ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ป๋อ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป๋อ-, *ป๋อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป๋อ[V] strut, See also: be swaggering, walk proudly, Example: ผู้หญิงคนนี้ป๋ออยู่ในงานสังคมอยู่บ่อยๆ, Thai definition: แสดงอาการโดยจงใจหรือไม่จงใจให้เห็นเด่น ผึ่งผาย องอาจ หรือคล้ายคลึงเช่นนั้น
ป๋อ[ADV] splashingly, See also: plop, fall into water with splash, Example: เพราะว่าไม่ทันระวัง ลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำเสียงดังป๋อม, Thai definition: เสียงดังอย่างของมมีน้ำหนักตกน้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ป้อว. อาการของไก่ที่คึกกรีดปีกไปมา, มีอาการกรีดกราย หยิบหย่ง
ป้ออ่อน เช่น ไข่ป้อ
ป้อป๋อ.
ป๋อก. แสดงอาการโดยจงใจหรือไม่จงใจให้เห็นเด่น ผึ่งผาย องอาจ หรือคล้ายคลึงเช่นนั้น.
ป้องก. บังเพื่อกักหรือกั้นไว้.
ป่อง ๑น. ชื่อแมงหลายชนิด หลายสกุล และหลายวงศ์ ในอันดับ Scorpionida หัวติดกับอกเป็นส่วนเดียวกัน รูปร่างค่อนไปทางสี่เหลี่ยมยาว ส่วนท้องเป็นปล้อง ๆ ขนาดไล่เลี่ยกับอก ๗-๘ ปล้อง ส่วนที่เหลือเล็กลงต่อกันยาวคล้ายหาง ที่ปลายมีเหล็กในสามารถต่อยให้เจ็บปวดได้ มีขา ๔ คู่ ด้านหน้ามีรยางค์ ปากขนาดใหญ่เป็นก้ามหนีบใช้สำหรับจับเหยื่อ.
ป่อง ๒ว. ตุงเป็นกระพุ้งออกมา เช่น พุงป่อง.
ป่อง ๓, ป่อง ๆว. อาการของคนโกรธแกมงอน ในคำว่า โกรธป่อง ๆ.
ป่อง ๔น. ปล่อง, ช่อง, ล่อง.
ป้องกันก. กั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of them looked down, and among the empty beer cans... ... and dead barracuda, she saw the long backbone of the great fish... ... that was now just garbage waiting to go out with the tide.หนึ่งของพวกเขามองลงไปที่น้ำ และในหมู่กระป๋องเบียร์เปล่า และคนตาย บาราคูดา เธอเห็นกระดูกสัน หลังยาว The Old Man and the Sea (1958)
About all you're good for, sticking it in tins.เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังดีสำหรับ คแลปเปอ, เกาะมันในกระป๋อง How I Won the War (1967)
I'm afraid you'd need a can opener. We only have 17 floors.คงต้องใช้ที่เปิดกระป๋องแล้วล่ะ เรามีแค่ 17 ชั้น Oh, God! (1977)
Look, I was conned into this whole thing.ดู ฉัน กระป๋อง เป็น เรื่องทั้งหมด นี้ I Spit on Your Grave (1978)
This can is from a surplus disposal run.กระป๋องนี้มาจากจำนวนที่เกินเหลือทิ้ง The Blues Brothers (1980)
Bapu, she is limping again.บาปู มันเดินเป๋อีกแล้ว Gandhi (1982)
It's something called beef treats, which the army provides us with... so generously.อ๋อ เนื้อกระป๋อง ที่ทางกองทัพ.. กรุณาส่งมาให้เรา Day of the Dead (1985)
Lunch pail.กระป๋องอาหารกลางวัน Return to Oz (1985)
My dad'll think that he used them himself shooting at beer cans while he was drunk.พ่อฉันน่าจะคิดว่า เขาเอามันไปยิง กระป๋องเบียร์ซะเอง ตอนที่เขาเมา Stand by Me (1986)
There's cold cereal in here and a Libby's canned fruit but she won't eat the cherries.ในนี้มีซีเรียลเย็น แล้วก็ผลไม้กระป๋องของลิบบี้ แต่เธอไม่ยอมกินเชอร์รี่ *batteries not included (1987)
Mrs. Riley, it's a chunk of metal. It's nine ounces of canned goods, most of it from your apartment.นี่มันอาหารกระป๋องหนัก 9 ออนซ์ ซึ่งมาจากห้องคุณเอง *batteries not included (1987)
- Can of tobacco--- กระป๋องยาสูบ-- Cinema Paradiso (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป่อง [v.] (pǿng) EN: bulge (out) ; protrude ; be protruding ; be bulging out   
ป่อง [adj.] (pǿng) EN: swollen ; distended   FR: bombé ; saillant
ป้อง[v.] (pǿng) EN: protect ; shield ; screen ; defend ; shelter ; guard ; obstruct   FR: protéger ; sauvegarder ; défendre
ป่อง ๆ[adj.] (pǿng-pǿng) EN: piqued ; petulant   
ป้องกัน[v.] (pǿngkan) EN: protect ; prevent ; defend ; guard ; hinder ; impede ; keep   FR: protéger ; défendre ; prévenir ; prémunir ; sauvegarder
ป้องกันตัว[v.] (pǿngkan tūa) EN: protect oneself ; defend oneself ; safeguard   FR: se défendre
ป้องกันตัวเอง[v. exp.] (pǿngkan tūa-ēng) EN: protect oneself   FR: se protéger ; se prémunir
ป้องกันไว้ก่อน[X] (pǿngkan wai køn) EN: precaution   FR: précaution
ป้องกันไวรัส[n.] (pǿngkan wairas) EN: antivirus   FR: antivirus [m]
ป้อน[v.] (pøn ) EN: feed ; hand-feed   FR: alimenter ; nourrir ; faire manger

