Search result for

ภูมิอากาศ

(34 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภูมิอากาศ-, *ภูมิอากาศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูมิอากาศ[N] weather, See also: climate, Syn. อากาศ
ภูมิอากาศ[N] climate, See also: weather conditions, atmospheric conditions, Syn. สภาพอากาศ, ดินฟ้าอากาศ, ลมฟ้าอากาศ, Example: ปรากฏการณ์เอลนิโนทำให้ภูมิอากาศในภาคอีสานเลวร้ายหนักเข้าไปอีก, Thai definition: สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วๆ ไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภูมิอากาศน. อากาศประจำถิ่น, ลักษณะอากาศเฉลี่ยของภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจเป็นเดือน เป็นปี หรือเป็นศตวรรษก็ได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subarid climate; semiarid climateภูมิอากาศกึ่งแห้งแล้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
semiarid climate; subarid climateภูมิอากาศกึ่งแห้งแล้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeoclimate; paleoclimateภูมิอากาศบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paleoclimate; palaeoclimateภูมิอากาศบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
palaeoclimatology; paleoclimatologyภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
paleoclimatology; palaeoclimatologyภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
climatologyภูมิอากาศวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
climatologyภูมิอากาศวิทยา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climateภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Climate and civilizationภูมิอากาศกับอารยธรรม [TU Subject Heading]
Climatologyภูมิอากาศวิทยา [TU Subject Heading]
Medical climatologyภูมิอากาศวิทยาการแพทย์ [TU Subject Heading]
climateภูมิอากาศ, สภาพลมฟ้าอากาศที่ได้จากค่าสถิติของลมฟ้าอากาศในระยะเวลายาวนาน ซึ่งประกอบด้วยอุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดของแต่ละวัน ค่าเฉลี่ยของความชื้น ปริมาณของเมฆ แสงแดด และน้ำฝน รวมถึงทิศทางและความเร็วลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Climate change accentuates the threat.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุกคามมากขึ้น Home (2009)
The system that controls our climate has been severely disrupted.ระบบที่ควบคุมภูมิอากาศของเรา ถูกทำลายอย่างรุนแรง Home (2009)
Can you give us a minute, please, Casey?ที่ไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องภูมิอากาศ ขอเวลาเราหน่อยสักนาที่ได้ไหม เคซี่ Chuck Versus the Beefcake (2009)
Seismic activity, weather patterns.ความเคลื่อนไหวของเปลือกโลก สภาพภูมิอากาศ Jacksonville (2010)
Was it the difference in the air temperature?มันแตกต่างจากอุณหภูมิอากาศEpisode #1.8 (2010)
But the financial climate being what it is,แต่สภาพภูมิอากาศทางการเงินเป็นสิ่งที่มันเป็น, We Bought a Zoo (2011)
One that can grow in any climate.ที่สามารถเจริญเติบโตในสภาพภูมิอากาศใด ๆ Unknown (2011)
The weather changes faster here than the Mets lineup.ภูมิอากาศเปลี่ยนเร็วมากกว่า แฟนคลับทีมเม็ทที่เข้าแถวรอเสียอีก The Next Seduction (2011)
Very common in warm, humid climate...พบมากในเขตร้อน สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น The Runaway (2011)
I don`t know. It`s probably a weather balloon.ไม่รู้สิ อาจจะบอลลูนสำรวจภูมิอากาศ Captain America: The First Avenger (2011)
I'm impressed you get costus root to grow in this climate.ฉันประทับใจมากเลยนะ ที่เธอมีคอสทัสรูท โตอยู่ในที่ภูมิอากาศแบบนี้ Curse (2012)
climate change, global warming, world population patterns.การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สภาวะโลกร้อน รูปแบบประชากรโลก Gyre, Part 1 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูมิอากาศ [n.] (phūmīakāt) EN: climate ; weather ; atmospheric conditions   FR: climat [f] ; temps [m] ; conditions atmosphériques [fpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atmosphere[N] ภูมิอากาศ, See also: สภาวะอากาศ, Syn. climate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arctic(อาร์ค'ทิค) adj. เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือมีภูมิอากาศคล้ายขั้วโลกเหนือ,เหมาะสำหรับใช้ที่ขั้วโลกเหนือ. -n. บริเวณขั้วโลกเหนือ. -arctics รองเท้ากันน้ำกันหนาว, Syn. frozen, wintry)
flatbed plotterพล็อตเตอร์แบบระนาบหมายถึงเครื่องวาดที่สามารถวาดบนแผ่นกระดาษที่วางแบน ๆ เรียบ ๆ ได้ ประกอบด้วยก้านซึ่งเคลื่อนที่ไปมาได้ มีหัววาดซึ่งอาจเป็นปากกา ดินสอ หรืออุปกรณืพิเศษอื่น ๆ ติดอยู่ ขนาดของกระดาษที่ใช้มีต่างกันตั้งแต่ 28x43 ซม. จนถึง 2.44x3.66 เมตร อัตราความเร็วของการวาดมีตั้งแต่ 15 ถึง 100 ซม. ต่อวินาที นิยมนำมาใช้วาดแผนที่ กราฟ หรือการแสดงภูมิอากาศ

English-Thai: Nontri Dictionary
climate(n) อากาศ,ภูมิอากาศ
climatic(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับภูมิอากาศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top