Search result for

พระปรมาภิไธย

(5 entries)
(0.005 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระปรมาภิไธย-, *พระปรมาภิไธย*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระปรมาภิไธย    [N] the king's signature, Example: รัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย, Thai definition: ลายมือชื่อของพระมหากษัตริย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
royal titleพระปรมาภิไธย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sign-manualพระปรมาภิไธย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระปรมาภิไธย[n. prop.] (Phra Poramāphithai) EN: the king's signature   FR: signature royale [f]

English-Thai: Nontri Dictionary
monogram(n) ชื่อย่อ,พระปรมาภิไธยย่อ,อักษรไขว้

Are you satisfied with the result?

Go to Top