ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟลูออไรด์

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟลูออไรด์-, *ฟลูออไรด์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟลูออไรด์[N] fluoride, Example: เจ้าหน้าที่ระดับล่างของจีนกำลังคิดจะขายสารที่มีส่วนประกอบของฟลูออไรด์แก่อิหร่าน, Thai definition: ชื่อสารประกอบฟลูออรีน, Notes: (อังกฤษ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluoride poisoningฟลูออไรด์เป็นพิษ [TU Subject Heading]
Fluoridesฟลูออไรด์ [TU Subject Heading]
Fluoride ฟลูออไรด์
เป็นชื่อเรียกไอออนของธาตุฟลูออรีน พบทั่วไปในดิน หิน และน้ำ โดยจะพบในรูปของสารประกอบหลายชนิด ดังนั้น ในการดำรงชีวิตร่างกายจึงรับฟลูออไรด์ตลอดเวลาจากอาหารและน้ำดื่ม ตามปกติจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดความผิดปกติได้ เช่น ฟันมีลักษณะจุดเป็นด่างและขรุขระ ส่วนผู้ที่ได้ฟลูออไรด์จากควันเสียของโรงงานอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า "ฟลูออโรซิส" (Fluorosis) [สิ่งแวดล้อม]
Fluoride Poisoningฟลูออไรด์เป็นพิษ [การแพทย์]
Fluoridesฟลูออไรด์,ฟลูโอไรด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His cavities suggest that his drinking water wasn't fluoridated.กรามของเขาบอกให้รู้ว่า น้ำที่เขาดื่มไม่มีสารประกอบฟลูออไรด์ The Plain in the Prodigy (2009)
Well, Homeland Security wants to know if we can put a vaccination in the water supply, like fluoride.ดี,ความมั่นคงแห่งชาติต้องการทราบ ... ...หากเราสามารถใส่วัคซีนลงในน้ำดื่ม เหมือนฟลูออไรด์ Contagion (2011)
Methylphosphonyl difluoride?เมทธิลฟอสโฟนิล ไดฟลูออไรด์ Ricochet Rabbit (2011)
Boron trifluoride? Methylene chloride?โบรอนไตรฟลูออไรด์ เมธิลีนคลอไรด์ Cain and Gabriel (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluoride[N] ฟลูออไรด์, See also: สารผสมฟลูออรีนใช้ผสมในยาสีฟัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top