Search result for

ป้ายชื่อ

(34 entries)
(0.0047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ป้ายชื่อ-, *ป้ายชื่อ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้ายชื่อ    [N] label, Example: ทุกคนที่เข้า-ออกศูนย์ต้องติดป้ายชื่อและมียามรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกทำลาย, Count unit: อัน, แผ่น, Thai definition: แผ่นป้ายที่บอกชื่อเพื่อเป็นการแสดงตน
ป้ายชื่อถนน    [N] street sign showing the name of the street

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We might as well be wearing name tags.เราอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะสวมป้ายชื่อ Odyssey (2008)
That better be my name tag you're staring at.หวังว่าจะเป็นป้ายชื่อฉันนะ ที่นายกำลังจ้องอยู่ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
She even wore my dog tags... For good luck.เธอใส่ป้ายชื่อของผม เพื่อความโชคดี To Hell... And Back (2009)
My laminate and my wallet are in the car.ป้ายชื่อ กับกระเป๋าตังผมอยู่ในรถ Dirty Harry (2009)
Then would you mind reading the name plate on the door?ถ้าอย่างนั้น... ...คุณอยากจะอ่านป้ายชื่อบนประตูหน่อยมั้ย? Episode #1.6 (2009)
The name plates for the Isolation Ward and the General Ward I switched them.ป้ายชื่อสำหรับแผนกแยกเดี่ยวผู้ป่วยกับแผนกผู้ป่วยปกติ... ผมเปลี่ยนมันเองแหละ Episode #1.6 (2009)
So, if you really had multiple personalities, and read the name plates on the doors you should've ended up in the Isolation Ward.ถ้าคุณมีหลายบุคลิกจริง,และได้อ่านป้ายชื่อบนประตู... ...คุณคงจะอยู่ที่แผนกแยกเดี่ยวผู้ป่วย Episode #1.6 (2009)
Because you didn't read the name plates.เพราะว่าคุณไม่ได้อ่านป้ายชื่อเลยน่ะสิ Episode #1.6 (2009)
You don't have a name tag.คุณไม่มีป้ายชื่อ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
The other doctor had a name tag on her coat.หมอคนอื่น มีป้ายชื่ออยู่ที่ เสื้อโค้ทนะ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Those are mighty nice tags you have on there, sir.นั้นเป็นป้ายชื่อที่ทรงพลังมากที่ท่านมีอยู่ X-Men Origins: Wolverine (2009)
The men who took me wore tags just like them.คนที่จับผมใส่ป้ายชื่อที่เหมือนกับของคุณ X-Men Origins: Wolverine (2009)
The nameplate?ป้ายชื่อตั้งโต๊ะหรือเปล่า? Burlesque (2010)
Yes. Nameplate.ใช่ ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ Burlesque (2010)
I tried out for show choir, gymnastics, tennis flags, volleyball, baton...หนูลองทั้งชมรมประสานเสียง ยิมนาสติค เทนนิส.. ชมรมป้ายชื่อ วอลเล่ย์.. คทา The Quarry (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้ายชื่อ [n. exp.] (pāi cheū) EN: door plate   FR: plaque adresse [f]
ป้ายชื่อถนน[n. exp.] (pāi cheū thanon) EN: street sign   FR: plaque indicatrice du nom de rue [f]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Home altar (n ) ป้ายชื่อบรรพบุรุษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bookplate    [N] ป้ายชื่อในหนังสือ (ระบุผู้เป็นเจ้าของหนังสือ)
nameplate    [N] ป้ายบนประตูหรือผนังอาคาร, See also: ป้ายชื่อบริษัท, ป้ายชื่อบุคคล
nametag    [N] ป้ายชื่อ (ทำจากกระดาษ พลาสติกหรือเหล็ก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookplaten. ป้ายชื่อเจ้าของหนังสือหรือห้องสมุดที่ติดกับหนังสือ
flag(แฟลก) {flagged,flagging,flags} n. ธง,ธงเรือ,ธงบัญชาการ,ทางกว้าง,ป้ายชื่อหนังสือแผ่นหินสำหรับปูพื้น. vt. ประดับด้วยธง,ให้สัญญาณด้วยธง,ตีธง,โบกธง., See also: flagger n., Syn. banner ตัวบ่งชี้เป็นคำที่นักเขียนโปรแกรมใช้ เพื่อให้เป็นตัวชี้ถึงสถานะใด สถานะหนึ่ง ในโปรแกรมที่เขียนขึ้น เช่น จริง (true) , ไม่จริง (false)
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
masterhead(มาส'เทอะเฮด) n. หัวเสา,ส่วนสูงสุดของเสา,ข้อความระบุชื่อผู้พิมพ์ เจ้าของและกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ,ป้ายชื่อ. vt. ชักขึ้น. adj. สู่ยอดเขา
plate(เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบริการมื้อหนึ่ง,แผ่นโลหะ,ป้ายโลหะ (โดยเฉพาะป้ายชื่อ) ,แผ่นเหล็กต่อเรือ,แผ่นกระจก,แผ่นพิมพ์,เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ,โล่รางวัล,การแข่งขันเพื่อโล่รางวัล,จานเรี่ยไรหรือรับเงินบริจาค,ภาชนะท้องเรียบ,ขั้วบวกไฟสูงของหลอดวิทยุ vi. ชุบ,ชุบด้วยไฟฟ้า,ตอกแผ่นโลหะ,พิมพ์ด้วยแผ่นพิมพ์
signpost(ไซน์'โพสทฺ) n.เสาติดป้ายชื่อถนน,ร่องรอย,เครื่องชี้บอก
trailer labelป้ายชื่อท้ายแฟ้มหมายถึงระเบียนสุดท้ายของเทปหรือแถบบันทึก ซึ่งมีหน้าที่บอกจุดสิ้นสุดของการบันทึกบนม้วนเทปนั้น มักจะเป็นที่เก็บข้อความย่อ ๆ เกี่ยวกับเทปนั้นเองมีความหมายเหมือน trailer record ดู header label เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
flag(n) ธง,ป้ายชื่อ
plate(n) จาน,แผ่นพิมพ์,ป้ายชื่อ,โล่รางวัล

German-Thai: Longdo Dictionary
Namenschild(n) |das, pl. Namenschilder| ป้ายชื่อ, ป้ายประจำตัว, See also: S. Ausweis

Are you satisfied with the result?

Go to Top