Search result for

นิ้ว

(92 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิ้ว-, *นิ้ว*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิ้วน. ส่วนสุดของมือหรือเท้าแต่ละข้าง แยกออกเป็น ๕ กิ่ง คือ นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย, ราชาศัพท์ว่า พระอังคุฐ พระดัชนี พระมัชฌิมา พระอนามิกา พระกนิษฐา โดยลำดับ, ถ้าเป็นนิ้วเท้านิ้วต้น เรียกว่า นิ้วหัวแม่เท้า นอกนั้นอนุโลมเรียกตามนิ้วมือ
นิ้วมาตราวัดตามวิธีประเพณี ๑ นิ้ว เท่ากับ ๔ กระเบียด, และ ๑๒ นิ้ว เป็น ๑ คืบ
นิ้วมาตราวัดของอังกฤษ ๑ นิ้ว เท่ากับ ๒.๕๔ เซนติเมตร, และ ๑๒ นิ้ว เป็น ๑ ฟุต.
นิ่ว ๑น. เกลือเคมีหรือสารเคมีอื่น เช่นคอเลสเตอรอลที่เกิดเป็นก้อนแข็งในไต กระเพาะปัสสาวะ ถุงนํ้าดี หรือท่อของต่อมบางชนิดในร่างกาย เช่นต่อมนํ้าลาย ตับอ่อน.
นิ่ว ๒ก. ทำหน้าย่นขมวดคิ้วแสดงความไม่พอใจหรือรู้สึกเจ็บเป็นต้น.
นิ่ว ๒ว. มีสีหน้าเช่นนั้น ในคำว่า หน้านิ่ว.
นิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นน. คนใดไม่ดี ก็ตัดออกไปจากหมู่คณะ.
กนิษฐานิ้วก้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
digit; dactylนิ้ว (มือหรือเท้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dactyl; digitนิ้ว (มือหรือเท้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
release fingers; release lever plate; release leversนิ้วคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
forefingerนิ้วชี้ [มีความหมายเหมือนกับ index ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mallet finger; finger, drop; finger, hammerนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drop finger; finger, hammer; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger, drop; finger, hammer; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger, hammer; finger, drop; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
finger, mallet; finger, drop; finger, hammerนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hammer finger; finger, drop; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finger injuriesนิ้วมือบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Fingersนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Hallux valgusนิ้วหัวแม่เท้าผิดรูป [TU Subject Heading]
Ankylodactyliaนิ้วติดกันแต่กำเนิด [การแพทย์]
Aphalangia, Partialนิ้วเท้าขาดหายไปเพียงนิ้วเดียว [การแพทย์]
Arachnodactylismนิ้วยาวเกินปกติคล้ายนิ้วแมงมุม [การแพทย์]
Arachnodactylyนิ้วมือและนิ้วเท้ายาวเรียว [การแพทย์]
Athetosisนิ้วเท้ากระตุก, อะธีโตสิส, การเคลื่อนไหวโดยการบิดและคลายตัวช้าๆ [การแพทย์]
Camptodactylyนิ้วงอแต่กำเนิดมักเป็นกับนิ้วก้อย [การแพทย์]
Digital Tenosynovitis Stenosansนิ้วมืองอติด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I almost lost a finger in the process,เยี่ยม ระหว่างนั้นนิ้วฉันเกือบจะหายไป Pret-a-Poor-J (2008)
Just stop cracking your knuckles. Well, as pleasant as this has been,- แล้วก็เลิกหักนิ้วได้แล้ว There Might be Blood (2008)
His second toe is longer than his big toe.นิ้วชี้เท้าเขายาวกว่านิ้วหัวแม่เท้า Birthmarks (2008)
They don't discriminate against trigger fingers.พวกมันไม่ได้ก่ออาชญากรรม ระหว่างนิ้วที่เหนี่ยวไกปืน Last Resort (2008)
Too many fingers and tubes up your holes.ซ่อนนิ้วมือกับ หลอดทดลองมากไป Last Resort (2008)
Wherever you find those guys, Bobby, I want a fat man and little boy... every inch of that goddamn place.เมื่อใดที่นายหาพวกนั้นเจอ บ๊อบบี้ ฉันต้องการตัวคนอ้วนและเด็กหนุ่ม... ทุกตารางนิ้วของที่ฉิบหายนั่น Pilot (2008)
It's been jimmied open, but there are no prints.มันถูกงัดแต่ก็ไม่พบรอยนิ้วมือ And How Does That Make You Kill? (2008)
This locked drawer has been jimmied open and it's covered in fingerprints.ลิ้นชักนี่โดนงัดออกและก็มีรอยนิ้วมืออยู่ And How Does That Make You Kill? (2008)
If she did, hopefully one of these prints will lead to her killer.ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง หวังว่าลายนิ้วมือพวกนี้จะนำเราไปหาฆาตกรได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
We recovered your fingerprint from the file cabinet, Mr. Dashell.เราเก็บลายนิ้วมือคุณจาก ตู้เก็บเอกสารได้ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
Why would she kneel on a cold stone floor, morning after morning, when she could make these things happen with a snap of her fingers?ทำไมเธอต้องยอมคุกเข่าลงบนพื้นเย็นๆทุกค่ำเช้า ในเมื่อเธอสามารถทำงานพวกนี้ให้เสร็จได้โดยการดีดนิ้วเพียงครั้งเดียว The Mark of Nimueh (2008)
Your fingering, the vibrato, your bowing...นิ้วของคุณ, ความพริ้ว, การสี.. Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิ้ว[n.] (niū) EN: finger   FR: doigt [m]
นิ้ว[n.] (niū) EN: inch (1/12 of a foot)   FR: pouce [m] (25,4 mm)
นิ้วกลาง[n.] (niū klāng) EN: middle finger   FR: majeur [m] ; médius [m]
นิ้วก้อย[n.] (niū køi) EN: little finger   FR: auriculaire [m] ; petit doigt [m]
นิ้วชี้[n.] (niū chī) EN: index finger   FR: index [m]
นิ้วนาง[n.] (niū nāng) EN: ring finger   FR: annulaire [m]
นิ้วฟุต[n.] (niū fut) EN: inch (1/12 of a foot)   FR: pouce [m]
นิ้วมือ[n.] (niūmeū) EN: finger   FR: doigt [m]
นิ้วหัวแม่มือ [n.] (niū hūamaēmeū) EN: thumb   FR: pouce [m]
นิ้วหัวแม่เท้า[n. exp.] (niū hūamaēthāo) EN: big toe   FR: gros orteil [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น , Related: metric unit
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
little finger(n) นิ้วก้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digit[N] นิ้ว, See also: นิ้วมือหรือนิ้วเท้า, Syn. phalange, extremity, thumb
digit[N] นิ้ว (หน่วยวัดความยาว)
finger[N] นิ้วมือ
forefinger[N] นิ้วชี้, See also: ดรรชนี, ดัชนี, Syn. index finger
inch[N] นิ้ว (เท่ากับ 2.54 เซนติเมตรหรือ 1 ส่วน 12 ฟุต)
index finger[N] นิ้วชี้, Syn. first finger, forefinger
little finger[N] นิ้วก้อย
middle finger[N] นิ้วกลาง
pinkie[N] นิ้วก้อย, Syn. pinky
pinky[N] นิ้วก้อย, Syn. pinkie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
acroataxiaภาวะที่นิ้วมือนิ้วเท้าไม่ประสานกัน
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
adactylous(อะแดค' ทิลัส) adj. ไร้นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
aliped(แอล' ละเพดป adj. ซึ่งมีนิ้วเท้าติดกันด้วยแผ่นเยื่อแบบค้างคาว. -n. สัตว์ที่มีเป็นปีก
artiodactyl(อาร์ทีโอแดค'ทิล) adj. มีนิ้วมือ (เท้า) เป็นเลขคู่. -n. สัตว์มีกีบจำพวก Artiodactyla เช่นหมู่ อูฐ แพะ แกะ วัว ควาย. -artiodactylous adj. (hoofed)
big toen. นิ้วเท้านิ้วที่ใหญ่ที่สุด
bits per inchบิตต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก โดยวัดว่า แถบบันทึก 1 นิ้วจะเก็บตัวอักขระได้กี่บิต

