Search result for

ปก

(129 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปก-, *ปก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้ปกครองท้องที่ (n phrase ) Local Administration Officer
สำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะสำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระ สิ้นเปลือง แต่สำหรับฉัน ฉันกลับมองว่าการชอปปิ้งการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเป็นการซื้อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมี รวมไปถึงการใช้สอยในโอกาสต่างๆ และการชอปปิ้งของฉันในแต่ละครั้งก็มักจะคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้สอย เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้าของฉัน หากมีแล้วหรือใกล้เคียงกันฉันก็จะไม่ซื้อมันซ้ำอีกเพราะมันเป็นการสิ้นเปลือง และถึงฉันจะชอบในการชอปปิ้งมากแต่ฉันก็เป็นคนที่เก็บออมด้วยเช่นกัน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปก (slang ) พลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปก[N] cover, See also: book cover, jacket, Syn. ใบปก, เปลือก, ปลอก, Example: เด็กกำลังขีดเขียนลงบนปกหนังสือ, Count unit: ปก, Thai definition: กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือ
ปก[N] collar, See also: lapel, Syn. ปกเสื้อ, คอเสื้อ, คอเสื้อ, Example: ครูสวมชุดสีน้ำเงินขับผิวผ่องติดเข็มกลัดเพชรเล็กๆ ที่ปกเสื้อเป็นรูปตัวผึ้ง, Thai definition: แผ่นผ้าที่ติดปากกระเป๋าเสื้อ, แผ่นผ้าที่ติดกับคอเสื้อพับตลบลงมาหรือแบะออกทั้ง 2 ข้าง
ปก[V] cover, See also: overspread, Syn. คลุม, แผ่, หุ้ม, ห่ม, Example: ปลาส่วนใหญ่มีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งตัวปลา, Thai definition: แผ่ออกคลุมเบื้องบน
ปกติ[ADV] usually, See also: normally, commonly, regularly, ordinarily, Syn. ปรกติ, ธรรมดา, สามัญ, Ant. ผิดปกติ, Example: ปกติพ่อไปทำงานโดยรถส่วนตัว, Thai definition: เป็นไปตามที่เคย
ปกปิด[V] conceal, See also: hide, cover up, Ant. เปิดเผย, Example: เขาปกปิดความลับของเธอไว้มิดชิด, Thai definition: ปิดไม่ให้รู้หรือไม่ให้เห็น, ปิดไว้เป็นความลับ
ปกครอง[V] govern, See also: rule, administer, administrate, Syn. ดูแล, คุ้มครอง, บริหาร, ดำเนินงาน, Example: กษัตริย์ปกครองประชาชนโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย
ปกคลุม[V] cover, See also: spread over, overspread, shroud, envelop, Syn. คลุม, ห่อหุ้ม, หุ้ม, ห่ม, Example: ความมืดปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณสวน, Thai definition: แผ่คลุมอยู่เบื้องบน
ปกป้อง[V] protect, See also: guard, defend, safeguard, shelter, shield, Syn. คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ปกป้องรักษา, ระแวดระวัง, Example: แม่ทุกคนย่อมปกป้องลูกตัวเอง, Thai definition: คุ้มครองป้องกันให้พ้นจากอันตรายหรือสิ่งรบกวน
ปกรณัม[N] story, See also: book, literary composition, dissertation, exposition, treatise, Syn. ปกรณ์, ปูรกรณ์, เรื่องราว, ตำรา, Example: เทพปกรณัมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดา, Count unit: เรื่อง, เล่ม, Thai definition: เรื่อง
ปกหลัง[N] rear cover, Example: คำโปรยบนปกหลังหนังสือเขียนไว้ได้จับใจมาก, Thai definition: ด้านหลังสุดของสมุดหรือหนังสือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปกก. แผ่ออกคลุมเบื้องบน เช่น ตะไคร้ใบปกดิน.
ปกน. กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือเป็นต้น, ใบปก ก็เรียก
ปกแผ่นผ้าที่ติดปากกระเป๋าเสื้อ, แผ่นผ้าที่ติดกับคอเสื้อพับตลบลงมาหรือแบะออกทั้ง ๒ ข้าง เช่น ปกเชิ้ต ปกเสื้อนอก.
ปกน. แว่นแคว้น เช่น ได้ขึ้นเสวยราชย์เป็นพระยาผ่านในปกเมืองเนืองทั้งปกเขม ครั้นเต็มสมบูรณ์สามสิบแปดข้าว เข้าศักราชเจ็ดร้อยห้าสิบแปด กลายท่านได้ปราบต์ทั้งปกกาวชาวด้านหนตีนเถิงฝั่งของ (จารึกวัดบูรพาราม).
ปกน. ปลาแก้มชํ้า. (ดู แก้มชํ้า).
ปกกระพองน. แผ่นผ้าที่ปิดตรงกระหม่อมของช้างหลวง.
ปกครองก. ดูแล, คุ้มครอง, ระวังรักษา
ปกครองบริหาร.
ปกคลุมก. แผ่คลุมอยู่เบื้องบน.
ปกติ(ปะกะติ, ปกกะติ) ว. ธรรมดา เช่น ตามปกติ, เป็นไปตามเคย เช่น เหตุการณ์ปกติ, ไม่แปลกไปจากธรรมดา เช่น อาการปกติ, ปรกติ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surreptitiousปกปิด, ซ่อนเร้น, ลอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jacketปกหุ้ม, เปลือกหุ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
jacketปกหุ้ม, เปลือกหุ้ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analectsปกิณกคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
miscellanyปกิณกนิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coverปกหนังสือ
เป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน

