ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ไม่เห็นด้วย

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ไม่เห็นด้วย-, *ผู้ไม่เห็นด้วย*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The murder of a journalist. The stoning of an Iranian dissident.การฆ่านักเขียนข่าว การปาหินใส่ผู้ไม่เห็นด้วยชาวอิหร่าน The Internet Is Forever (2010)
Yesterday's surprise broadcast from a Star City vigilante who is calling himself the Green Arrow has spawned a massive outcry of both support and dissenters...การแพร่ภาพสุดเซอร์ไพรค์ จากศาลเตี้ยใน Star City ผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่า ' The Green Arrow' ก่อให้เกิดเสียงแตกแยกอย่างชัดเจน ทั้งผู้สนับสนุนและผู้ไม่เห็นด้วย Flash of Two Worlds (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deviationist[N] ผู้ไม่เห็นด้วยกับระบบหรือความเชื่อบางอย่างทางการเมือง, Syn. secessionist, schismatic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissenter(ดิเซน'เทอะ) n. ผู้ไม่เห็นด้วยอย่างแรง,ผู้แยกตัวออกจากโบสถ์,ผู้คัดค้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
dissenter(n) ผู้คัดค้าน,ผู้ขัดแย้ง,ผู้ไม่เห็นด้วย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top