Search result for

ฟนൠะำพ

(135 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟนൠะำพ-, *ฟนൠะำพ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ฟนൠะำพ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ao กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary
Payao(n) จังหวัดพะเยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aorta[N] เส้นเลือดใหญ่ที่นำเลือดออกจากหัวใจด้านซ้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aodmabbr. adult onset diabetis mellitus
aolabbr. absent over leave ครบวันลาแล้วยังไม่กลับ
aopabbr. aortic pressor
aorist(เอ'อะริสท) n. กาลกริยาในไวยากรณ์, -adj. เกี่ยวกับ aorist (a verb tense)
aoristic(เอ'อะริส'ทิค) adj. =aorist ไม่มีกำหนด, ไม่แน่นอน (indefinite)
aorta(เอออร์'ทะ) n., (pl. -tas,-tae) เส้นเลือดใหญ่จากห้องล่างซ้ายของหัวใจ. -aortic, aortal adj., Syn. main trunk)
aortic valvesลิ้นหัวใจทั้งสามที่ห้องล่างซ้ายของหัวใจ (a semilunar valve)
aoudad(เอา'แดด) n. แกะป่าจำพวก Ammotragus lervia
cacao(คะเค'โอ) n. ต้นโกโก้,เมล็ดโกโก้,ผลโกโก้, Syn. cocoa
caoutchouc(เคา'ชูด) n. ยางพารา,ยางดิบ

English-Thai: Nontri Dictionary
aorta(n) เส้นเลือดใหญ่
cacao(n) ต้นโกโก้
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
gaol(n) คุก,ตะราง,ห้องขัง,เรือนจำ
gaoler(n) พะทำมะรง,พัศดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aortaเอออร์ตา, ท่อเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aorta, ascendingเอออร์ตาส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aorta, descendingเอออร์ตาส่วนลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aortic-เอออร์ตา, -ท่อเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aortic archส่วนโค้งเอออร์ตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aortic insufficiency; regurgitation, aorticลิ้นเอออร์ติกรั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aortic regurgitation; insufficiency, aorticลิ้นเอออร์ติกรั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aortic stenosisลิ้นเอออร์ติกตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
AO Process กระบวนการเอโอ
กระบวนการทางชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์เป็นตัว กำจัดสารประกอบฟอสฟอรัสในน้ำเสีย ประกอบด้วยขั้นตอนพอดีขาดอากาศ (anoxic) สลับกับการใช้อากาศ (oxic) ระบบนี้สามารถใช้ประกอบกับระบบเอเอสที่มีอยู่เดิม แต่ไม่สามารถใช้กับ ระบบลานโปรยกรอง [สิ่งแวดล้อม]
AOLR เอโอแอลอาร์
อักษรย่อของคำว่า Aerial Organic Loading Rate มีหน่วยเป็น กก./วัน-ม2 [สิ่งแวดล้อม]
Aortaหลอดเลือดแดงเอออร์ตา, เอออร์ต้า, หลอดเลือดเอออร์ตา, เส้นโลหิตแดงใหญ่, อาร์ออต้า, ท่อเลือดแดงใหญ่, เส้นเลือดแดงใหญ่, หลอดเลือดใหญ่, เอ-ออร์ตา [การแพทย์]
aortaเอออร์ตา, หลอดเลือดใหญ่ที่มาจากห้องล่างของหัวใจด้านซ้าย มีแขนงแยกออกไปเพื่อนำเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aorta, Abdominalหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง, หลอดเลือดแดงเอออร์ตาส่วนช่องท้อง, เอออร์ตาส่วนท้อง, เส้นเลือดเอออต้าในช่องท้อง, เอออร์ตาในช่องท้อง [การแพทย์]
Aorta, Aneurysm ofเอออร์ต้าโป่งแยก [การแพทย์]
Aorta, Ascendingหลอดเลือดเอเออร์ตาในส่วนต้น, หลอดเลือดเอออร์ตาในส่วนต้น [การแพทย์]
Aorta, Coarctation ofหลอดเลือดเอออร์ตาคอด [การแพทย์]
Aorta, Descendingเอออร์ตาส่วนปลาย [การแพทย์]
Aorta, Overridingหลอดเลือดเอออร์ตาอยู่ทางขวา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Entered through the front, probably passed through the aorta,lodged in the back.เข้าทางด้านหน้า ทะลุผ่านไปยังเส้นเลือดใหญ่จากหัวใจ ฝังลงไปหยุดข้างหลัง And How Does That Make You Kill? (2008)
