, เหตุการณ์, เรื่องรัก ใคร่, เรื่องส่วนตัว, เรื่องรักที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม,งานชุมนุม, Syn. event, incident, party , liaison, romance)
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
age of reasonยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
ai(เอไอ) abbr. 1. ย่อมาจากคำว่า aortic insufficiency 2. ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence แปลว่า ปัญญาประดิษฐ์ หมายถึงแขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
anno mundi(อาน' โน' มันต์) l. ปีของของโลกมนุษย์
anthropoid(al) (แอน' โธรพอย, -เดิล) adj. คล้ายมนุษย์, Syn. humanlike)

English-Thai: Nontri Dictionary
alien(n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ
anthropoid(adj) เหมือนมนุษย์,คล้ายมนุษย์
anthropoid(n) ลิงที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน
assemble(vi) ประชุม,มาชุมนุมกัน,รวบรวม
assembly(n) การชุมนุม,การประชุม,ที่ประชุม,สมัชชา
astronaut(n) มนุษย์อวกาศ
astronautical(adj) เกี่ยวกับมนุษย์อวกาศ
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ,มนุษย์กล,หุ่นยนต์
cannibal(n) มนุษย์กินคน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Gray (n uniq) มนุษย์ต่างดาวตัวเล็ก ตาสีดำโต
นรชาติ (n) มนุษย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人間[にんげん, ningen] (n) มนุษย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
製鉄[せいてつ, seitetsu] มนุษย์เตารีด
リーマン[りいまん, riiman] (n slang ) มนุษย์เงินเดือน (คำย่อของ サラリーマン) , See also: S. サラリーマン,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人間[にんげん, ningen] Thai: มนุษย์ English: human being

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
Mensch(n) |der, pl. Menschen| มนุษย์
Steinzeitmensch(n) |der, nur Sg.| มนุษย์ยุคหิน
zartbesaitet(adj) |zarter besaitet, am zartesten besaitet| จิตใจอ่อนไหวและบาดเจ็บง่าย(มนุษย์หรืออารมณ์), See also: S. empfindsam
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ,ประเทศ, มลรัฐ (หรือชุมนุมชนที่มีการปกครองเดียวกัน) เช่น Die Europäische Gemeinschaft (EG) besteht aus zwölf Staaten.
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| มโนภาพ, จินตนาการ เช่น Man soll eine konkrete Vorstellung für die Zukunft haben. มนุษย์เราควรมีมโนภาพที่เด่นชัดสำหรับอนาคต
Messe(n) |die, pl. Messen| ตลาดนัดประจำปี, นิทรรศการขนาดใหญ่มักเป็นการชุมนุมเพื่อเปิดตัวสินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
Menschenrecht(n) |das, pl. Meschenrechte| สิทธิมนุษยชน เช่น Das Menschenrecht auf Freiheit ist die Basis des Staates.
Menschenrecht(n) |das, pl. Menschenrechte| สิทธิมนุษยชน เช่น Gibt es ein Menschenrecht auf Wasser? Und wenn ja, wie kann dieses gestaltet werden?
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

French-Thai: Longdo Dictionary
oeuf(n) n.m. ไข่ เช่นไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ, ไข่มนุษย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top