Search result for

บางราย

(15 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บางราย-, *บางราย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บางราย[N] some people, See also: some cases, Ant. ทุกราย, Example: กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของบุคคลแตกต่างกัน บางรายใช้นิดหน่อยก็เกิดอาการเป็นพิษบางรายใช้มากก็ไม่เป็นไร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not making sense.มี บางรายที่เปลี่ยนอวัยวะ The Eye (2008)
Everyone there was struck with dementia, paralysis and eventually died.ทำให้ทุกคนในเมืองนั้นเกิดอาการวิกลจริต บางรายเป็นอัมพาต และเสียชีวิต Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
That may no longer be the case.ซึ่งเกิดขึ้นกับกรณีผู้ป่วยบางราย Mandala (2009)
In a few cases,ในสินค้าบางรายการ Mandala (2009)
Some victims have signs of torture, others killed immediately.เหยื่อบางรายมีร่องรอยการโดนทรมาณ บางรายโดนฆ่าตายทันที The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Some of the major internet corporationsบริษัทอินเตอร์รายใหญ่บางราย Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Some entrepreneurial huckster's attempt to sell us on the idea that the odds of the future happening can be "calculated."ผู้ประกอบการบางราย พยายามขายความคิด ให้กับเรา ค่าประมาณการคร่าวๆ ของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนั่น สามารถคำนวนเอาได้ Playing Cards with Coyote (2009)
- Murdered them in some cases.บางราย ก็เป็นฆาตกร Shutter Island (2010)
We're having some trouble with a few members of the public on ward 28. SHOUTINGเรากำลังประสบปัญหาบางอย่าง ของคนไข้บางรายที่ตึกคนไข้ 28 Episode #1.4 (2010)
Some--บางรายการ... Fly (2010)
Certain details should be kept only between you and me.ในบางที บางรายละเอียดควรเก็บเอาไว้ ระหว่างคุณและผม Blood Brothers (2010)
You know how I describe some suspects as being off the grid?คุณก็รู้ว่าฉันเคยอธิบายผู้ต้องสงสัยบางราย ว่าหายตัวไปจากระบบ The Internet Is Forever (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
master fileแฟ้มหลักหมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ทำไว้ค่อนข้างถาวร และมีข้อมูลเก็บไว้อย่างสมบูรณ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักนี้ (เช่น ถ้าเป็นแฟ้มประวัติพนักงานของบริษัท ที่จะมีการแก้ไขเฉพาะรายการเงินเดือน ส่วนรายการอื่นไม่มีการแก้) มักจะใช้วิธีสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะบางรายการ เรียกว่า "แฟ้มรายการ เปลี่ยนแปลง " (transaction file) แล้วเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์อ่านแฟ้มข้อมูล ใหม่นี้ เข้าไปจัดการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มหลักให้ ดู transaction file เปรียบเทียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top