Search result for

ฝ้าย

(59 entries)
(1.417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝ้าย-, *ฝ้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ้าย    [N] cotton, Syn. ต้นฝ้าย, Example: ที่ราบสูงยูนนานไม่มีการปลูกฝ้าย อาจเป็นเพราะสภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Gossypium วงศ์ Malvaceae เมล็ดให้น้ำมัน ปุยหุ้มเมล็ดใช้ทอผ้า เปลือกรากใช้ทำยาได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝ่ายน. ข้าง, พวก, ส่วน.
ฝ้ายน. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Gossypium วงศ์ Malvaceae เมล็ดให้นํ้ามัน ปุยหุ้มเมล็ดใช้ทอผ้า เปลือกรากใช้ทำยาได้ ที่ปลูกกันมากคือ ชนิด G. hirsutumL., ฝ้ายขน ก็เรียก.
ฝ้ายขนดู ฝ้าย.
ฝ่ายขวาน. กลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้นโน้มไปทางอนุรักษนิยม.
ฝ่ายค้านน. ฝ่ายที่แสดงความเห็นโต้แย้งความเห็นของฝ่ายเสนอในการโต้วาที, ตรงข้ามกับ ฝ่ายเสนอ, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ไม่ได้ร่วมเป็นรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่ค้านรัฐบาลในรัฐสภา, โดยปริยายหมายถึง ผู้ที่มีความเห็นโต้แย้งกับผู้อื่น เช่น เรื่องนี้แม้ใครจะเห็นด้วยก็ตาม แต่ฉันขอเป็นฝ่ายค้าน.
ฝ้ายคำดู สุพรรณิการ์.
ฝ่ายซ้ายน. กลุ่มที่มีอุดมคติเพื่อลดช่องว่างระหว่างชนชั้นในด้านเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้น มักใช้วิธีการที่รุนแรงและรวดเร็ว, โดยทั่วไปใช้หมายถึงกลุ่มที่นิยมลัทธิสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์.
ฝ้ายผีดู ชะมดต้น.
ฝ้ายสำลีดู สำลี ๑.
ฝ่ายหน้าน. บุรุษผู้มีตำแหน่งเฝ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cottonฝ้าย [TU Subject Heading]
Cottonฝ้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good thing I got a watchdog.โชคดีที่ผมมีหมาเฝ้ายาม Marley & Me (2008)
But don't worry. Marley is an excellent watchdog.แต่ไม่ต้องห่วง มาร์ลีย์เป็นหมาเฝ้ายามที่ยอดเยี่ยม Marley & Me (2008)
Maybe one of us should keep watch while the other guys sleep.บางทีตอนเรานอน บางคนต้อง ผลัดเปลี่ยนกันเฝ้ายาม The Ruins (2008)
Get me back to the land o' cotton.พาฉันกลับไปดินแดนแห่งต้นฝ้าย แน่นอน อยู่แล้ว Scylla (2008)
Big fence, lots of guard dogs.รั้วสูง หมาเฝ้ายามเพียบ เอกสารอยู่ไหน Blow Out (2008)
That's not what Braga got me to looking forที่แข่งขันเพื่อกินรถของอีกฝ้าย Fast & Furious (2009)
- What fabric is this? - I don't know. Cotton?นี่มันผ้าอะไรน่ะ ผมไม่รู้ ผ้าฝ้ายมั้ง The Ugly Truth (2009)
Cotton. Cotton's the worst. Well, actually, leather's the worst.ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายแย่ที่สุด คือจริงๆแล้วหนังแย่กว่าน่ะ The Ugly Truth (2009)
You do not want to stand guard.เจ้าไม่ต้องการที่จะยืนเฝ้ายาม The Gungan General (2009)
I do not want to stand guard.ข้าไม่ต้องการที่จะยืนเฝ้ายาม The Gungan General (2009)
.. Guarded at all times.เพนดราก้อน : เฝ้ายามตลอดเวลา The Curse of Cornelius Sigan (2009)
- Stay here and watch the ship.- อยู่ที่นี่แล้วเฝ้ายานไว้ Children of the Force (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector   FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: department ; service   FR: division [f]
ฝ้าย[n.] (fāi) EN: cotton   FR: coton [m]
ฝ่ายการตลาด[n. exp.] (fāi kāntalāt) EN: marketing   
ฝ่ายการเงิน[n. exp.] (fāi kānngoen) EN: finance department   
ฝ่ายข้างมาก[n. exp.] (fāi khāngmāk) EN: majority   
ฝ่ายขาย[n.] (fāi khāi) EN: sales ; sales department   FR: ventes [fpl]
ฝ่ายค้าน[n.] (fāikhān) EN: opposition   FR: opposition [f] ; côté négatif [m]
ฝ่ายจำเลย[n. exp.] (fāi jamloēi) EN: defendant   
ฝ้ายดิบ[n. exp.] (fāi dip) EN: raw cotton   

English-Thai: Longdo Dictionary
oil cake(n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว
mercerize(vt) ใส่ด่างลงไปในสิ่งทอ เช่น ฝ้าย เพื่อเพิ่มความคงทน ความเป็นเงามัน และการติดสีย้อมได้ดีขึ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cotton    [N] ฝ้าย, See also: ใยฝ้าย, สำลี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boll(โบล) n. ผักเมล็ดพืชที่กลม เช่น สมอฝ้ายหรือสมอป่าน
boll weeviln. (โบล วี'เวิล) n. แมลงปีกแข็งที่กินต้นฝ้าย
bull tonguen. ไถสำหรับเพาะปลูกต้นฝ้าย
charka(ชาร์'คะ) n. ล้อปั่นฝ้าย
cheeseclothn. ผ้าฝ้ายหยาบและเบา,ผ้าห่อเนย
chino(ชี'โน) n. ผ้าฝ้ายหยาบ . เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าฝ้ายหยาบ
chintz(ชินทฺซ) n. สิ่งทอผ้าฝ้ายที่มีลายดอกขัดมัน
coton balln. สมอฝ้าย
cotton(คอท'เทิน) n. ฝ้าย,ต้นฝ้าย,พืชประเภทฝ้าย,ใยฝ้าย,ผ้าฝ้าย,สารหรือสิ่งที่คล้ายฝ้าย (แต่มาจากพืชอื่น) vi. ลงรอยกัน,เข้ากันได้ดี -Phr. (cotton to ชอบ,เริ่มชอบ เห็นด้วย)
cottonade(คอท'ทะเนด) n. สิ่งทอด้วยฝ้ายหรือผสมกับเส้นใย

English-Thai: Nontri Dictionary
cotton(n) ฝ้าย,สำลี
flax(n) ต้นฝ้าย,ต้นปอ,ต้นป่าน,ผ้าลินิน
flaxen(adj) ทำด้วยฝ้าย,ทำด้วยผ้าลินิน
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
gin(n) สุรา,เครื่องปั่นฝ้าย,กับดัก,หลุมพราง,อวน
jenny(n) เครื่องปั่นฝ้าย
linseed(n) เมล็ดฝ้าย
nainsook(n) ผ้าฝ้าย
picker(n) เสียม,เครื่องมือเก็บ,คนงานเก็บฝ้าย,นักล้วงกระเป๋า
sentinel(n) ทหารองครักษ์,ทหารยาม,คนเฝ้ายาม

German-Thai: Longdo Dictionary
Baumwolle(n) |die, pl. Baumwollen| ฝ้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top