Search result for

พลังงานไฟฟ้า

(25 entries)
(0.0393 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลังงานไฟฟ้า-, *พลังงานไฟฟ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลังงานไฟฟ้า[N] electric energy, Syn. กำลังไฟฟ้า, Example: ความเจริญทางวัตถุเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทวีคูณ, Thai definition: พลังงานที่ได้จากไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric powerพลังงานไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric powerพลังงานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electrical Energyพลังงานไฟฟ้า,พลังงานไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrical energyพลังงานไฟฟ้า, พลังงานรูปหนึ่งที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจูล วัตถุที่มีประจุไฟฟ้า Q วางอยู่ ณ จุดหนึ่ง มีศักย์ไฟฟ้า V จะมีพลังงานไฟฟ้า QV [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Generator Currentพลังงานไฟฟ้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But what we found was, the countries we outsourced to... had unreliable power grids.แต่เราพบว่าประเทศที่เราสอบนั้น มีประเทศที่ไว้ใจไม่ได้เรื่องพลังงานไฟฟ้า พวกโลกที่สาม Taken (2008)
Very Third World. Sometimes you'd turn on a switch, power wouldn't come on for hours... and then tempers would get short.บางครั้งเราควรจะเปิดสวิทช์ไว้ พลังงานไฟฟ้าจะไม่ทำงานจนกว่าจะถึงชั่วโมง Taken (2008)
- That's amazing.ด้วยพลังงานไฟฟ้าอยู่น่ะ The Gorilla Experiment (2009)
I just have to hook it up to the power station and give it power and it'll work.ผมแค่ต้องต่อมันเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า แล้วมันจะใช้ได้ จริงๆนะครับ Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
They just lost power in number six again.นั่นคุณใฃ่มั็ย? พลังงานไฟฟ้าของลิฟท์ตัวที่ 6 หายไปอีกแล้ว Devil (2010)
We've got surges happening all over the ship.มีกระแสพลังงานไฟฟ้าอยู่รอบยาน Space (2010)
We cracked the peta-electron volt barrier.เราทำลาย สิ่งกีดขวางพลังงานไฟฟ้า Revelation Zero: Part 1 (2010)
Yeah, see, your brain is like a circuit, and when you flash, it releases a surge of electrical energy, but if it's not controlled, it can lead to dementia a- a-and insanity, maybe even death,ใช่แล้ว เห็นไหม สมองของลูกอย่างกับวงจรไฟฟ้า และมันปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมา ตอนที่ลูกแว๊บ แต่ถ้ามันไม่ถูกควบคุม มันก็จะนำไปสู่ภาวะจิตเสื่อม Chuck Versus the Living Dead (2010)
In Norway, we need electric powerในนอร์เวย์ เราต้องการพลังงานไฟฟ้า Trollhunter (2010)
Then I use a small electrical charge to ignite and disperse it.จากนั้นผมก็ใช้พลังงานไฟฟ้า จุดประกายและให้มันแพร่กระจายไป Girl's Best Friend (2011)
The whole cosmic wheel of humanity comes down to just electromagnetic energy and connections.วงล้อของรังสีคอสมิคแห่ง มนุษยชาติกลายเป็น เพียงพลังงานไฟฟ้าและ การติดต่อสื่อสาร Pilot (2012)
It has solar panels on the roof, because in the car, all this stuff here runs off electricity and that would drain the battery, but that can produce a sort of low-voltage circuit, if you like,มันมีแผงโซล่าบนหลังคา เพราะว่าในรถ ของทุกอย่างจะใช้พลังไฟฟ้า และมันจะดูดพลังแบตเตอรี่ แต่นี่สามารถให้พลังงานไฟฟ้าโวลต์ต่ำๆ Episode #18.4 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลังงานไฟฟ้า [n. exp.] (phalang-ngān faifā) EN: electric energy   FR: énergie électrique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric energy[N] พลังงานไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
green pcพีซีประหยัดไฟหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสร้างให้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด เช่น ถ้าไม่ใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ชั่วระยะหนึ่ง จอภาพก็จะมืด (ไม่มีแสงสว่าง)
hydro(ไฮ'โดร) adj. เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานน้ำ. -n. พลังไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานน้ำ,เครื่องกำเนิดพลังงานดังกล่าว
motor(โม'เทอะ) n. เครื่องจักร,เครื่องยนต์,เครื่องเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล adj. ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหว,ซึ่งนำกระแสประสาท (impules) ,เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ. vi. ขับรถยนต์,เดินทางโดยรถยนต์, See also: motors n.,pl. พันธบัตรหรือใบหุ้นระหว่างบริษัทรถยนต์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
電力[でんりょく, denryoku] (n) พลังงานไฟฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top