Search result for

พืชผัก

(27 entries)
(0.0531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พืชผัก-, *พืชผัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชผัก[N] vegetable, See also: farm plant, short cycled plant, Syn. ผัก, Example: ลุงทำการเกษตรหลายอย่าง ทั้งปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกเพื่อใช้กินเป็นอาหาร
พืชผักสวนครัว[N] backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- and catalog plant species? - Now you're talking.พี่ไม่รู้เรื่องพืชผักสักอย่าง นอกจากที่เอามาทำเค้ก! Bedtime Stories (2008)
Vegetation, water, air...พืชผัก , น้ำ , อากาศ... Air: Part 3 (2009)
All right, it doesn't look like there's much vegetation around the gate, so you may have to widen your search.เอาล่ะ มันคงไม่น่าจะ มีพืชผัก อยู่รอบ ๆ เกท ดังนั่น คุณน่าจะออกไปสำรวจรอบกว้าง Justice (2009)
Are organic fruits and veggies worth the high cost?พืชผักออร์กานิกดีสมกับ ราคาที่แพงลิ่วมั้ย You Can't Handle the Truth (2010)
Are organic fruits and veggies really worth the cost?พืชผักออร์กานิกมีคุณค่า สมกับราคาที่แพงลิ่วจริงมั้ย You Can't Handle the Truth (2010)
Any food that grows here is tough and tasteless.อาหารและพืชผักที่ปลูกที่นี่ ชั่งยาก้ย็นและไร้รสชาดนัก How to Train Your Dragon (2010)
I'm sorry for the soldiers, but I deliver vegetables.ผมเสียใจสำหรับทหารพวกนั้น แต่ผมขนส่งพืชผัก Get Carter (2011)
You seem much more interesting as a human being than as a vegetable.ดูเหมือนว่าคุณจะน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง มากกว่า เป็นพวกพืชผัก Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
I found in England that the vegetables, they had no...ผมรู้สึกว่าพืชผักที่อังกฤษ... The Hundred-Foot Journey (2014)
There's edible plants maybe 50 feet to the north.มีพืชผักที่พอกินได้อยู่ทางเหนือ 50 ฟุต Beyond Redemption (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พืชผัก[n. exp.] (pheūtphak) EN: vegetable ; farm plant ; short cycled plant   FR: légume [m]
พืชผักสวนครัว[n. exp.] (pheūtphak sūankhrūa) EN: backyard garden ; home-grown vegetable   FR: plante potagère [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
greenery[N] พืชผักที่มีสีเขียวสด, See also: พฤษชาติ
vegetable[N] ผัก, See also: พืชผัก, Syn. veggie, plant
vegetation[N] พืช, See also: พืชผัก, Syn. plants, shrubs, herbage
veggie[N] ผัก, See also: พืชผัก, Syn. plant, vegetable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
greenery(กรีน'เนอรี) n. พืชผักที่มีสีเขียว, Syn. verdure
macrobiotics(แมคโรไบออท'ทิคซฺ) n. ศิลปหรือวิชาที่ทำให้มีชีวิตยืนนาน (โดยเฉพาะลัทธิการกินเจหรือกินแต่พืชผัก)
parsnip(พาร์'สนิพ) n. พืชผักชนิดหนึ่ง
trucker(ทรัค'เคอะ) n. คนขับรถบรรทุก,ผู้ใช้ของแลกของ,ผู้เร่ขาย,ผู้ค้าขาย,ผู้มีกิจการรถบรรทุก,ชาวสวนที่ปลูกพืชผักส่งตลาด
trucking(ทรัค'คิง) n. ธุรกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุก,การปลูกพืชผักไว้ขายในตลาด,การแลกเปลี่ยนสินค้า
vegetable(เวจ'จิทะเบิล) n. ผัก,พืชผัก,พืช,บุคคลที่น่าเบื่อหน่าย,ชีวิตที่น่าเบื่อหน่าย. adj. ประกอบด้วยหรือทำด้วยผัก,เกี่ยวกับพืช., See also: vegetably adv.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
produceพืชผัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
初物[はつもの, hatsumono] (n) พืชผัก ผลไม้ หรือปลา ที่เก็บเกี่ยว หรือจับได้ในช่วงต้นฤดู

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top