Search result for

พระพุทธมนต์

(3 entries)
(0.6207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระพุทธมนต์-, *พระพุทธมนต์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระพุทธมนต์    [N] Buddha's mantra, See also: Buddha's stanza chant of the Buddha, Example: พ่อนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่, Thai definition: คำสำหรับสวดบูชาพระพุทธ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปริตร ๑พระพุทธมนต์ในเจ็ดตำนานที่เรียกว่า สัตปริตร และสิบสองตำนานที่เรียกว่า ทวาทศปริตร, ตำนานหนึ่ง เรียกว่า ปริตรหนึ่ง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระพุทธมนต์[n.] (Phraphuthamon) EN: Buddha's mantra ; Buddha's stanza chant   

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

พระพุทธมนต์

 


  

  พระพุทธมนต์
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top