Ask for a dancer named Aom. You give her this.ถามหานักเต้นที่ชื่อ อ้อม แล้วเอานี่ให้เธอ Bangkok Dangerous (2008)
Excuse me. Which dancer is Aom?ขอโทษครับ แดนเซอร์คนไหนชื่อ อ้อมนะ พี่ Bangkok Dangerous (2008)
Aom!อ้อม Bangkok Dangerous (2008)
Aom!อ้อม Bangkok Dangerous (2008)
The woman can replace an aortic valve, but a frozen computer screen makes her panic.ผู้หญิงคนนี้สามารถ ผ่าตัดหัวใจห้องล่างซ้ายได้ แต่หน้าจอคอมฯค้าง กลับทำให้เธอคลั่งได้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Anything you do to ease his pain aould be a blessing.อะไรก็ตามที่คุณช่วยให้เขา เจ็บปวดน้อยลงได้ก็ดีนักหนาแล้ว Omnivore (2009)
The murder victim was Aoyama Kouichi.เหยื่อฆาตกรรมรายนี้คือ อาโอยาม่า โคอิจิ Episode #1.6 (2009)
When they investigated a shed at Aoyama's family's home they discovered a hidden basement.ตอนที่เข้าตรวจสอบโรงนาของบ้านอาโอยาม่า... ...ตำรวจพบ ห้องใต้ดินลับ ครับ Episode #1.6 (2009)
Did the gun used in the murders belong to Aoyama?ปืนที่ใช้ก่อคดีฆาตกรรมเป็นของอาโอยาม่ารึเปล่าคะ? Episode #1.6 (2009)
It's completely unnatural for Aoyama Kouichi to have been killed in that place at that time.การที่ อาโอยาม่า โคอิจิ ถูกฆ่าที่นั่นในเวลานั้นเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมาก Episode #1.6 (2009)
Check every cell phone retailer in Aoyama and Miyagi!เช็คดูตามร้านขายโทรศัพท์มือถือ ใน อาโอยาม่า กับ มิยางิ ด้วย! Episode #1.6 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aoThis train left Aomori thirty minutes late, so we won't arrive at Tokyo before noon, I'm afraid.
aoAoi became a dancer.
aoAoi is a good dancer.
aoI sit down crosslegged where Aoi points.
aoAoi is a very good dancer.
aoAoi dances.
aoWhat a good dancer Aoi is!
aoHow well Aoi dances!
aoThe economy of Aomori Prefecture depends heavily on apple growing.
aoAoi dances well.
aoAoi's hobby is dancing.
aoAoi dances very well.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อนุพงษ์ เผ่าจินดา [n. prop.] (Anuphong Phaojinda) EN: Anupong Paochinda   FR: Anupong Paochinda
บิลเบา[TM] (Bilbao) EN: Athletico Bilbao   FR: Bilbao ; Athletico Bilbao [m]
บริษัททำอากาศยานไทย [org.] (børisat Tham Ākātsayān Thai) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)   FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)
ฉะเชิงเทรา[n. prop.] (Chachoēngsao) EN: Chachoengsao (East)   FR: Chachoengsao (Est)
เดือนสิงหาคม [n. exp.] (deūoen singhākhom) EN: August   FR: mois d'août [m] ; août [m]
ดินเกาเหลียง[n. exp.] (din kaolīeng) EN: kaolin ; China clay   FR: kaolin [m]
ดินเกาลิน[n. exp.] (din kaolin) EN: kaolin ; China clay   FR: kaolin [m]
ดินขาว[n.] (dinkhāo) EN: kaolin   FR: kaolin [m]
ดินนวล[n.] (dinnūan) EN: kaolin ; white clay   FR: kaolin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OT    AO1 T
OR    AO1 R
AW    AO1
AOL    EY1 OW1 EH1 L
AUG    AO1 G AH0 S T
AOL    AH0 M ER1 IH0 K AH0 AA1 N L AY2 N
ALL    AO1 L
AON    EY1 OW0 N
AUL    AO1 L
AWE    AO1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aoun    (n) (a1 uu n)
aorta    (n) (ei1 oo1 t @)
aortas    (n) (ei1 oo1 t @ z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
