Search result for

พอก ๒

(5 entries)
(0.2122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พอก ๒-, *พอก ๒*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา พอก ๒ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *พอก ๒*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระพอก ๒ก. พรอก, พูด, เช่น ฟังเสียงกากระพอก บอกข่าวท้าวเสด็จดล (ลอ).
พอก ๒ก. โพกผ้า.
พอก ๒น. ผ้าโพกคล้ายหมวก.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top