Search result for

ปิดการทำงาน (เครื่องจักร

(5 entries)
(0.026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปิดการทำงาน (เครื่องจักร-, *ปิดการทำงาน (เครื่องจักร*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ปิดการทำงาน (เครื่องจักร มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ปิดการทำงาน (เครื่องจักร*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
, See also: ปิดการทำงาน (เครื่องจักร, เครื่องไฟฟ้า), Syn. put off
, See also: เปิดการทำงาน (เครื่องจักร, เครื่องไฟฟ้า), Syn. put on
, See also: ปิดการทำงาน (เครื่องจักร, เครื่องไฟฟ้า), Syn. put off

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top