ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นักวิเคราะห์

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักวิเคราะห์-, *นักวิเคราะห์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักวิเคราะห์(n) analyst, Example: ในอนาคตบริษัทของเราจะจ้างนักวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบอีกสามคน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำการวิเคราะห์, ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคระห์
นักวิเคราะห์ข่าว(n) commentator, See also: news analyst, Syn. นักพิเคราะห์ข่าว, นักวินิจฉัยข่าว, Example: ทางรายการมีโอกาสต้อนรับนักวิเคราะห์ข่าวชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
system analystนักวิเคราะห์ระบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
systems analystนักวิเคราะห์ระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
systems analystนักวิเคราะห์ระบบ, Example: ตำแหน่งงานของนักวิเคราะห์ระบบ นักวิเคราะห์ระบบที่ดีควรมีความรู้หลายด้าน ด้านหนึ่งคือความรู้ในระบบที่กำลังวิเคราะห์ว่าระบบนั้นควรมีวิธีการทำงานอย่างไร ด้านหนึ่งคือความรู้เกี่ยวกับการจัดงาน อีกด้านหนึ่งคือความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเป็นคนช่างสังเกต และช่างถามเพื่อจะได้สามารถกำหนดหาความต้องการและระบุปัญหาในระบบงานเดิมได้ [คอมพิวเตอร์]
Analystsนักวิเคราะห์ [การแพทย์]
system analystนักวิเคราะห์ระบบ, ผู้ทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบจะทำการวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงงานด้านการออกแบบฐานข้อมูลด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not an analyst.คุณไม่ใช่นักวิเคราะห์ Basic Instinct (1992)
Kelly met the analyst during her little stay at Holloway Prison.เคลลี่ได้พบกับนักวิเคราะห์ระหว่าง การมาอยู่ที่เรือนจำฮอลโลเวย์ Basic Instinct (1992)
He had a nickname at the Academy.กล่าวได้ว่า เขาเป็นนักวิเคราะห์ ด้านอาชญากรรมรุนแรง ที่เยี่ยมที่สุด Deep Throat (1993)
Psychiatrist. We should both see him.เราทั้งคู่น่าจะไปพบนักวิเคราะห์ทางจิต Junior (1994)
If we're meant to be analysts, we'd be working upstairs!ถ้าเรากำลังหมายถึงการเป็นนักวิเคราะห์ที่เราต้องการจะทำงานชั้นบน! Cubeº: Cube Zero (2004)
- You're a corporate research analyst. - Research analyst.คุณเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงิน The Devil Wears Prada (2006)
As Ms. Donovan stated, a top video forensic analyst has disputed the authenticity of a surveillance tape that was the key piece of evidence in convicting Lincoln Burrows.ตามที่คุณโดโนแวนให้การไว้ \ มีนักวิเคราะห์ภาพมือดี ได้ทำการปรับแต่งภาพจากกล้องรปภ. หลักฐานสำคัญที่ทำให้ลินคอล์น เบอโรวส์ต้องรับโทษ The Rat (2006)
Didn't think you could hide that from an old profiler, now, did ya?อย่าคิดว่าคุณจะปิดมันจาก นักวิเคราะห์เก่าได้น่า ใช่ไหม? Extreme Aggressor (2005)
He's an analyst.- เขาเป็นนักวิเคราะห์ Chuck Versus the Wookiee (2007)
Douglas Freeman, analyst.ดักลาส ฟรีแมน_BAR_ นักวิเคราะห์ Rendition (2007)
- Lee... analyst is not a jackal.- ลี นักวิเคราะห์ไม่ค่อยถ่อยนะ Rendition (2007)
Say hello to our Autonomous Reconnaissanceทักทายนักวิเคราะห์ภาพรวม Eagle Eye (2008)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not an analyst.คุณไม่ใช่นักวิเคราะห์ Basic Instinct (1992)
Kelly met the analyst during her little stay at Holloway Prison.เคลลี่ได้พบกับนักวิเคราะห์ระหว่าง การมาอยู่ที่เรือนจำฮอลโลเวย์ Basic Instinct (1992)
