Search result for

ปากเสียง

(11 entries)
(0.2191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปากเสียง-, *ปากเสียง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากเสียง    [N] quarrel, See also: argument, mouthpiece, Syn. ทะเลาะ, วิวาท, Example: เสี่ยตุ่นปฏิเสธคำร้องขออย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งต้องมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับเสี่ยเจ้าของแพ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปากเสียงก. โต้เถียง, ทะเลาะ, ในคำว่า เป็นปากเสียง มีปากเสียง.
ปากเสียงน. ผู้พูดหรือโต้เถียงแทน เช่น ผู้แทนราษฎรเป็นปากเสียงของประชาชน.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squabble(สควอบ'เบิล) vi.,n. (การ) ทะเลาะ,เถียงกัน,มีปากเสียงกัน,ต่อล้อต่อเถียง, Syn. dispute,wrangle
tiff(ทิฟ) n. การทะเลาะกันเล็กน้อย,การมีปากเสียงกันเล็กน้อย,อารมณ์เล็กน้อย,การจิบเครื่องดื่ม. vi. ทะเลาะกันเล็กน้อย,จิบเครื่องดื่ม ทิฟย่อมาจาก tagged image file (แปลว่า รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ) เป็นรูปแบบของการเก็บภาพแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เน้นในเรื่องระดับสีของสีเทา ภาพเหล่านี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .tiff ใช้เนื้อที่มากกว่าการเก็บภาพประเภทอื่น (การเก็บภาพประเภทอื่นนั้น นอกจากที่ใช้นามสกุลนี้ ก็มี .bmp , .jpg เป็นต้น)
voice(วอยซฺ) n. เสียงร้อง,เสียงร้องของคน,เสียงพูด,เสียงเปล่ง,ความสามารถในการพูดหรือร้อง,สิทธิในการแสดงความคิดเห็น,ความต้องการ,ความปรารถนา,ความคิดเห็น,สิทธิในการออกเสียง,ปากเสียง,โฆษก,วาจกในไวยากรณ์,นักร้อง,ส่วนที่ขับร้องของบทดนตรี,ความสามารถในการขับร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน
haggle(vi) ต่อราคา,ต่อล้อต่อเถียง,มีปากเสียง,ทุ่มเถียง,ทะเลาะ
mouthpiece(n) ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง,หนังสือพิมพ์,โฆษก

Are you satisfied with the result?

Go to Top