Search result for

ผลก

(96 entries)
(0.3788 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลก-, *ผลก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลกรรม[N] retribution, See also: deserved fate, Syn. บาปกรรม, เวรกรรม, กรรม, Ant. ผลบุญ, Example: ผลกรรมที่เขาได้รับคือต้องสูญเสียตาทั้งสองข้าง, Thai definition: การกระทำที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบัน หรือจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต
ผลกำไร[N] profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน
ผลกระทบ[N] effect, See also: affectation, influence, Syn. ผลพวง, Example: ทุกประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจครั้งนี้, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ทำให้กระเทือนไปถึงผู้อื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา
ผลการวิจัย[N] research result, Syn. ผลวิจัย, ผลงานวิจัย, ผลการวิเคาะห์, Example: ญี่ปุ่นได้รวบรวมผลการวิจัยในการป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อมไว้มากมาย, Count unit: ชิ้น, เรื่อง, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบ
ผลการเรียน[N] school-record, Syn. เกรด, Example: ผลการเรียนของลูกชายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี, Thai definition: ระดับคะแนนที่เป็นตัววัดความสามารถในการเรียน
ผลการดำเนินงาน[N] overall operation, See also: overall result/outcome/achievement, Example: ที่ประชุมเน้นอภิปรายถึงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2543, Thai definition: ความสำเร็จหรือผลประโยชน์จากการทำงาน
ผลการดำเนินงาน[N] overall operation, See also: overall result/outcome/achievement, Example: ที่ประชุมเน้นอภิปรายถึงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2543, Thai definition: ความสำเร็จหรือผลประโยชน์จากการทำงาน
ผลการวิเคราะห์[N] analysis result, Syn. ผลวิจัย, Example: จากผลการวิเคราะห์ พบว่าการโคจรของดาวเทียมทำให้เรามีสื่อสารที่ก้าวหน้ามากขึ้น, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลก(ผะหฺลก) ว. บ่อย ๆ, เนือง ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aggregate fruitผลกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aggregate cup fruitผลกลุ่มรูปถ้วย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aggregate free fruitผลกลุ่มอิสระ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radiochemyผลกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
weight transfer effectผลการถ่ายโอนน้ำหนัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
processed resultผลการประมวลผล, ผลการจัดกระบวนข้อมูล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
jacking effectผลการยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
findingผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradox of votingผลการออกเสียงลงคะแนนที่แย้งกันในตัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-servo effectผลการเสริมแรงตัวเอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Somatic effectผลต่อร่างกาย, ผลกระทบต่อร่างกายของบุคคลที่ได้รับรังสี รวมถึงผลกระทบต่อเด็กหลังคลอดที่ได้รับรังสีขณะอยู่ในครรภ์มารดา
[นิวเคลียร์]
Systems Performanace Evaluation Cooperativeผลการตรวจสมรรถนะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กลุ่มผู้ผลอตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นานาชาติที่มาร่วมกันสรุปผลการตรวจสมรรถนะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมมาตราฐานที่ทำงานภายใต้เงื่อไขที่กำหนด การวัดสมรรถนะนี้เรียกว่า SPECmark [คอมพิวเตอร์]
Hereditary effectผลต่อพันธุกรรม, ผลกระทบของรังสีต่อสารพันธุกรรมของเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ที่ได้รับรังสี แล้วถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
Earthquake effectsผลกระทบของแผ่นดินไหว [TU Subject Heading]
Effect of automation onผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Effect of cadium onผลกระทบของแคดเมี่ยม [TU Subject Heading]
Effect of cold onผลกระทบของความเย็น [TU Subject Heading]
Effect of dams onผลกระทบของเขื่อน [TU Subject Heading]
Effect of deflation onผลกระทบของเงินฝืด [TU Subject Heading]
Effect of education onผลกระทบของการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The effects of the Marker are like nothing documented in the religious texts.ผลกระทบของสัญลักษณ์ไม่เหมือนกับในคำถีร์ Dead Space: Downfall (2008)
A.N.A. At autopsy of all four victims were normal.ผลการชันสูตรศพเหยื่อทั้งหมด เป็นปกติ Not Cancer (2008)
Four autopsies and about 1,000 lab tests say It's not cancer.ผลชันสูตรศพทั้ง 4 ประมาณ 1,000 ผลการทดสอบในห้องแลบ บอกชัดเจนว่า มันไม่ใช่มะเร็ง Not Cancer (2008)
Then you have tests indicating-ดังนั้น คุณแสดงผลการทดสอบ ไม่ Not Cancer (2008)
His drug tests were clean.แต่ผลการตรวจเค้าไม่พบการใช้ยา Adverse Events (2008)
Drug tests only test for drugs they've made tests for.ผลการตรวจตรวจเฉพาะยาเสพติด Adverse Events (2008)
Melanin affects hair color.เมลานินมีผลกับผลของเค้า Adverse Events (2008)
Your biopsy results are negative.ผลการตรวจชิ้นเนื้อคุณเป็นลบ Lucky Thirteen (2008)
Here's the result from the lung biopsy.นี่คือผลการตัดชิ้นเนื้อปอด Lucky Thirteen (2008)
You don't let other people's problems affect you.นายต้องไม่ให้ปัญหาของคนอื่นมีผลกับนาย Lucky Thirteen (2008)
You don't let your own problems affect you.นายต้องไม่ให้ปัญหาของนายเองมีผลกับนาย Lucky Thirteen (2008)
And it's the screw-ups that make us interesting.ปัญหามีผลกับนาย และมันจะทำให้พังขณะ ทำให้เราสนใจ Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลกระทบ[n.] (phonkrathop) EN: effect ; affectation ; influence ; impact ; consequences   FR: effet [m] ; impact [m] ; conséquences [fpl]
ผลกระทบต่อเนื่อง[n. exp.] (phonkrathop tøneūang) EN: domino effect   
ผลการตรวจ[n. exp.] (phon kān trūat) EN: findings   
ผลการทดลอง[n. exp.] (phon kān thotløng) EN: result of the experiment   
ผลการทดสอบ[n. exp.] (phon kān thotsøp) EN: test results   
ผลการปฏิบัติงาน[n. exp.] (phon kān patibatngān) EN: performance   
ผลการวิจัย[n. exp.] (phon kān wijai) EN: research results   FR: résultatsde la recherche [mpl]
ผลการวินิจฉัยข้อเท็จจริง[n. exp.] (phon kān winitchai khøthetjing) EN: finding   
ผลการวิเคราะห์[n. exp.] (phon kān wikhrǿ) EN: result of the analysis   FR: résultats d'analyse [mpl]
ผลการสำรวจตลาด[n. exp.] (phon kān samrūat talāt) EN: market survey   FR: résultats de l'étude de marché [mpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา , S. after-care
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
event(n) ผลการฟ้องร้อง
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advantage[N] ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี, Syn. benefit, gain
aftereffect[N] ผลกระทบ, See also: ผลที่ตามมา, Syn. result, aftermath
analysis[N] ผลการวิเคราะห์
brunt[N] ผลกระทบที่รุนแรง, Syn. impact
earnings[N] กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. profit
effect[N] ผลกระทบ, See also: ผล, Syn. conclusion, consequence, outcome
gain[N] ผลประโยชน์, See also: ผลกำไร, Syn. benefit, advantage, profit
vote of confidence[IDM] ผลการสำรวจที่แสดงฐานคะแนนเสียง
impact[N] ผลกระทบ, See also: ผลสะท้อน, Syn. effect, influence
imprint[N] ผลกระทบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alu(เอแอลยู) ย่อมาจาก arithmetic and logical unit เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะดู central processing unit ประกอบ
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ALU เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะ ดู central processing unit ประกอบ
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good)
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
bonus(โบ'นัส) n. เงินแถม,เงินเพิ่ม,เงินโบนัส,เงินปันผลกำไร, Syn. bounty
card punchอุปกรณ์เจาะบัตรหมายถึง อุปกรณ์แสดงผล (output device) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเจาะบัตร หรือ เครื่องที่ใช้บันทึกข้อความลงบนบัตรด้วยการเจาะรู ซึ่งเป็นรหัสใช้แทนตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษอื่น ๆ ต่างกับเครื่องเจาะบัตรที่เรียกว่า keypunch กล่าวคือ keypunch เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ (คนเป็นผู้เจาะ) แต่ card punch เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่ทำงานภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ดู keypunch เปรียบเทียบ
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
chancroid(แชง'ครอยดฺ) n. แผลกามโรค,แผลริมอ่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
clump(vi) เดินงุ่มง่าม,เดินกะเผลก
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร
effect(n) ผล,ผลกระทบ,ประสิทธิภาพ,อิทธิพล,ปรากฏการณ์,ทรัพย์สิน
emolument(n) ผลกำไร,ค่าตอบแทน,ผลตอบแทน,รายได้,เงินเดือน
fruit(n) ผลไม้,พืชผล,ดอกผล,ผลิตผล,ผลลัพธ์,บุตร,ผลกำไร
gain(n) ผลกำไร,ทรัพย์สมบัติ,ผลประโยชน์,ของที่ได้มา
hobble(n) การเดินกะเผลก,การพูดตะกุกตะกัก,ความไม่ราบรื่น
hobble(vi) เดินกะเผลก,เดินขาเป๋,พูดตะกุกตะกัก
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
as a resultผลก็คือ
flow-on effect (phrase ) ผลกระทบต่อเนื่อง
prejudiceผลกระทบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits

