Search result for

บันไดรถ

(6 entries)
(0.2302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บันไดรถ-, *บันไดรถ*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา บันไดรถ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *บันไดรถ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บันไดรถจักรยานน. ส่วนของรถจักรยาน สำหรับใช้เท้าเหยียบเวลาขึ้นลงและถีบเพื่อให้ล้อหมุน.
จักรยานน. รถถีบ, ยานพาหนะประเภทรถที่มีล้อ ๒ ล้อ ล้อหนึ่งอยู่ข้างหน้าและอีกล้อหนึ่งอยู่ข้างหลัง มีโครงเหล็กเชื่อมล้อหน้ากับล้อหลัง มีคันบังคับด้วยมือติดตั้งอยู่บนล้อหน้า ขับเคลื่อนด้วยกำลังคนผู้ขี่ซึ่งใช้เท้าถีบบันไดรถให้วิ่ง เรียกว่า จักรยานสองล้อ, ถ้ามี ๓ ล้อ เรียกว่า จักรยานสามล้อ.
ถีบจักรยาน, ถีบรถก. ใช้แรงเท้าถีบที่บันไดรถจักรยานให้รถแล่นไป, เรียกรถที่ใช้ถีบเช่นนั้น ว่า รถถีบ หรือ รถจักรยาน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันไดรถ[n.] (bandai rot) EN: pedal   FR: pédale [f]

Are you satisfied with the result?

Go to Top