Search result for

พันธุศาสตร์

(39 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พันธุศาสตร์-, *พันธุศาสตร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุศาสตร์[N] genetics, Example: นักวิชาการด้านพันธุศาสตร์ยอมรับแล้วว่า อาการบกพร่องของเด็กปัญญาอ่อนนั้นสามารถรักษาได้, Thai definition: วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการเกิดจากยีนในโครโมโซม, การศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
geneticsพันธุศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
geneticsพันธุศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geneticsพันธุศาสตร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
population geneticsพันธุศาสตร์ประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
human geneticsพันธุศาสตร์มนุษย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geneticsพันธุศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quantitative geneticพันธุศาสตร์ปริมาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Population geneticsพันธุศาสตร์ประชากร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant geneticsพันธุศาสตร์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human geneticsพันธุศาสตร์มนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Forest geneticsพันธุศาสตร์ไม้ป่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aninal geneticsพันธุศาสตร์สัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal geneticsพันธุศาสตร์, พันธุศาสตร์ (สัตว์) [TU Subject Heading]
Biochemical geneticsพันธุศาสตร์ชีวเคมี [TU Subject Heading]
Geneticsพันธุศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Genetic modification's at optimum levels!การเปลี่ยนแปลงพันธุศาสตร์ อยู่ในระดับคงที่ Superhero Movie (2008)
This is our chief geneticist, Dr. Hideo Ikegawa.นี่คือ หน.นักพันธุศาสตร์ ดร.ฮิเดโอะ ฮิชิกาวะ The Day the Earth Stood Still (2008)
Geneticists are gonna be studying this code for generations.นักพันธุศาสตร์ต้องใช้เวลาศึกษา รหัสดีเอ็นเอนี้ไปหลายชั่วอายุคน The Day the Earth Stood Still (2008)
And genetics don't lie, even though some doctors who administer paternity tests do.การตรวจทาง พันธุศาสตร์ ไม่สามารถโกหกเราได้ แม้ว่า หมอ บางคนที่ แจ้งว่าใครเป็นพ่อ เป็นคนทำ The Undergraduates (2010)
Look, a while back, I had some medical issues-- headaches--and there was a geneticist that I reached out to.ฟังนะ ไม่นานมานี้ ผมมีปัญหาด้านการแพทย์ ปวดหัวน่ะ ผมติดต่อนักพันธุศาสตร์คนนึงอยู่ God Complex (2012)
Genetic research around marijuana is simply the most exciting place to be for a young botanist.การวิจัยเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ของกัญชา มันเป็นสถานที่ๆน่าตื่นตาตื่นใจ สำหรับนักพฤกษศาตร์หนุ่ม Panama Red (2012)
Look, a while back, I had some medical issues-- headaches--and there was a geneticist that I reached out to.ฟังนะ ไม่นานมานี้ ผมมีปัญหาเรื่องการแพทย์ ปวดหัวน่ะ... ผมเลยได้ติดต่อ กับนักพันธุศาสตร์คนนึง Zugzwang (2013)
No, I know she's a geneticist.ไม่ ผมรู้ว่าเธอเป็นนักพันธุศาสตร์ Zugzwang (2013)
There are a lot many geneticists with that name, but Dr. Maeve Donovan took a sabbatical from Mendel University 10 months ago.มีนักพันธุศาสตร์ชื่อนี้ไม่มากนัก แต่ ดร.เมฟ โดโนแวน ขอลาหยุด จาก ม.เมนเดลเมื่อ 10 เดือนก่อน Zugzwang (2013)
You're a geneticist, too?คุณก็เป็นนักพันธุศาสตร์เหรอครับ Zugzwang (2013)
DNA findings to the National Genetics Association.ดีเอ็นเอข้ามสายพันธุ์ของเขา แก่สมาคมพันธุศาสตร์แห่งชาติ Cold Turkey (2013)
And that's where his psychology and genetics come into play.นั่นคือตอนที่จิตวิทยา และพันธุศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง To Bear Witness (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พันธุศาสตร์[n.] (phanthusāt) EN: genetics   FR: génétique [f]
พันธุศาสตร์ประชากร[n. exp.] (phanthusāt prachākøn) EN: population genetics   
พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ[n. exp.] (phanthusāt choēng parimān) EN: quantitative genetics   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genetics[N] พันธุศาสตร์, See also: การให้กำเนิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geneticist(จะเนท'ทิซิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องพันธุศาสตร์
genetics(จะเนท'ทิคซฺ) n. พันธุศาสตร์,วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์,ลักษณะทางกรรมพันธุ์
mendel(เมน'เดิล) n. Gregor Johannพระและนักพฤกษศาสตร์ชาวออสเตรียผู้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ (ค.ศ.1822-1884)
segregate(เซก'ระเกท) vt. แยกออกจากกัน,แบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม) vi. แยกออก,แบ่งออก,ถอนตัวออก,หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) ,หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื

English-Thai: Nontri Dictionary
eugenics(n) สุพันธุศาสตร์,วิชาว่าด้วยการส่งเสริมมนุษยชาติให้ดีขึ้น
genetic(adj) เกี่ยวกับการเติบโต,เกี่ยวกับการเกิด,เกี่ยวกับพันธุศาสตร์
genetics(n) พันธุศาสตร์,ลักษณะทางกรรมพันธุ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top