English-Thai: Nontri Dictionary
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม
click(n) เสียงดังกริ๊ก,เสียงกระดกลิ้น,เสียงดีดนิ้ว,กลอนสปริง
click(vi) กระดกลิ้น,ดีดนิ้ว,ง้างนก,ลั่นไก
digit(n) นิ้วมือ,นิ้วเท้า,เลขโดด
digital(adj) เกี่ยวกับนิ้ว,เกี่ยวกับตัวเลข
fillip(vt) หยิก,สะกิด,กระตุ้น,เคาะ,ดัดนิ้ว
finger(n) นิ้วมือ
fingerprint(n) ลายมือ,ลายนิ้วมือ
fingerprint(vt) พิมพ์ลายมือ,พิมพ์ลายนิ้วมือ
flick(n) การกระเดาะ,การตีเบาๆ,เสียงดีดนิ้ว,เสียงเปาะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
中指[なかゆび, nakayubi] (n) นิ้วกลาง
人差指[ひとさしゆび, hitosashiyubi] (n) นิ้วชี้
小指[こゆび, koyubi] (n) นิ้วก้อย
[ゆび, yubi] (n) นิ้ว
親指[おやゆび, oyayubi] (n) นิ้วหัวแม่มือ, นิ้วโป้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Finger(n) |der, pl. Finger| นิ้วมือ
Fingerabdruck(n) |der, pl. Fingerabdrücke| รอยนิ้วมือ
klicken(vt) |klickte, hat geklickt| คลิ๊ก, กดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์คอมพิวเตอร์ เช่น Klicken Sie hier!
Zoll(n) |der, pl. Zoll| หน่วยความยาวเป็นนิ้ว เช่น Schrauben: 4, jede mit 16 mm (oder 5/8 Zoll) Durchmesser und 50 mm (oder 2 Zoll) Länge.; Nehmen sie ein eckiges Stück von ungefähr einem Zoll Länge als Griff.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top