ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พูดเกี่ยวกับ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พูดเกี่ยวกับ-, *พูดเกี่ยวกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's not easy to raise my hand and send a boy off to die without talking about it first.มันไม่ง่ายที่จะยกมือของฉันและส่งเด็กออกไปตายโดยไม่ต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรก 12 Angry Men (1957)
- What are you people talkin' about?- สิ่งที่คนที่คุณพูดเกี่ยวกับการมีอะไรบ้าง 12 Angry Men (1957)
You're talking about little details and forgetting the important stuff.คุณกำลังพูดเกี่ยวกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ และลืมสิ่งที่สำคัญ 12 Angry Men (1957)
What are you talkin' about?สิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับ12 Angry Men (1957)
The Queen will have something to say about that.มาตอนนี้ ฉันคิดว่าสมเด็จพระราชินีฯ จะมีสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้น Help! (1965)
- What are you talking about?คุณกำลังพูดเกี่ยวกับอะไร พวกเขาแบ่งแล้ว The Blues Brothers (1980)
Listen, you boys heard me talk about Jake and Elwood.ฟังนะ เด็กชายคุณได้ยินผมพูดเกี่ยวกับ แจยค และ เอลวุด The Blues Brothers (1980)
We have often spoken about Hal.เรามักจะได้พูดเกี่ยวกับ แฮล 2010: The Year We Make Contact (1984)
You mentioned something about a tiger.เธอพูดเกี่ยวกับเสือ Return to Oz (1985)
Enough about you, Casanova.พอได้แล้ว คัสซาโนวาน้อย พูดเกี่ยวกับตัวเธอสิ Aladdin (1992)
I don't talk about my patients.ผมจะไม่พูดเกี่ยวกับคนไข้ของผม Basic Instinct (1992)
What you said about me being addicted to risk about having to do more and more dangerous things....ที่คุณพูดเกี่ยวกับฉัน การติดความเสี่ยงภัย... ...เกี่ยวกับต้องทำ เรื่องอันตรายให้มากยิ่งขึ้น... Basic Instinct (1992)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow about[PHRV] พูดถึง...กับผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดเกี่ยวกับ...กับคนอื่น, คุยในเรื่อง...กับคนอื่น, Syn. toss about
blow around[PHRV] พูดถึง...กับผู้อื่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: พูดเกี่ยวกับ...กับคนอื่น, คุยในเรื่อง...กับคนอื่น, Syn. toss about
mention to[PHRV] เอ่ยถึง, See also: พูดเกี่ยวกับ
prattle about[PHRV] พร่ำ, See also: พูดเกี่ยวกับ
speak about[PHRV] พูดถึง, See also: พูดเกี่ยวกับ, เอ่ยถึง, Syn. talk about

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top