Search result for

นกจุนจู๋

(5 entries)
(0.4407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นกจุนจู๋-, *นกจุนจู๋*.
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจุนจู๋[n.] (nok junjū) EN: tesia   FR: tesia
นกจุนจู๋[n.] (nok junjū) EN: Slaty-bellied Tesia   FR: Tésie à ventre ardoise ; Crombec à ventre ardoise [m] ; Tésie à tête d’or ; Tésia à ventre bleu
นกจุนจู๋ท้องเทา[n. exp.] (nok junjū thøng thao) EN: Grey-bellied Tesia   FR: Tésie à sourcils jaunes ; Crombec à sourcils jaunes [m] ; Tésie à tête olive
นกจุนจู๋หัวสีตาล[n. exp.] (nok junjū hūa sī tān) EN: Chestnut-headed Tesia   FR: Tésie à tête marron ; Crombec à tête marron [m] ; Tésie marron
นกจุนจู๋หัวเหลือง [n. exp.] (nok junjū hūa leūang) EN: Slaty-bellied Tesia   FR: Tésie à ventre ardoise ; Crombec à ventre ardoise [m] ; Tésie à tête d’or ; Tésia à ventre bleu

Are you satisfied with the result?

Go to Top