Search result for

ผลการทดลอง

(14 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลการทดลอง-, *ผลการทดลอง*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So you don't believe me or the test.ดังนั้นคุณไม่ต้องเชื่อฉันหรือผลการทดลอง Emancipation (2008)
You can still publish the actual results.นายยังตีพิมพ์ผลการทดลองอันจริงได้ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Yes, but the actual results are unsuccessful and I've already sent an e-mail to everyone at the university explaining that I have confirmed string theory and forever changed man's understanding of the universe.ใช่ แต่ผลการทดลองที่แท้จริง มันล้มเหลว แถมฉันส่งอีเมลหาทุกคนที่มหาลัย อธิบายว่าฉันยืนยันทฤษฎีเส้นเชือก The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
A scientist always tries to recreate his results.นักวิทยาศาสตร์พยายามหาผลการทดลองซ้ำๆ อยู่เสมอ The Bishop Revival (2010)
She was concerned that the delay in regressing Milo might compromise the results.เธอเป็นห่วงว่าการที่ยืดเวลา ในการทำให้ไมโลกลับไปเป็นเหมือนเดิมนั้น อาจส่งผลเสียต่อผลการทดลองได้ The Plateau (2010)
22 years have passed since scientists first realized their experiments uncovered an unexpected phenomenon.22 ปี ผ่านมา นับแต่บรรดา นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึง... .. ผลการทดลองของพวกเขา ได้เปิดปรากฏการณ์ที่ไม่คาดฝัน Genesis: Part 1 (2011)
Recent round of nuclear tests are proof of north Korea's growing nuclear arsenal.ผลการทดลองนิวเคลียร์ เ็ปนหลักหลักฐานพิสูจน์ว่า เกาหลีเหนือกำลังพัฒนาอาวุธสงคราม Free (2011)
The people that he worked with, they pushed for results.คนที่เขาทำงานด้วย ผลักดันให้เขาเพื่อจะได้ผลการทดลอง Music of the Spheres (2012)
An experiment gone awry, but nonetheless, a potentially profitable one on the open market.ถึงแม้ว่าผลการทดลองจะออกมาผิดพลาดก็ตาม แต่ยังไงก็แล้วแต่ พวกแกก็เป็นที่ต้องการของคลาด แถมยังได้กำไรดีซะด้วยสิ Who Am I? (2013)
I'm preparing Angelo to present his results to you personally... as you've requested.ผมกำลังให้แอนเจโล เตรียมนำเสนอผลการทดลองของเขา อย่างที่คุณขอ The Lawnmower Man (1992)
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง Junior (1994)
What's the window on these human experiments results?แล้วเรื่องเกี่ยวกับผลการทดลองในมนุษย์ล่ะ Junior (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลการทดลอง[n. exp.] (phon kān thotløng) EN: result of the experiment   

German-Thai: Longdo Dictionary
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top