ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พุทธศาสนา

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พุทธศาสนา-, *พุทธศาสนา*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (n ) National Office of Buddhism

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุทธศาสนา[N] Buddhism, Syn. ศาสนาพุทธ, Example: พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนาหรือเทศน์ครั้งแรก ณ ชมพูทวีป, Count unit: ศาสนา, Thai definition: ศาสนาของพระพุทธ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buddhismพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Buddhism and artพุทธศาสนากับศิลปะ [TU Subject Heading]
Buddhism and cultureพุทธศาสนากับวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Buddhism and educationพุทธศาสนากับการศึกษา [TU Subject Heading]
Buddhism and humanismพุทธศาสนากับมนุษยนิยม [TU Subject Heading]
Buddhism and lawพุทธศาสนากับกฎหมาย [TU Subject Heading]
Buddhism and literatureพุทธศาสนากับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Buddhism and philosophyพุทธศาสนากับปรัชญา [TU Subject Heading]
Buddhism and politicsพุทธศาสนากับการเมือง [TU Subject Heading]
Buddhism and scienceพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about Buddhism?พุทธศาสนาดีมั้ย Airplane! (1980)
It's Manjusaka. (Manjusaka: Buddhism word, means "the connection between the real world and the nether world")มันคือ Manjusaka (ในทางพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งเชื่อมต่อระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกหลังความตาย) Spider Lilies (2007)
Freeman:ทั้งหมดนี้จำได้ว่าพุทธศาสนาและ ความเชื่อในศาสนาฮินดู Is There Life After Death? (2011)
Maybe I ruined your karma or put a kink in your plan to achieve enlightenment and come back as a butterfly or whatever Buddhists do.บางทีฉันอาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณ ทำให้แผนคุณ ที่จะตรัสรู้และกลับชาติมาเกิดเป็นผีเสื้อ ตามที่พุทธศาสนาเชื่อ An Evil Within (2012)
Furthermore, the symbol of rebirth in Buddhism is the lotus.นอกจากนี้ สัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ ในพระพุทธศาสนา ก็คือดอกบัวเพคะ Episode #1.20 (2012)
I keep the commandments, Dr. Sweets, all ten of them.ผมรักษาข้อบัญญัติในพระพุทธศาสนา ดร. สวีทส์ ทั้ง 10 ประการเลย The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Part of the Buddhist funeral rites.ของพุทธศาสนา ในงานศพ The Twist in the Plot (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พุทธศาสนา[n. prop.] (Phutthasatsana) EN: Buddhism   FR: bouddhisme [m]
พุทธศาสนานิกายเถรวาท[n. prop.] (Phutthasatsana nikai Thērawāt) EN: Theravada Buddhism   FR: bouddhisme theravada [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Buddhism[N] พุทธศาสนา, See also: ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonze(บอนซ) n. พระจีนหรือพระญี่ปุ่น (พุทธศาสนา)
hinayana(ฮีนะยา'นะ) n. นิกายหินยานของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา พม่า ไทยและกัมพูชา, Syn. Theravada. -Hinayanist n.
zen(เซน) n. พุทธศาสนานิกายเซน เน้นการรู้แจ้งโดยวิธีตรงและการนั่งวิปัสสนา., See also: Zenic adj. Zenist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
Buddhism(n) พุทธศาสนา,ศาสนาพุทธ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top