Search result for

บาตร

(31 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บาตร-, *บาตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาตร[N] monk's alms-bowl, Example: ภาพที่พระสงฆ์ถือบาตรออกไปในเวลาเช้า ไม่ได้ไปขออาหารอย่างที่ชาวต่างประเทศเข้าใจ ท่านไปโปรดสัตว์ต่างหาก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต
บาตรแก้ว[N] kind of monk's alms-bowl, Count unit: ใบ, Thai definition: บาตรใหญ่ 3 ใบถักเชือกรอบนอก ในพระราชพิธีกัตติเกยา
บาตรใหญ่[N] high-handed action, See also: powerfulness, coercion, Syn. อำนาจบาตรใหญ่, Example: เขาใช้อำนาจบาตรใหญ่ข่มขู่ข่มเหง และบีบบังคับลูกน้องให้จนมุม, Thai definition: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่ผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บาตร(บาด) น. ภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต.
บาตรแก้วน. บาตรใหญ่ ๓ ใบ ถักเชือกรอบนอก ในพระราชพิธีกัตติเกยา.
ปัตตะบาตร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now she's in India, with her head shaved, going door to door, collecting food in the bowl.ตอนนี้หล่อนกลายเป็นคนอินเดียไปแล้ว โกนหัว เดินไปตามบ้าน ขออาหารใส่บาตร New York, I Love You (2008)
And my inspiration was to put a little piece of psalm inside each one.และแรงบันดาลใจของฉัน ในการตักบาตร ชิ้นเล็กๆ การอธิษฐานในแต่ละครั้ง Do It, Monkey (2009)
I was boycotting the floral industry,ฉันค่ำบาตร โรงงานดอกไม้ The Treasure of Serena Madre (2009)
The one wearing the Gucci suit and the lightweight woven wool-mohair blend?คนที่ใส่สูทกุชชี่่ และไหมโมแฮร์ผสมชนิดเบาตรงนั้น? Accounting for Lawyers (2010)
I know it is.ผมจะขู่คว่ำบาตรทนายของเขา Pilot (2011)
Sudan is an embargoed country, which means he didn't fake his death because he was worried Mason Nevins would come after Lily or me.ซูดานเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งหมายถึงเขาไม่ได้หลอกว่าเขาตาย เพราะว่าเขากังวลเกี่ยวกับเมสัน เนวินส์ Portrait of a Lady Alexander (2012)
The U.N. today announced sanctions against...U.N. ประกาศในวันนี้ คว่ำบาตร ... Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
If you break that seal, you risk excommunication and ultimate separation from God.ถ้าพ่อผิดคำพูด พ่อจะเจอการคว่ำบาตรไม่ยอมรับจากพระเจ้า Eye to Eye (2013)
Gulf is bull sharks, Miss Nawlins.อ่าวนั้นมีแต่ฉลามหัวบาตร อีหนูนิวออลีนส์ Gone Girl (2014)
He was excommunicated by the Roman Catholic Church in his homeland expelled by the Calvinists in Switzerland and by the Lutherans in Germany.เขาได้รับการคว่ำบาตร โดยคริสตจักรโรมันคาทอลิค ในบ้านเกิดของเขา ขับไล่ออกมาโดยเคลวินใน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Standing Up in the Milky Way (2014)
It's a boycott then - What are you sayingแบบนี้มันต้องคว่ำบาตรกันหน่อยแล้ว พูดอะไรของเธอ GTO (1999)
If Kusano is suspended I'll boycott the schoolถ้าคุซาโนะถูกไล่ออก ฉันจะคว่ำบาตรโรงเรียนนี้ GTO (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาตร[n.] (bāt) EN: monk's alms bowl   FR: sébile [f] ; bol d'aumône des bonzes [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
begging bowl(n) บาตรพระ เช่น With a begging bowl, a monk walks through a street market in Burma. This is his daily routine.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excommunicate(เอคซคะมิว'นะเคท) vt.,n. (คนที่ถูก) ตัดออกจากการเป็นสมาชิก,ขับไล่ออกจากศาสนา,คว่ำบาตร., See also: excommunication n. ดูexcommunicate excommunicative adj. ดูexcommunicate excommunicatory adj. ดูexcommunicate excommunicator n. ดูexcommunicat
outlaw(เอาทฺ'ลอ) n. คนนอกกฎหมาย,คนร้าย,ผู้ร้าย,อาชญากร vt. ทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย,คว่ำบาตร,ประณาม,ห้าม, Syn. law-breaker
tyranny(เทอ'ระนี) n. การปกครองแบบกดขี่,การปกครองแบบเผด็จการ,การใช้อำนาจบาตรใหญ่,ความเข้มงวดที่โหดเหี้ยม, Syn. despotism,severity
unchurch(อันเชิร์ชฺ') vt. ขับออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ทำให้สูญเสียลัทธิของศาสนา

English-Thai: Nontri Dictionary
boycott(n) การคว่ำบาตร,การห้ามติดต่อ
boycott(vt) คว่ำบาตร,ไม่ติดต่อด้วย,ห้ามติดต่อ
excommunicate(vt) ตัดออกจากศาสนา,คว่ำบาตร,ไล่ออกจากกลุ่ม
excommunication(n) การตัดออกจากศาสนา,การคว่ำบาตร,การขับไล่,การไล่ออก
ostracism(n) การเนรเทศ,การคว่ำบาตร,การขับออก
ostracize(vt) เนรเทศ,คว่ำบาตร,ตัดสัมพันธ์,ขับออก,ริดรอนสิทธิ
outlawry(n) การทำให้ผิดกฎหมาย,การประณาม,การคว่ำบาตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top