Search result for

มกราคม

(25 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มกราคม-, *มกราคม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มกราคม[N] January, Example: น้องของฉันเกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 1 ตามสุริยคติ มี 31 วัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มกราคม(มะกะรา-, มกกะรา-) น. ชื่อเดือนที่ ๑ ตามสุริยคติ มี ๓๑ วัน, (เลิก) ชื่อเดือนที่ ๑๐ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนเมษายน.
มกราคมดู มกร, มกร-.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[His file in the British National Archive remains classified] [until the 1st of January 2054]ชีวิตของเขาในเอกสารสำคัญระหว่างชาติ ของอังกฤษ ยังคงถูกเก็บเป็นความลับ จนกว่าจะถึงวันที่ 1 มกราคม 2054 The Bank Job (2008)
Tom meets Summer on January 8.ทอมพบกับซัมเมอร์ครั้งแรกในวันที่ 8 มกราคม 500 Days of Summer (2009)
Last January, Major Mason rescued her from a politically- motivated coup.มกราคมที่แล้ว เมเจอร์ แมนสันช่วยเธอไว้ จากการเมืองร้ายแรง Princess Protection Program (2009)
It's against the law to talk on a cell phone without using a hands-free device while driving, as of january 1st.มันผิดกฎหมายนะครับเวลาคุณคุยโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ใช่เครื่องมือไร้สายในขณะขับรถ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเป็นต้นมา Rose's Turn (2009)
She died in January.ท่านเสียไปตอนเดือนมกราคม Roadkill (2009)
What if we could narrow it down to a 5-month window,between September '07 and January '08?แลเวถ้าเราตีวงแคบลงเหลือ 5 เดือนล่ะคะ ระหว่างเดือนกันยายน ปี 2007 จนถึง เดือนมกราคม ปี 2008 Roadkill (2009)
January '02. classified hearing with the subcommittee On defense and homeland security.มกราคม2002 ความลับทางราชการเปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่ Amplification (2009)
All right, let's start with january 22nd.ดี เราเริ่มในวันที่ 22 มกราคม Faceless, Nameless (2009)
January 3rd, there's a 2-car collision,3 มกราคม รถ 2 คันชนกัน Faceless, Nameless (2009)
He was admitted january 3rd,เข้ารักษาวันที่ 3 มกราคม Faceless, Nameless (2009)
I thought that wasn't until January.ฉันคิดว่าเธอจะไม่ไปจนกว่าจะถึงเดือนมกราคม The Last Days of Disco Stick (2009)
In January, 1971 President Nixon asks me to intervene in Vietnam something that his predecessors would not ask.มกราคม ปี 1971... ... ประธานาธิบดีนิกสัน ขอให้ผมร่วมศึกในเวียดนาม... ... เป็นอะไรที่ผู้นำคนก่อน ไม่คิดทำแน่ Watchmen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มกราคม[n.] (mokkarākhom) EN: January   FR: janvier [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
epiphany(n) เป็นวันฉลองเทศกาลที่โหราจารย์ 3 คนจากทิศตะวันออก ได้นำของขวัญมาถวายแก่กุมารเยซู โดยทั่วไปแล้วตรงกับวันที่ 6 มกราคม , R. Christmas

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
January[N] มกราคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inauguration dayวันเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (วันที่ 20 มกราคม หลังจากได้รับเลือกตั้ง)
january(แจน'ยัวรี) n. มกราคม
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน <คำอ่าน>เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น
new year's day() n. วันที่ 1 มกราคม

English-Thai: Nontri Dictionary
January(n) เดือนมกราคม

German-Thai: Longdo Dictionary
Januar(n) |der| เดือนมกราคม
Schlussverkauf(n) |der, pl. Schlussverkäufe| การลดราคาครั้งใหญ่ เพื่อโละสินค้าของฤดูกาลที่กำลังจะผ่านไป เช่น Sommerschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูร้อน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม, Winterschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูหนาว ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top