Search result for

ผู้แต่งหนังสือ

(5 entries)
(0.7363 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้แต่งหนังสือ-, *ผู้แต่งหนังสือ*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ผู้แต่งหนังสือ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ผู้แต่งหนังสือ*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Author portraitภาพผู้แต่งหนังสือ

Author portrait หมายถึง ภาพของผู้แต่งหนังสือแบบเต็มหน้า ที่อยู่ในหน้าซ้ายมือก่อนหน้าชื่อเรื่อง หรือในบางครั้งจะอยู่ในหน้าชื่อเรื่องของหนังสือ ซึ่งโดยทั่วไปเป็นภาพถ่ายหรือภาพพิมพ์ โดยปกติหนังสือส่วนใหญ่ที่จัดพิมพ์ในศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 จะแสดงภาพใบหน้าส่วนศีรษะถึงช่วงไหล่ของผู้แต่งหนังสือพร้อมด้วยชื่อและที่มาของภาพนั้นไว้ในหนังสือด้วย หนังสือที่เขียนด้วยลายมือในสมัยกลาง บางครั้งจะวาดภาพของผู้แต่งหนังสือเป็นภาพขนาดเล็กไว้ในงานเขียนของผู้แต่ง เพื่อช่วยผู้อ่านในการระบุงานเขียนนั้น สำหรับหนังสือสมัยใหม่จะมีรูปภาพเล็ก ๆ ของผู้แต่งพิมพ์ไว้ที่ด้านหลังใบหุ้มปกของหนังสือปกแข็งพร้อมด้วยชีวประวัติโดยย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้แต่งหนังสือ[n. exp.] (phūtaeng nangseū) FR: auteur de livres [m]

German-Thai: Longdo Dictionary
Autor(n) |der, pl. Autoren| ผู้ประพันธ์, ผู้แต่งหนังสือ

Are you satisfied with the result?

Go to Top