German-Thai: Longdo Dictionary
Einfluss auf etw. nehmen(phrase) มีผลกระทบต่อ, See also: beeinflussen
Nachhilfe(n) |die, pl. Nachhilfen| การเรียนพิเศษ เพื่อให้มีผลการเรียนดีขึ้น
vernachlässigbar(adj) ที่สามารถละเลยได้ , ที่สามารถไม่นำมาคิดรวมได้ เช่น Bei der Auswertung des Messergebnisses ist der Faktor X vernachlässigbar. = ในกระบวนการประเมินผลการทดลองนั้น ค่าตัวแปร X สามารถละไว้ ไม่นำมาร่วมประเมินผลด้วยได้ (ส่วนมาก เป็นเพราะค่าตัวแปลนั้นๆ มีผลน้อยมากต่อผลการทดลอง )
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten
betroffen(adv) |von etw.(D), über etw.(A)| ได้รับผลกระทบ เช่น Manche Mitarbeiter in der Firma sind vom Streik der Bahn betroffen. พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทได้รับผลกระทบจากการประท้วงของการรถไฟ
Mehrerlös(n) |der, pl. Mehrerlöse| กำไร, ผลกำไร, ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, ข้อได้เปรียบ , See also: S. Profit, Gewinn A. Verlust,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top