Search result for

ภาษาอังกฤษ

(57 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาษาอังกฤษ-, *ภาษาอังกฤษ*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ (n phrase ) Independent Study in English
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (n phrase ) English for Business Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (n phrase ) English for Advertising and Public Relations
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (n phrase ) English for Hotel
วิชาการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ (n phrase ) Business English Reading
วิชาการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (n phrase ) Business English Writing
วิชาภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (n phrase ) English for Food and Beverage Services
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจขนส่ง (n phrase ) English for Transport Business
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (n phrase ) English for Tourism
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ (n phrase ) English for Business Presentation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาอังกฤษ    [N] English, Example: แม่พูดภาษาอังกฤษให้ลูกในท้องฟังทุกวันเพราะคิดว่าลูกจะได้เก่งภาษาอังกฤษ, Thai definition: ภาษาของชนผิวขาวพวกหนึ่งที่อยู่ในเกาะทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรปซึ่งเรียกว่า เกรตบริเตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Middle Englishภาษาอังกฤษกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Old Englishภาษาอังกฤษเก่า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Modern Englishภาษาอังกฤษใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
English languageภาษาอังกฤษ [TU Subject Heading]
Pidgin Englishภาษาอังกฤษแก้ขัด [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาอังกฤษ[n.] (phāsā Angkrit) EN: English ; English language   FR: anglais [m] ; langue anglaise [f]
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ[n. exp.] (phāsā Angkrit choēng thurakit) EN: business English   FR: anglais commercial [m] ; anglais des affaires [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
RSVPกรุณาตอบกลับมา (เป็นคำย่อที่นำมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ว่า repondez s'il vous plait ซึ่งถูกนำมาใช้มากในภาษาอังกฤษ) เช่น Please RSVP in the comments of this entry., You must RSVP after the start of registration and prior to 2:30 PM.
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
english(n., adj.) คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
English    [N] ภาษาอังกฤษ
King's English    [IDM] ภาษาอังกฤษมาตรฐาน, Syn. Queen's English, standard English
Middle English    [N] ภาษาอังกฤษยุคกลาง (ช่วงปีค.ศ.1100-1500)
Midland    [N] ภาษาอังกฤษซึ่งพูดในตอนกลางของประเทศ
Old English    [N] ภาษาอังกฤษในยุคแรก, See also: ภาษาอังกฤษโบราณ, Syn. Anglo-Saxon
pidgin English    [N] ภาษาอังกฤษผสม
Saxon    [N] ภาษาอังกฤษโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
american englishภาษาอังกฤษที่ใชเในอเมริกา
american languageภาษาอังกฤษที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา (English)
anglian(แอง' กลิอัน, แอง' กลิค) adj., n. เกี่ยวกับ Angles, ชนเผ่า Anglies. ชื่อกลุ่มภาษาอังกฤษโบราณ
anglicise(แอง' กลิไซซ) vt.,vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
anglicize(แอง' กลิไซซ) vt.,vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ
arsis(อาร์'ซิส) n., (pl. -ses) จังหวะขึ้น, จังหวะเมา, พยางค์เสียงหนัก (ในโคลงกลอนภาษาอังกฤษ
b(บี) พยัญชนะตัวที่ 2 ของภาษาอังกฤษ
briticism(บริท'ทิซิสซึม) n. ภาษาอังกฤษที่เป็นลักษณะเฉพาะของอังกฤษ -S.Britishism

English-Thai: Nontri Dictionary
British(n) ชาวอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ
English(n) ชาวอังกฤษ,คนอังกฤษ,ภาษาอังกฤษ
hexameter(n) โคลงภาษาอังกฤษที่มีหกจังหวะ
iambic(n) จังหวะในโคลงภาษาอังกฤษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
英語[えいご, eigo] (n) ภาษาอังกฤษ

German-Thai: Longdo Dictionary
Frauนาง (คล้าย Mrs. ในภาษาอังกฤษ)
auchด้วย, คล้าย too ในภาษาอังกฤษ
das(Artikel) คำนำหน้านามเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ)
daß(Konj.) ที่ว่า (ใช้เป็นคำเชื่อมระหว่างวลี หรืออนุประโยค คล้าย that ในภาษาอังกฤษ) เช่น Ich rechne damit, daß er mich heute anruft. ฉันคาดว่า เขาจะโทรมาหาฉันวันนี้
dem(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
den(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูปประธาน
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในรูป Dativ (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) เช่น an der Tür ตรงประตู (Tür เป็นเพศหญิง)
die(Artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง หรือพหูพจน์ (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ) , See also: der, das
istเป็น อยู่ คือ (คล้าย is ในภาษาอังกฤษ), See also: sein

French-Thai: Longdo Dictionary
bien(adv) ดี (คล้ายกับคำว่า well ในภาษาอังกฤษ) เช่น Il travaille bien. เขาทำงานได้ดี, See also: A. mal,
Je vous en prie.(phrase) ไม่เป็นไร (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณเรา มีความหมายเท่ากับ You're welcome.ในภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสุภาพ ถ้าพูดกับคนคุ้นเคยกันใช้ประโยคที่ว่า Je t'en prie!), See also: S. De rien!, Il n'y a pas de quoi.
OMS(abbrev) องค์การอนามัยโลก ย่อจาก l'Organization Mondiale de la Santé (ซึ่งตรงกับ World Health Organisation (WHO)ในภาษาอังกฤษ)

Are you satisfied with the result?

Go to Top