Search result for

ประมง

(42 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประมง-, *ประมง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประมง[N] fishery, See also: fishing, Syn. ประโมง, การจับสัตว์น้ำ, Example: ผู้คนในหมู่บ้านดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำสวนผลไม้ ประมง และประกอบหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง
ประมงทะเล[N] fishery, Example: ชาวบ้านที่อยู่ตามฝั่งทะเลมีอาชีพทำประมงทะเลกันเกือบทุกครอบครัว
ประมงน้ำจืด[N] inland fisheries, Example: สถานีประมงน้ำจืดนี้ได้ทำการวิจัยการเจริญเติบโตของปลาบึกในลุ่มแม่น้ำโขง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประมงน. การจับสัตว์นํ้า เช่น ทำประมง
ประมงคนเลี้ยงชีพในทางจับสัตว์นํ้า เรียกว่า ชาวประมง พวกประมง
ประมงประโมง ก็ใช้.
ประมงก. ดำนํ้าหาปลา เช่น กานํ้าดำนํ้าคือประมง, ตระบัดประมงลงทัน (สมุทรโฆษ).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fisheriesประมง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anchovy fisheriesประมงปลากะตัก [TU Subject Heading]
Blue swimming crab fisheriesประมงปูม้า [TU Subject Heading]
Fisheriesประมง [TU Subject Heading]
Overfishingประมงเกินขีดจำกัด [TU Subject Heading]
Oyster fisheriesประมงหอยนางรม [TU Subject Heading]
Shrimp fisheriesประมงกุ้ง [TU Subject Heading]
Squid fisheriesประมงปลาหมึก [TU Subject Heading]
Sustainable fisheries ประมงแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Tuna fisheriesประมงปลาทูน่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
"Why not?" the old man said.ทำไมไม่? ชายชรากล่าวว่า ระหว่างชาวประมง The Old Man and the Sea (1958)
They sat on the terrace and many fishermen made fun of the old man.พวกเขานั่งอยู่บนระเบียงและ หลาย ของชาวประมงที่ทำสนุกของ ชายชรา The Old Man and the Sea (1958)
Some of the older fishermen looked at him and were sad... ... but they did not show it.บางส่วนของชาวประมงเก่ามอง ไปที่เขา และเป็นที่น่าเศร้า แต่พวกเขา ไม่ได้แสดงมัน พวกเขาพูดอย่างสุภาพเกี่ยวกับ กระแส The Old Man and the Sea (1958)
Anybody can be a fisherman in May.ทุกคนสามารถเป็นชาวประมง พฤษภาคม The Old Man and the Sea (1958)
They say his father was a fisherman.พวกเขากล่าวว่าพ่อของเขาเป็น ชาวประมง The Old Man and the Sea (1958)
Some of the younger fishermen spoke of her as a contestant or a place or an enemy... ... but the old man had always thought of her as feminine... ... and as something that gave or withheld great favors.บางส่วนของชาวประมงที่อายุ น้อยกว่าพูดถึงเธอ เป็นผู้เข้าแข่งขันหรือสถานที่ หรือแม้กระทั่งศัตรู แต่ชายชราเคยคิดเสมอของเธอ The Old Man and the Sea (1958)
Many fishermen were around the skiff, looking at what was beside it.ชาวประมงหลายคนรอบ ๆ เรือ กรรเชียงเล็ก ๆ ที่ มองหาสิ่งที่เป็นด้านข้าง และอีกคนหนึ่งอยู่ในน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
Local fishing reported good.ประมงท้องถิ่นรายงานว่าดี Jaws (1975)
She tires, fishing boat comes along...- เธอเหนี่อย เเล้วเรือประมงก็มา... Jaws (1975)
That's private business between you fishermen and Mrs. Kintner.นั่นเป็นเรื่องส่วนตัว ระหว่างชาวประมงกับคุณนายคินท์เนอร์ Jaws (1975)
It's all banged up. Sure I know him. He's a fisherman.มันพังเละเลย รู้จักสิ เขาเป็นชาวประมง Jaws (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประมง[n.] (pramong) EN: fish culture ; fishery ; fishing   FR: pêcherie [f]
ประมงน้ำจืด[n. exp.] (pramong nām jeūt) EN: inland fisheries   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiral(แอด' มีเริล) n. นายพลเรือ, พลเรือเอก, หัวหน้าหน่วยเรือประมงหรือเรือสินค้า
fishermann. ชาวประมง,คนจับปลา,เรือจับปลา
fishery(ฟิช'เชอรี) n. อาชีพการประมง,ท่าปลา,เทคนิคการเลี้ยงปลา,เทคนิคการจับปลา,สิทธิในการจับปลา,สัมปทานในการจับปลา
piscatory(พิส'คะโทรี,-ทอรี) adj. เกี่ยวกับชาวประมงหรือการจับสัตว์น้ำปลา, Syn. piscatorial
sea linen. เส้นระดับน้ำทะเล,เส้นชายฝั่ง,เชือกเบ็ดสำหรับการประมงน้ำลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
fisher(n) ชาวประมง,คนตกปลา,คนหาปลา,คนดึงออกมา
fisherman(n) ชาวประมง,คนหาปลา,คนจับปลา,มีนกร
fishery(n) การประมง,การจับปลา
mariner(n) กะลาสีเรือ,ชาวเล,ชาวประมง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
artisanal fishery (n) ประมงพื้นบ้าน

French-Thai: Longdo Dictionary
pêche(n) |f| การประมง, การจับปลา เช่น Les différents modes de pêche de la truite

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top