Search result for

บรรณาการ

(10 entries)
(0.048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บรรณาการ-, *บรรณาการ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บรรณาการ    [N] tribute, See also: present, gift, Syn. ของขวัญ, ของถวาย, เครื่องบรรณาการ, Example: ประเทศราชต้องส่งบรรณาการให้เมืองหลวงทุกปี, Thai definition: สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บรรณาการ(บันนากาน) น. สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี. (ป. ปณฺณาการ; ส. ปรฺณาการ), ในบทประพันธ์ใช้ว่า บรรณา ก็มี.
บรรณาการดู บรรณ, บรรณ-.
ส่วย ๑บรรณาการจากประเทศราช.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tributeบรรณาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift   FR: cadeau [m] ; présent [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gavel(แดฟ'เวิล) n. ค้อนไม้ใหญ่,ตะลุมพุก,ค่าเช่านาศักดินา,บรรณาการศักดินา
tributary(ทริบ'บิวทะรี) n. แคว,สาขาสายน้ำ,เมืองขึ้น adj. (สายน้ำ) ไหลรวมกับสายใหญ่กว่า,เสริม,สาขา,จ่ายเงินบรรณาการ,เป็นเมืองขึ้น,เป็นส่วนประกอบ, See also: tributarily adv., Syn. branch

English-Thai: Nontri Dictionary
tributary(adj) ซึ่งต้องส่งเครื่องบรรณาการ,ที่เป็นเมืองขึ้น
tribute(n) เครื่องบรรณาการ,อภินันทนาการ,ของขวัญ

Are you satisfied with the result?

Go to Top