Search result for

มนท-, มนท์

(5 entries)
(0.3145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มนท-, มนท์-, *มนท-, มนท์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มนท-, มนท์(มนทะ-) น. ดาวพระเสาร์.
มนท-, มนท์(มนทะ-) ว. เฉื่อย,ช้า
มนท-, มนท์อ่อนแอ
มนท-, มนท์โง่เขลา
มนท-, มนท์ขี้เกียจ.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top