ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พิษสุนัขบ้า

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พิษสุนัขบ้า-, *พิษสุนัขบ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษสุนัขบ้า[N] hydrophobia, See also: rabies, Syn. โรคกลัวน้ำ, โรคพิษสุนัขบ้า, Example: เขาควักเงินจ่ายค่าฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้หมาจรจัดที่อยู่หน้าบ้านอย่างไม่นึกเสียดาย, Thai definition: โรคติดเชื้อไวรัสของระบบประสาท ติดต่อจากน้ำลายของสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคนี้ ผู้ป่วยมีอาการเนื่องจากสมองอักเสบ มีไข้ เอะอะ ซึม กลืนอาหารลำบากโดยเฉพาะน้ำ ถึงตายเกือบทุกรายในระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พิษสุนัขบ้า(พิด-) น. โรคติดเชื้อไวรัสของระบบประสาท ติดต่อจากนํ้าลายของสุนัขหรือแมวที่เป็นโรคนี้ ผู้ป่วยมีอาการเนื่องจากสมองอักเสบ มีไข้ เอะอะ ซึม กลืนอาหารลำบากโดยเฉพาะนํ้า ถึงตายเกือบทุกรายในระยะเวลาประมาณ ๑ สัปดาห์, โรคกลัวนํ้า ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Use a broom. It might have rabies.ใช้ไม้กวาดนี่ มันอาจมีเชื้อพิษสุนัขบ้า The Dark Defender (2007)
So far, almost 5000 patients treated with a retrofitted virus, had begun exhibiting symptoms resembling the early onset of rabies.มีรายงานทราบว่า คนไข้ 5,000 ราย ที่เคยรับการรักษาด้วยไวรัสแปลก ๆ ที่เริ่มมีอาการคล้ายผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าระยะแรก I Am Legend (2007)
The symptoms look similar to rabies.อาการคล้ายๆกับโรคพิษสุนัขบ้า [Rec] 2 (2009)
The rabies virusเชื้อพิษสุนัขบ้า What Lies Below (2010)
Well, possums carry rabies, so:คือ พอสซั่มเป็นพาหะของพิษสุนัขบ้า ดังนั้น... Exile on Main St. (2010)
Their Christmas gift to each other was rabies.ของขวัญคริสมาสต์ ที่พวกมันให้กันน่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า A Very Glee Christmas (2010)
There seems to be a rabies-related pathogen affecting the prefrontal cortex of the brain, causing hyper aggression.แต่ดูเหมือนจะเป็นเชื้อไวรัส จำพวกเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมันส่งผลต่อสมองส่วน Prefrontal Cortex และทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่งขั้นรุนแรง Epidemiology (2010)
- "Raglefant" had rabies.- แร็กเกิลแฟนท์มีเชื้อพิษสุนัขบ้า Trollhunter (2010)
really. No man, I don't know, like with rabies or whatever.เปล่าเพื่อน ชั้นไม่รู้, เหมือน กับพิษสุนัขบ้า หรืออะไรทำนองนั้น The Grey (2011)
I saw one get rabies from a bat.ฉันเห็นพวกมันติดโรคพิษสุนัขบ้ามาจากค้างคาว Magic Bullet (2011)
They went rabid.พวกนั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้า The Hybrid (2011)
The World Health Organization has been tracking the recent outbreak of rabies that began in Taiwan and has now been reported in over 12 countries.องค์การอนามัยโลกได้ติดตาม... สถานการณ์ล่าสุดของพิษสุนัขบ้า ที่กำลังระบาด มันเริ่มจากไต้หวัน ตอนนี้ได้ระบาดไปยัง 12 ประเทศแล้ว World War Z (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rabies(เร'บีซ,เร'บีอีซ') n. โรคกลัวน้ำ,โรคพิษสุนัขบ้า., See also: rabic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
hydrophobia(n) โรคกลัวน้ำ,โรคพิษสุนัขบ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top