He had a nickname at the Academy.กล่าวได้ว่า เขาเป็นนักวิเคราะห์ ด้านอาชญากรรมรุนแรง ที่เยี่ยมที่สุด Deep Throat (1993)
Psychiatrist. We should both see him.เราทั้งคู่น่าจะไปพบนักวิเคราะห์ทางจิต Junior (1994)
If we're meant to be analysts, we'd be working upstairs!ถ้าเรากำลังหมายถึงการเป็นนักวิเคราะห์ที่เราต้องการจะทำงานชั้นบน! Cubeº: Cube Zero (2004)
- You're a corporate research analyst. - Research analyst.คุณเป็นนักวิเคราะห์ทางการเงิน The Devil Wears Prada (2006)
As Ms. Donovan stated, a top video forensic analyst has disputed the authenticity of a surveillance tape that was the key piece of evidence in convicting Lincoln Burrows.ตามที่คุณโดโนแวนให้การไว้ \ มีนักวิเคราะห์ภาพมือดี ได้ทำการปรับแต่งภาพจากกล้องรปภ. หลักฐานสำคัญที่ทำให้ลินคอล์น เบอโรวส์ต้องรับโทษ The Rat (2006)
Didn't think you could hide that from an old profiler, now, did ya?อย่าคิดว่าคุณจะปิดมันจาก นักวิเคราะห์เก่าได้น่า ใช่ไหม? Extreme Aggressor (2005)
He's an analyst.- เขาเป็นนักวิเคราะห์ Chuck Versus the Wookiee (2007)
Douglas Freeman, analyst.ดักลาส ฟรีแมน_BAR_ นักวิเคราะห์ Rendition (2007)
- Lee... analyst is not a jackal.- ลี นักวิเคราะห์ไม่ค่อยถ่อยนะ Rendition (2007)
Say hello to our Autonomous Reconnaissanceทักทายนักวิเคราะห์ภาพรวม Eagle Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักวิเคราะห์[nakwikhrǿ] (n) EN: analyst  FR: analyste [ m ]
นักวิเคราะห์ข่าว[nak wikhrǿ khāo] (n, exp) EN: commentator ; news analyst  FR: commentateur [ m ] ; commentatrice [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analyst(n) นักวิเคราะห์, Syn. examiner, investigator, interpreter
analyst(n) นักวิเคราะห์ทางจิต, Syn. psychoanalyst, psychiatrist
news commetator(n) นักวิเคราะห์ข่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analyst(แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์, จิตแพทย์ผู้ทำการวิเคราะห์
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
livewareหมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า1. วิศวกรคอมพิวเตอร์ (computer engineer) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการบำรุงรักษาตัวเครื่อง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับส่วนตัวเครื่อง (hardware) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst) คือ ผู้ที่จะวิเคราะห์ระบบงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล3. นักเขียนชุดคำสั่งหรือผู้ทำโปรแกรม (programmer) คือผู้ที่จะเขียนคำสั่งต่าง ๆ ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม4. ผู้ควบคุมเครื่อง (operator) คือผู้ที่จะบังคับควบคุมคอมพิวเตอร์ ด้วยการกดปุ่มบนแผงหน้าปัด ให้ทำงานตามคำสั่ง5. ผู้เตรียมข้อมูล (data entry operator) หมายถึงผู้ที่นำข้อมูลลงในสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น แถบบันทึก จานบันทึกมีความหมายเหมือน peopleware
peoplewareส่วนบุคลากรในวงการคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น นักเขียนโปรแกรม (programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (systems analyst) วิศวกร (engineer) ผู้เตรียมข้อมูล (data entry) รวมไปถึงผู้ควบคุมเครื่อง (operator) อย่างไรก็ตาม สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว คำว่า "ผู้ใช้เครื่อง" (user) จะถูกรวมอยู่ในบุคลากรคอมพิวเตอร์ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
critic(n) นักวิจารณ์, นักวิเคราะห์, ผู้ติ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top