Cover

Cover [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Omnibus volumeปกิณกคดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
folderปกแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Album coversปก [TU Subject Heading]
Book coversปกหนังสือ [TU Subject Heading]
Magazine coversปกนิตยสาร [TU Subject Heading]
Miscellaneaปกิณกะ [TU Subject Heading]
Averageปกติ, ค่าเฉลี่ย [การแพทย์]
Coveringปกคลุม [การแพทย์]
leap yearปีอธิกสุรทิน, ปกติ 1 ปี มี 365 วัน แต่ในปีอธิกสุรทินซึ่งเป็นปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ปีนั้น 1 ปีจะมี 366 วัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I may have concealed things in the past, but not anymore.ฉันอาจกำลังปกปิดเรื่องราวในอดีตของฉัน แต่ฉันจะไม่ทำอีกแล้ว The Serena Also Rises (2008)
Lily, I'm a powerful man, and that makes me and those around me a target, and it is my job to protect this family from anything that can be used against us.ลิลี่ ผมเป็นคนที่มีอำนาจนะ และมันทำให้ผมเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่รายรอบผม และมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องครบครัว The Serena Also Rises (2008)
You know, I was coming here to invite you to hang out with us.เธอรู้มั๊ย ฉันมานี่เพื่อจะมาชวนเธอไปกับพวกเรา The Serena Also Rises (2008)
They'll be on to someone else next week and then back to you.เหมือนกับที่พวกเธอก็จะไปกรี๊ดคนอื่นสักอาทิตย์นึง จากนั้นก็กลับมาหาเธอไงล่ะ The Serena Also Rises (2008)
You want to go out?ปกับฉันมั๊ยจ๊ะ? The Serena Also Rises (2008)
- Okay, we'll do Eleanor's show, and then when we go to the Marc Jacobs after party, your friend Blair can come along.และหลังจากนั้นเราจะไปงานของ Marc Jacob กัน เพื่อนของเธอ แบลร์ก็จะไปกับเราด้วย The Serena Also Rises (2008)
Absolutely. Marc is going to eat his grunge corduroys.แน่นอนที่สุด มาร์คคงกำลังจะไปกินผ้าของเค้า The Serena Also Rises (2008)
Yeah? Okay. Come on.โอเค๊ ไปกันเถอะ The Serena Also Rises (2008)
One snapshot with a socialite and it's all, "Serena!แค่ได้อยู่ในรูปกับสาวสังคมคนนึง The Serena Also Rises (2008)
Serena's just been keeping my seat warm.เซรีน่าจะเป้นคนปกป้องบัลลังค์ของฉันเอง The Serena Also Rises (2008)
I'm free to focus on my old life.ฉันก็จะกลับสู่ชีวิตปกติขอฉันได้ซะที The Serena Also Rises (2008)
This shouldn't be weird at all.คงไม่แปลกไปกว่านี้แล้วล่ะ The Ex-Files (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปก[n.] (pok) EN: cover ; flap ; pocket   FR: couverture [f] ; pochette [f] ; couvre-livre [m]
ปก[n.] (pok) EN: collar   
ปก[v.] (pok) EN: cover ; overspread ; spread over   FR: couvrir
ปกครอง[v.] (pokkhrøng) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign   FR: régner ; gouverner ; administrer ; statuer
ปกครองประเทศ[v. exp.] (pokkhrøng prathēt) EN: rule a country ; sway a nation ; administer a country   FR: gouverner un pays
ปกครองประเทศโดยอาศัยอำนาจกฎอัยการศึก[v. exp.] (pokkhrøng prathēt dōi āsai amnāt kot aiyakānseuk) EN: rule the country by resorting to martial law   
ปกคลุม[v.] (pokkhlum) EN: cover ; spread over ; overspread ; shroud ; envelop   FR: recouvrir
ปกคอเสื้อ [n. exp.] (pokkhøseūa) EN: collar   FR: col [m]
ปกติ[adj.] (pakati = pokkati) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound   FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ปกติ[adj.] (pokkati = pakati) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound   FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against[PREP] ปกป้องจาก
alive with[IDM] เต็มไปด้วย, See also: ปกคลุมไปด้วย
blanket[VT] ปกคลุม, See also: ห่ม, คลุม, Syn. cover, overlay, overspread
blanket with[PHRV] ปกคลุมด้วย
block out[PHRV] บดบัง, See also: ปกคลุม
blot out[PHRV] ซ่อน, See also: ปกปิด
bury in[PHRV] ปกคลุมด้วย, See also: ปิดไว้ด้วย
bury under[PHRV] ปกคลุมด้วย
care[VI] ดูแล, See also: ปกป้อง
champion[VT] ปกป้อง, See also: สนับสนุน (เพื่อปกป้อง), Syn. advocate, defend, maintain, support fight for, Ant. oppose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)