English-Thai: Longdo Dictionary
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerosol bombภาชนะหรือกระป๋องฉีดสเปรย์ที่เป็นละอองของเหลว
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
bullybeefn. เนื้อวัวกระป๋อ
can(แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก,
canakinn. กระป๋องเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ ถังไม้เล็ก ๆ
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง
cannery(แคน'เนอรี) n. โรงงานอัดกระป๋อง,โรงงานเครื่องกระป๋อง,คุก,ที่คุมขัง
canning(แคน'นิง) n. การบรรจุลงกระป๋อ
churn(เชิร์น) {churned,churning,churns} n. เครื่องปั่น,เครื่องกวน,กระป๋องนมขนาดใหญ่. vt. กวนหรือคนให้เป็นเนย,กวน,ปั่น, (คลื่น) ซัดซาด,พัดหรือสาด,สาดเป็นฟอง, See also: churner n. ดูchurn
plop(พลอพ) n.,v..adv. (ทำให้เกิด) เสียงดังป๋อมหรือแปะ,การตกลงไปดังป๋อมหรือแปะ.

English-Thai: Nontri Dictionary
can(n) กระป๋อง,ถัง
can(vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อ
canister(n) กระป๋อง,ถ้ำ
canned(adj) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อ
cannery(n) โรงงานเครื่องกระป๋อ
pack(vt) เก็บลงหีบ,ห่อ,บรรจุกระป๋อง,ยัด,อัด,มัด
tin(n) ดีบุก,กระป๋อง,สังกะสี,เครื่องหมายตำรวจ
tin(vt) บุด้วยดีบุก,ใส่กระป๋อง,เคลือบ,หุ้ม,ชุบ

German-Thai: Longdo Dictionary
Dose(n) |die, pl. Dosen| กระป๋อง, กระปุก เช่น Ich habe eine Dose Cola. ฉันมีโคล่าหนึ่งกระป๋อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top