Search result for

ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะ

(8 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะ-, *ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะ(ทำ, ทำมะ-) น. คุณความดี เช่น เป็นคนมีธรรมะ เป็นคนมีศีลมีธรรม
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะคำสั่งสอนในศาสนา เช่น แสดงธรรม ฟังธรรม ธรรมะของพระพุทธเจ้า
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะหลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา เช่น ปฏิบัติธรรม ประพฤติธรรม
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะความจริง เช่น ได้ดวงตาเห็นธรรม
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะความยุติธรรม, ความถูกต้อง, เช่น ความเป็นธรรมในสังคม
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะกฎ, กฎเกณฑ์, เช่น ธรรมะแห่งหมู่คณะ
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะกฎหมาย เช่น ธรรมะระหว่างประเทศ
ธรรม ๑, ธรรม-, ธรรมะสิ่งของ เช่น เครื่องไทยธรรม.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top