English-Thai: Nontri Dictionary
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
defปกป้อง,ป้องกัน ย่อมาจากคำว่า defend
nondisclosure (n ) ปกปิด, ไม่เปิดเผย
scenarios (n ) ปกติใช้คำว่า scenario เติม -ios เข้าไป = บทภาพยนตร์,บทถ่ายภาพยนตร์,โครงการ,แผนการ,บทละคร
Schutzumschlag {m} (n ) ปกสำหรับกันฝุ่นเกาะ, หนังสือปกแข็ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
正常[せいじょう, seijou] (n adj) ปกติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覆う[おうう, ouu] Thai: ปกคลุม English: to cover
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: ปกติ English: ordinary
一般[いっぱん, ippan] Thai: ปกติ English: ordinary

German-Thai: Longdo Dictionary
einemหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมรอง Dativ, See also: ein
einenหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมตรง Akkusativ, See also: ein
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
entwickeln(vt) |entwickelte, hat entwickelt| พัฒนา, วิวัฒนาการ เช่น Hast du das Gerät entwickelt? เธอพัฒนาอุปกรณ์ชี้นนี้หรือ
ihmเขาผู้ชาย (รูปกรรมรอง)
ihnเขาผู้ชาย (รูปกรรมตรง)
ihrเขาผู้หญิง (รูปกรรมรอง)
michฉัน (รูปกรรมตรง), See also: ich
mirฉัน (รูปกรรมรอง), See also: ich
seinเป็น อยู่ คือ (รูปปกติ) |war, gewesen|

French-Thai: Longdo Dictionary
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,
aller et retour(n) |m| ตั๋วโดยสารขาไป-กลับ เช่น trois allers (et) retours pour Reims ตั๋วไปกลับสำหรับเมืองราสสามที่
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je te comprends. ฉันเข้าใจเธอนะ, Je t'invite. ฉันขอเชิญเธอ
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je vous rejoins. ฉันตามพวกเธอไปละกัน
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top