Search result for

พินัยกรรม

(52 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พินัยกรรม-, *พินัยกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พินัยกรรม[N] will, See also: testament, Example: พ่อบุญธรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เขาทั้งหมด, Count unit: ฉบับ, Thai definition: เอกสารซึ่งบุคคลแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พินัยกรรมน. คำสั่งของบุคคลที่กำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
testamentพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
willพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
last willพินัยกรรมฉบับหลังสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
codicilพินัยกรรมฉบับแก้ไขพินัยกรรมฉบับเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral willพินัยกรรมด้วยวาจา [ดู nuncupative will] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nuncupative willพินัยกรรมด้วยวาจา [ดู oral will] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
military testamentพินัยกรรมทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soldier's willพินัยกรรมทหาร [ดู privileged will ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-intervention willพินัยกรรมที่ผู้จัดการมรดกไม่ต้องขออำนาจศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional willพินัยกรรมมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Willsพินัยกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Per Lex's written instructions, I'm now the acting C.E.O. of LuthorCorp, and all its subsidiaries.จากพินัยกรรมของเล็กซ์ ฉันเป็นซีอีโอของลูเธอร์คอร์ป และบริษัทในเครือทุกบริษัท Odyssey (2008)
This being the last will and testament of Colonel George Herbert Merryweather of London.นี่คือพินัยกรรมของพันเอก จอร์จ เฮอเบิร์ต The Secret of Moonacre (2008)
This is my last will and testament.นี่คือคำสั่งเสียและพินัยกรรมฉบับสุดท้ายของผม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You benefit from a fabulous 4-billion-year-old legacy bequeathed by the Earth.คุณตักตวงผลประุโยน์จากมรดกมหาศาล อายุ 4 พันล้านปี พินัยกรรมที่เซ็นมอบให้ โดยโลก Home (2009)
I need an attorney to redraft my will, get my estate in order.ผมอยากได้ทนายซักคนช่วยร่างพินัยกรรม เอาทรัพย์สินที่ดินไปอยู่ในรายการ Hey! Mr. Pibb! (2009)
I'll get you an estate attorney.ฉันจะหาทนายร่างพินัยกรรมให้กับคุณเอง Hey! Mr. Pibb! (2009)
To whom you gave your last will document?- นายเขียนพินัยกรรมยกมรดกให้ใคร? The Breath (2009)
The guys who didn't sign their last will...คนที่ยังไม่ได้เขียนพินัยกรรมมี.. The Breath (2009)
The girl who looks after her uncle because she wants to be in the will...เด็กหญิงที่ดูแลลุงของเธอ เพราะต้องการให้ชื่อไปอยู่ในพินัยกรรม... The Story of Lucy and Jessie (2009)
To the reading of the will for support.มาให้กำลังใจในการเปิดพินัยกรรม Gone with the Will (2009)
Soon as that will is read and I get my money,เมื่อเปิดพินัยกรรม แล้วผมได้เงินเมื่อไร Gone with the Will (2009)
I've already missed the reading of Bart's will.ฉันพลาดการอ่านพินัยกรรมของบาร์ท Gone with the Will (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พินัยกรรม[n.] (phinaikam) EN: will ; testament   FR: testament [m] ; volonté [f]
พินัยกรรมด้วยวาจา[n. exp.] (phinaikam dūay wājā) EN: verbal testament ; muncupative will   
พินัยกรรมร่วม[n. exp.] (phinaikam ruam) EN: joint will ; conjoint will ; common will   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disposition[N] พินัยกรรม
testament[N] พินัยกรรม
will[N] พินัยกรรม, See also: คำสั่งเสีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bequeath(บิควีธ') {bequeathed,bequeathing,bequeaths} vt. ทำพินัยกรรมยกให้,ยกให้ n. การยกมรดกให้,มรดก, See also: bequeathal,bequeathment n., Syn. bestow
bequest(บิเควสทฺ') n. การทำพินัยกรรมยกให้,มรดก, Syn. bequeathment
codiciln. บันทึกเพิ่มเติมของพินัยกรรม,ภาคผนวก,ส่วนต่อท้าย, See also: codicillary adj. ดูcodicil
devise(ดิไวซ') vt.,n. (การ) ประดิษฐ์,ออกแบบ,วางแผน,โอนทรัพย์สินให้โดยพินัยกรรม,คิด,คาดคะเน,พินัยกรรม,ทรัพย์สินที่ให้โดยพินัยกรรม, Syn. contrive
devisee(ดิไวซี') n. ผู้ได้รับทรัพย์สินโดยพินัยกรรม
devisor(ดิไว'เซอะ) n. ผู้ทำพินัยกรรม
executor(เอคเซค'คิวเทอะ) n. ผู้ปฎิบัติการ,ผู้บริหาร,ผู้ดำเนินการตามคำสั่ง, ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม., See also: executorial adj.
executrix(เอคเซค'คิวทริคซฺ) n. ผู้บริหารหญิง,ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมที่เป็นหญิง -pl. executrices,executrixes
intestate(อินเทส'เทท) adj. ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ n. คนตายที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
legator(ลิเก'เทอะ,เลก'กะทอร์') n. ผู้ยกมรดกให้,ผู้ทำพินัยกรรมยกมรดกให้., See also: legatorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
bequest(n) พินัยกรรม,มรดก,ของตกทอด
intestate(adj) ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้
probate(vt) พิสูจน์ว่าพินัยกรรมถูกต้อง,ภาคทัณฑ์
testament(n) พินัยกรรม
testamentary(adj) ตามพินัยกรรม,เกี่ยวกับพินัยกรรม
testator(n) ผู้ทำพินัยกรรม
will(n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Testament {n} | sein Testament machen (n ) พินัยกรรม, ความประสงค์ครั้งสุดท้าย, บันทึกการยกมรดก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
遺書[いしょ, isho] พินัยกรรม , จดหมายลาตาย
遺言[ゆいごん, yuigon] (n ) พินัยกรรม

German-Thai: Longdo Dictionary
vermachen(vt) |vermachte, hat vermacht, etw. jmdm.| ทำพินัยกรรมยกให้, ยกมรดกให้ เช่น Ihr Vater ist letztes Jahr gestorben. Er hat ihr sein Haus vermacht. พ่อของเธอเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว เขาทำพินัยกรรมยกบ้านให้เธอ, See also: S. vererben,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top