ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้ำร้อนน้ำชา

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้ำร้อนน้ำชา-, *น้ำร้อนน้ำชา*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา น้ำร้อนน้ำชา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *น้ำร้อนน้ำชา*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำร้อนน้ำชา[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, ค่าน้ำร้อนน้ำชา, Example: เขาต้องให้น้ำร้อนน้ำชากับตำรวจที่เข้ามาช่วยเหลือไม่มากก็น้อย, Thai definition: ค่าธรรมเนียมตอบแทนให้ผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่าน้ำร้อนน้ำชาน. เงินสินบนที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องานหรือขอรับบริการ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have payment required.- แต่มีค่าน้ำร้อนน้ำชา Dragonball: Evolution (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าน้ำร้อนน้ำชา[n.] (khānāmrønnāmchā) EN: bribe ; kickback ; slush fund   FR: bakchich [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top