青い[あおい, aoi] (adj) สีน้ำเงิน สีเขียว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
青空[あおぞら, aozora] ท้องฟ้าสีฟ้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
仰ぐ[あおぐ, aogu] Thai: แหงนมอง English: to look up (to)
仰ぐ[あおぐ, aogu] Thai: นับถือ English: to respect
仰ぐ[あおぐ, aogu] Thai: หวังพึ่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Kakaopulver(n) |das, pl. Kakaopulver| ผงโกโก้
Kakaobohne(n) |die, pl. Kakaobohnen| เมล็ดโกโก้
Kakao(n) |der, pl.-| โกโก้
ciao!เป็นคำเอ่ยลาสำหรับคนที่สนิทกันหรือเพื่อนๆ
Ciao!ลาก่อน, บ๊ายบาย , See also: S. Tschüß!,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aorta {f} [anat.]aortae [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
AOCE[エーオーシーイー, e-o-shi-i-] (n) {comp} AOCE [Add to Longdo]
AOL[エーオーエル, e-o-eru] (n) {comp} AOL [Add to Longdo]
K粒子[ケーりゅうし, ke-ryuushi] (n) K-meson; kaon [Add to Longdo]
あおがら;アオガラ[, aogara ; aogara] (n) blue tit (Parus caeruleus) [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing? [Add to Longdo]
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo [Add to Longdo]
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主动脉[zhǔ dòng mài, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] aorta; principal artery [Add to Longdo]
[ào, ㄠˋ, ] proud; overbearing; insolent; arrogant [Add to Longdo]
傲岸[ào àn, ㄠˋ ㄢˋ, ] proud; haughty [Add to Longdo]
傲慢[ào màn, ㄠˋ ㄇㄢˋ, ] arrogant; haughty [Add to Longdo]
傲慢与偏见[Ào màn yǔ piān jiàn, ㄠˋ ㄇㄢˋ ㄩˇ ㄆㄧㄢ ㄐㄧㄢˋ, / ] Pride and prejudice, novel by Jane Austen 珍·奧斯汀|珍·奥斯汀 [Add to Longdo]
傲气[ào qì, ㄠˋ ㄑㄧˋ, / ] air of arrogance; haughtiness [Add to Longdo]
傲然[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, ] loftily; proudly; unyieldingly [Add to Longdo]
傲立[ào lì, ㄠˋ ㄌㄧˋ, ] standing proud [Add to Longdo]
傲自[ào zì, ㄠˋ ㄗˋ, ] pride; overbearing [Add to Longdo]
傲视[ào shì, ㄠˋ ㄕˋ, / ] turn up one's nose; show disdain for; regard superciliously [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた送り[けたおくり, ketaokuri] shift [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アメリカオンライン[あめりかおんらいん, amerikaonrain] America On Line (AOL) [Add to Longdo]
ジャンパオプション[じゃんぱおぷしょん, janpaopushon] strapping option, jumper option [Add to Longdo]
データオブジェクト[でーたおぶじえくと, de-taobujiekuto] data-object [Add to Longdo]
起動側応用エンティティ[きどうがわおうようエンティティ, kidougawaouyou enteitei] invoking-application-entity [Add to Longdo]
効果音[こうかおん, koukaon] sound effect(s) [Add to Longdo]
算術けた送り[さんじゅつけたおくり, sanjutsuketaokuri] arithmetic shift [Add to Longdo]
実行側応用エンティティ[じっこうがわおうようエンティティ, jikkougawaouyou enteitei] performing-application-entity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仰ぐ[あおぐ, aogu] nach_oben_sehen, emporblicken, achten, verehren, bitten [Add to Longdo]
仰向け[あおむけ, aomuke] Rueckenlage [Add to Longdo]
[あお, ao] gruen, -blau, unreif [Add to Longdo]
青物[あおもの, aomono] Gruenzeug, Gemuese [Add to Longdo]
青空[あおぞら, aozora] blauer_Himmel [Add to Longdo]
青空市場[あおぞらいちば, aozoraichiba] Markt_im_Freien [Add to Longdo]
青膨れ[あおぶくれ, aobukure] blaue-gruene_Schwellung [Add to Longdo]
青葉[あおば, aoba] gruenes_Laub [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AO
     Arvutikasutaja Oskustunnistus (Org, Estonia)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 ao
   at; by; on; upon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top