Search result for

พังงา

(5 entries)
(3.0784 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พังงา-, *พังงา*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พังงา    [N] Phangnga, Syn. จังหวัดพังงา, Example: ในเทศกาลสงกรานต์ที่พังงามีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปพักผ่อนเป็นจำนวนมาก, Count unit: จังหวัด, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พังงาน. พะงา, นางงาม.
พังงาน. เครื่องบังคับหางเสือเรือ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พังงา[n. prop.] (Phang-ngā) EN: Phangnga ; Phang-nga ; Phang Nga   FR: Phangnga ; Phang-nga ; Phang Nga

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Phangnga    [N] พังงา

Are you satisfied with the result?

Go to Top